Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sondaż Rynku dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: Remont nawierzchni z kostki brukowej na ulicy Batorego w Głuchołazach

Sondaż Rynku

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia na:
Remont nawierzchni z kostki brukowej na ulicy Batorego w Głuchołazach

 ( opisać przedmiot zamówienia:  rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych lub ilość, liczba i rodzaj zamawianych dostaw )

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty,  Zakres zadania obejmuje wykonanie remontu nawierzchni drogi z kostki granitowej (przełożenie części nawierzchni w ilości ok. 10 m2) oraz uzupełnienie spoin nawierzchni w ilości ok. 250 m2.

 

Warunki postępowania:

  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

x cena 100%.

 inne ……………..*

* podać jakie kryteria, jeżeli dotyczy

  1. Warunki gwarancji   Okres gwarancji-36 miesięcy liczony od daty spisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

(określić warunki gwarancji)

  1. Pożądany termin realizacji zamówienia:  29.03.2019 r.
  2. Zakres robót:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie Remontu nawierzchni drogi z kostki granitowej.

4.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Zakres robót objętych inwestycją obejmuje w szczególności:

a) rozbiórka i ponowny montaż nawierzchni z kostki granitowej w ilości ok. 10 m2

b) oczyszczenie części luźnych spoin oraz wykonanie nowych oraz uzupełnienie spoin istniejących w ilości łącznej ok. 250 m2

c) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas realizacji prac.

Uwaga.

1. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nawierzchni jezdni na której będą wykonywane przedmiotowe roboty budowlane.

  1. Istotne warunki  umowy lub wzór umowy** Płatność jednorazowa po zakończeniu zadania. Koszty dodatkowe po stronie wykonawcy: ubezpieczenie i zabezpieczenie terenu budowy, opracowanie projektu organizacji ruchu, dostarczenie atestów na wbudowane materiały po stronie wykonawcy,

       (określić istotne zapisy przyszłej umowy dotyczące realizacji zamówienia : terminy płatności, kary umowne za nienależyte   wykonanie bądź odstąpienie od umowy itp.)

             

** wpisać jeżeli dotyczy lub załączyć wzór umowy

 

  1. Ofertę Wykonawca może złożyć:
  • w formie pisemnej na adres:  ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy                
  • faksem na numer 77 40 92 101
  • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej inw@glucholazy.pl

 

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny jednostkowej*** i/ lub ceny  za  realizację całości  przedmiotu zamówienia*** w terminie do dnia 25.01.2019r., do godziny 1200, oraz zawierać:

1. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek 15.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie telefonu i adresu e-mail przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek 15 w związku z zapytaniem ofertowym dot. Remontu drogi ul. Leśna wraz podwójnym utrwaleniem emulsją i grysami w celu uczestnictwa w w/w postępowaniu.

 

*** niewłaściwe skreślić

 

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

 

 

……………………………………………..

PDFZakres prac.pdf