Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dz. nr 163/8, obręb Nowy Świętów

Zamawiający:

Gmina Głuchołazy

ul. Rynek 15

48-340 Głuchołazy

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja zadania pod nazwą:

„WYKONANIE INWENTARYZACJI STANU LASU DZ. NR 163/8, OBRĘB NOWY ŚWIĘTÓW”.

Lokalizacja:

Miejscowość Nowy Świętów, gmina Głuchołazy

Działka: nr 163/8

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu, stanowiącego własność Gminy Głuchołazy, położonego w miejscowości Nowy Świętów, dz. nr 163/8 o powierzchni 0,9800ha.

W inwentaryzacji powinny być zamieszczone następujące informację oraz dane:

  • opis ogólny,
  • opis taksacyjny,

W pracach taksacyjnych należy uwzględnić grunty ujęte w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako las ( Ls).

Inwentaryzację stanu lasu należy wykonać w formie papierowej, zawierając dane inwentaryzacyjne i planistyczne oraz kartograficzne w 2 egzemplarzach.

II. Warunki postępowania:

1) Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto za całość zadania – 100%;

2) Pożądany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 19 kwietnia 2019r.;

3) Istotne warunki umowy:

  • wynagrodzenie ryczałtowe za w/w zadanie;
  • płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury/rachunku, płatne do 30 dni, od daty wpływu prawidłowo wystawionego dokumentu;

III. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

  • posiadanie wiedzy i doświadczenia do wykonywania zamówienia,
  • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IV. Ofertę Wykonawca może złożyć:

  • w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy
  • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: rolnictwo@glucholazy.pl  

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 08.03.2019 r.

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze rozeznanie cenowe rynku ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Osoba do kontaktu: Mateusz Seretny, tel. 77 40 92 132