Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiacencka

Uchwała XVI/128/2007

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 21 grudnia 2007r.

w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (jednolity tekst ustawy - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23 poz 220 Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz 11 Nr 162, poz.1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz 1759 z 2005 Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r Nr 138, poz. 974, Nr 173,pozl218) art. 98a ust 1 i art. 146 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r., Nr 261, poz 2603   Nr 281 poz 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459, z 2006r. Nr 64 poź 456, Nr 104, poz.708, Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218)

Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:

§1

1.Uchwała ustała wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu: wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości. wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej .

§2

1.Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości dokonanej na wniosek właściciela wynosi 30 % różnicy wartości nieruchomości sprzed i po dokonaniu podziału

2.Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości w wyniku wybudowania urządzeń i infrastruktury technicznej wynosi 40 % różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń i infrastruktury technicznej, a wartościąjako nieruchomość ma po ich wybudowaniu

§3

Traci moc uchwała Nr XXIX/186/00 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

§4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§5

1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Anatol Bukała