Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plany, Programy, Prognozy

PLANY, PROGRAMY, PROGNOZY

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

PDFUchwała nr VII 59 15 z dnia 25 marca 2015r..pdf (2,84MB)
PDFUchwała nr X 102 15 z dnia 1 lipca 2015.pdf (274,11KB)
PDFUchwała nr XI 105 15 z dnia 9 września 2015r..pdf (240,41KB)
PDFUchwała nr XV 164 16 z dnia 27 stycznia 2016r..pdf (4,05MB)
PDFUchwała nr XVI 174 16 z dnia 24 lutego 2016r..pdf (2,73MB)
PDFUchwała nr XVIII 183 16 z dnia 30 marca 2016.pdf (501,51KB)
PDFUchwała nr XXI 220 16 z dnia 29 czerwca 2016r..pdf (499,67KB)
PDFUchwała nr XXVI 263 16 z dnia 28 grudnia 2016r..pdf (1,18MB)
PDFUchwała nr XXXII 340 17 z dnia 28 czerwca 2017r..pdf (430,51KB)

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Głuchołazy

PDFProgram Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Głuchołazy.pdf (1,95MB)
 

Program Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuchołazy na lata 2014-2032

PDFProgram Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuchołazy na lata 2014-2032.pdf (2,13MB)
 

 


 

  1.  Informacja o konsultacjach społecznych wsprawie PGN


ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

                 Na podstawie  art. 30   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t  ze zm), Burmistrz Głuchołaz informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego i  rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie udziału w konsultacjach społecznych w związku z opracowaniem projektu  „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy” wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko.

                Burmistrz Gminy Głuchołazy Pan Edward Szupryczyński, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy” wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko.

                Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to DOKUMENT o znaczeniu strategicznym. Wskazuje się w nim działania prowadzące do transformacji wszystkich sektorów gospodarki, której efektami będą: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Opracowany dokument zostanie przyjęty stosowną uchwałą a  przedsięwzięcia zostaną wpisane do Wieloletniego Planu Finansowego, co daje podstawę do ich finansowania ze środków przewidzianych w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020.

                Konsultacje prowadzone będą od dnia 02.02.2015 r. do dnia 22.02.2015 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i wniosków w siedzibie Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, pokój nr 5, poniedziałek, w godz. 7-00 do 16-00, we wtorek, środę, czwartek od 7-00 do 15-00, w piątek od 7-00 do 14-00 lub na adres         e-mail: .

Osoby koordynujące: Jarosław Feret, tel. 77 409 21 30

Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej, w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 


 

Konsultacje w sprawie projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu Komunalnego Miasta i Gminy Głuchołazy na okres gospodarczy od 01.01.2016r. do 31.12.2025r.

Wszystkie wnioski i zastrzeżenia należy kierować pisemnie na adres Wykonawcy prac:

Biuro Urządzania lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu, ul. Piastowska 9, 49-300 Brzeg

lub elektronicznie: sekretariat@brzeg.buligl.pl

Sprawę prowadzi Marek Matyjaszczyk- Z-ca Dyrektora Oddziału BULiGL w Brzegu.