Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie oferty cenowej na realizację n/w robót budowlano – instalacyjnych z rozbiciem kosztów na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia

Głuchołazy, dnia 10.04.2019 r.

IE.7011.18.3.2019.EKM

                                 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie oferty cenowej na realizację n/w robót budowlano – instalacyjnych z rozbiciem kosztów na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia:

 

Lokalizacja realizacji zadania:

48-340 Głuchołazy, ul. Bohaterów Warszawy nr 10, dz. nr 1246/3

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na wykonaniu prac budowlano - instalacyjnych związanych z modernizacją pieców gazowych c.o. w kotłowni w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Głuchołazach przy ul Bohaterów Warszawy nr 10.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Prace budowlano – instalacyjne dotyczące modernizacji kotłowni polegające m.in. na:


1. Naprawie systemu  detekcji gazów (Gazex);

2. Zakupie i montaż naczynia przeponowego  600 l;

3. Zakupie i montaż drzwi wyczystki z uszczelką i izolacją drzwiczek oraz silnik łożysk;

4. Zakupie i montaż uzdatniacza Standard 15 (automatyczny zmiękczacz wody);

5. Zakupie  i montaż zbiornika 1000 l lub dwóch zbiorników 500 l;

6. Płukaniu kotłowni.

 

Uwagi:

Wykonawca zadania powinien zapoznać się z obiektem -wizja lokalna, przed złożeniem oferty.

 

 

Wykonawca usługi zobowiązany jest uwzględnić w kosztach między innymi:

1. Materiały niezbędne do realizacji zamówienia

2. Inne koszty, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.

 

Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

 

    1) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie        stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest      odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1. pkt 32 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017r. O odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach i Ustawą z dnia 13 kwietnia 2018r. Prawo ochrony      środowiska (t.j. Dz.U.z 2018r. Poz. 799 ze zmianami).

         2) Do zakresu robót i obowiązków wykonawcy w przedmiocie zamówienia należy:

          a) organizacja i utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac;

           c) koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów (jeśli dotyczy);

           d) prowadzenie robót w sposób bezpieczny;

           e) uporządkowanie miejsc wykonywania prac po zakończeniu robót.

         3) Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano – instalacyjnych oraz zasadami wiedzy technicznej.

         4) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wszelkie stosowane materiały, sprzęt powinny odpowiadać polskim normom lub aprobatom technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak: atest, świadectwo, certyfikat zgodności.

        

Warunki postępowania:

 

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto za całość zadania – 100%

 

 1. Warunki gwarancji i rękojmi:

Rozpoczyna swój bieg od daty protokolarnego potwierdzenia prawidłowości i kompletności wykonania zamówienia i kończy swój bieg po upływie 3 lat od odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie dokumentacji, będącej przedmiotem umowy.

Na elementy wbudowane (urządzenia, aparaty gazowe itp.) - zgodnie z  gwarancją producenta.

 

 1. Pożądany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 10 maja 2019 r.

 

 1. Istotne warunki umowy:
 •  wynagrodzenie ryczałtowe za w/w zadanie;
 • Płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia płatne do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku
 • ubezpieczenie i zabezpieczenie terenu prac;
 • wszelkie materiały i rozwiązania  należy uzgodnić z Zamawiającym oraz Wnioskodawcą (Przedstawicielem Głuchołaskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego). 

 

 1. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące  przepisy nakładają taki obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

6.   W przedłożonej ofercie (zał. nr 1) Wykonawca oświadczy o posiadaniu odpowiednich uprawnień, jak również niezbędnej wiedzy, doświadczenia i dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

 

7. Wykonawca  zobowiązany jest  uwzględnić w kosztach między innymi:

 

 • koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót;
 • koszty organizacji zaplecza budowy /placu budowy wraz z kosztami energii, wody itp.;
 • koszty dozoru budowy;
 • inne koszy, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.

 

Ofertę Wykonawca może złożyć:

1) w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

lub

      2) w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inw@glucholazy.pl

 

Oferta musi być podpisana i złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia
15 kwietnia 2019 r. do godziny 14:00.

 

Oferent musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze składaną ofertą j/w:

1) Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek nr 15.

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z zapytaniem ofertowym jw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz z siedzibą 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek nr 15.

 

Uwaga!

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych .                      

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego
o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

DOCFormularz ofertowy-MODERNIZACJA PIEC_LICEUM.doc
 

Osoba do kontaktu: Elżbieta Kubik – Michalska tel. 77 40 92 110