Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi z terenu gminy Głuchołazy

Niniejszym informuje się, że z dniem 26.06.2024r. została podjęta Uchwała nr III/40/24 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w związku z czym właściciele nieruchomości niezamieszkałych od dnia 01 stycznia 2025r. zostają objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6c ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024r., poz. 399) właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, może w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia uchwały, o której mowa w ust. 2, złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę na podstawie tej uchwały.

 

W związku z tym, że ww. uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dniem 28.06.2024r. wyznacza się 60 dniowy termin, który upływa z dniem 27.08.2024r. do złożenia oświadczenia o wyłączeniu się z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Głuchołazy. W oświadczeniu należy wskazać gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którym została zawarł umowę, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Oświadczenie jest skuteczne od dnia wejścia w życie uchwały czyli od 01.01.2025r., i nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, zawartej po dniu ogłoszenia tej uchwały.

 

Nie złożenie ww. oświadczenia równoznaczne będzie z przystąpieniem do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku, z czym właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązani będą do złożenia od dnia 02.01.2025r. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

Możliwość złożenie ww. oświadczenia nie dotyczy nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy tzw. nieruchomości mieszanych (zgodnie z art. 6c ust. 2b ww. ustawy).

 

Druk oświadczenia do pobrania znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Głuchołazy, na stronie internetowej Miasta Głuchołazy oraz w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15, pokój nr 5.


DOCOŚWIADCZENIE O WYŁĄCZENIU SIĘ ZE ZORGANIZOWANEGO PRZEZ.doc (35,50KB)