Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej, planowanej do realizacji w miejscowości Bodzanów, na działkach nr ewid.: 806, 587/16, 587/7, 587/10, 587/12, 588/7, 805/2, 807, 610, 738/2, 813/1, 825/4, 871, 813/2, 649/6, 643/1, 650/1, 664/2, 658/1, 660, 740/2, 828/4, 740/1, 815, 742, 821/2, 848/51, 848/22.

Zawiadomienie Burmistrza  Głuchołaz

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej Kpa (Dz. U. z 2024r., poz. 572) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 

budowie ścieżki pieszo - rowerowej, planowanej do realizacji w miejscowości Bodzanów, na działkach nr ewid.: 806, 587/16, 587/7, 587/10, 587/12, 588/7, 805/2, 807, 610, 738/2, 813/1, 825/4, 871, 813/2, 649/6, 643/1, 650/1, 664/2, 658/1, 660, 740/2, 828/4, 740/1, 815, 742, 821/2, 848/51, 848/22.

 

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Gminy Głuchołazy, z/s Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, z dn. 28.05.2024r., uzupełniony w dn. 09.07.2024r. w zakresie dodatkowych działek ewidencyjnych.

 

W związku z powyższym informuję, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15, pokój nr 31, w godzinach pracy Urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

Zgodnie z art. 49 §2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej (co nastąpiło dn. 11.07.2024r.).

 

Pouczenie:

1) Na pismo wszczynające postępowanie, strona może składać odpowiedzi i wyjaśnienia na piśmie.

2) Zgodnie z art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo do udziału w każdym stadium postępowania , a przed wydaniem decyzji strona ma prawo wypowiedzieć się co zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

3) Zgodnie z art. 33 § 1,pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

4) Stosownie do art. 40 § 4 i 5 k.p.a. strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń , chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

5) Stosownie do art. 41 § 1 i 2 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji państwowej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.