Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych na części terenu wsi Charbielin i Nowy Las, w gminie Głuchołazy oraz o terminie spotkania otwartego

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych na części terenu wsi Charbielin i Nowy Las, w gminie Głuchołazy

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), art. 6a ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 724 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 ust 1 pkt 1 oraz art. 54 ust 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuchołazach uchwały Nr III/34/24 z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych na części terenu wsi Charbielin i Nowy Las, w gminie Głuchołazy oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem opracowania planu miejscowego jest wskazanie nowych terenów pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z ich strefami ochronnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Z treścią uchwały można zapoznać się na stronie:

https://bip.glucholazy.pl/7689/1181/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-dla-elektrowni-wiatrowych-na-czesci-terenu-wsi-charbielin-i-nowy-las-w-gminie-glucholazy.html

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 26 lipca 2024 r. Wnioski należy składać na piśmie w postaci papierowej na adres: Urząd Gminy w Głuchołazach,  ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy lub w formie elektronicznej na adres e-mail: planowanie.przestrzenne@glucholazy.pl lub adres skrytki ePUAP: /gsybs47227/SkrytkaESP . Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taką posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Informuję również, że zgodnie z art. 6e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, dnia 17 lipca 2024 r. o godzinie 16:30, odbędzie się spotkanie otwarte w sali nr 23 Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, w formie spotkania bezpośredniego. Ponadto dnia 17 lipca 2024 r. o godzinie 15:15 odbędzie się spotkanie otwarte w formie prowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego. Informację o łączu do spotkania online będzie można uzyskać najpóźniej w dniu spotkania pod adresem: https://bip.glucholazy.pl/7689/1181/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-dla-elektrowni-wiatrowych-na-czesci-terenu-wsi-charbielin-i-nowy-las-w-gminie-glucholazy.html

 

Obowiązek informacyjny:

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Głuchołazy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Głuchołazach znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://bip.glucholazy.pl/464/564/rodo.html