Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie tenisa stołowego na terenie gminy Głuchołazy w 2019 r.

Działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Głuchołaz

ogłasza otwarty konkurs  ofert na:

 

Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie tenisa stołowego na terenie gminy Głuchołazy w 2019 r.

Wysokość środków w projekcie budżetu Gminy Głuchołazy, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota: 4.000,00 zł (słownie zł: cztery tysiące 00/100 gr.),

 

Regulamin Konkursu

I. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są : organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późniejszymi zmianami), spełniające łącznie niżej wymienione warunki:

1.prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

2. dysponują odpowiednią wyszkoloną kadrą przygotowaną do realizacji zadania,

3. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu

4. dysponują odpowiednią bazą lokalową oraz obsługą księgowo- biurową,

5. posiadają szczegółowy program realizacji zadania zawierający :

harmonogram zadań

- cele zadania i metody ich osiągania,

- przewidywane efekty

6. przedstawią poprawnie sporządzona ofertę na stosownym formularzu wraz z załącznikami

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania.

Wsparcia zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80 % wartości zadania”. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład własny podmiotu, przy czym nie mniej niż 10 % wartości zadania stanowić musi finansowy wkład własny Podmiotu.

III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Termin realizacji zadania ustala się do 30 grudnia 2019 r.

Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców Gminy Głuchołazy.

IV.  TERMIN SKŁADANIA OFERT

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź data wpływu do sekretariatu Urzędu Miejskiego (pok. nr 11) na adres: Urząd Miejski, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy ( w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UM),  w terminie do 14 lutego 2019 r. do godz. 9:00 oferty odrębnej dla każdego zadania zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300). Na kopercie z ofertą powinny być umieszczone następujące informacje:

 „Otwarty konkurs ofert”- nie otwierać przed  14 lutego 2019 r. do godz. 9:00

„Zadanie nr ( numer i nazwa zadania) otwartego konkursu ofert”

V. TERMIN, TRYB I KRYTERIA  STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

Otwarcie ofert nastąpi  dnia  14 lutego 2019 r. po godz. 10:00

Rozpatrzenia ofert dokona Komisja Konkursowa, powołana zarządzeniem Burmistrza Głuchołaz.

Komisja dokonuje wstępnej weryfikacji ofert sprawdzając ich zgodność z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ogłoszeniu konkursu i regulaminie konkursu.

Następnie Komisja dokonuje wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:

merytoryczne

zbieżność projektu z wymogami zadania ( ocena w skali : 0-3)

społeczne

dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Głuchołazy, a także przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie na realizowane zadania w ramach projektu  (ocena w skali: 0-2),

działania i doświadczenia wnioskodawcy w ciągu ostatnich 3 lat w dziedzinie, której dotyczy zadanie (ocena w skali : 0-4),

finansowe – koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania oraz udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania, zakładani partnerzy (ocena w skali: 0-2),

organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe (ocena w skali:
0-3),

analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań zleconych wnioskodawcy w   ubiegłych latach (ocena w skali: 0-1)

5. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 8, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą ilość punktów.

Do oferty należy dołączyć:

aktualny wyciąg z rejestru (ważny 3 miesiące od daty uzyskania)

oświadczenie o braku obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym i jego zadłużenia

oświadczenie o składzie zarządu stowarzyszenia wraz ze wskazaniem osób upoważnionych do podpisywania zobowiązań finansowych.

5.1 Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych statutowo, bądź posiadających upoważnienie do przedmiotowego składania ofert.

5.2. Komisja wezwie Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu konkursowym, lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania konkursowego.

5.3.Oferty w których wnioskowana wielkość dotacji przekracza wysokość przeznaczonych na dotację środków nie będą rozpatrywane.

VI. INFORMACJE DODATKOWE

1. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. Poz. 1300),  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, kiedy wpłynie jedna oferta.

Dodatkowe informacje oraz dokumenty i formularze można uzyskać na stronie internetowej http://gmina.glucholazy.sisco.info lub w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego Rynek 15 48-340 Głuchołazy tel. (77) 40 92 119.

DOCwzór sprawozdania.doc
DOCwzór wniosku.doc
 

Sporządził: Paweł Szymkowicz