Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Targowa

Uchwała Nr XXIII/174/04

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 30 września 2004 roku

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin­nym (tj. Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 159, zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; zm. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; zm. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 19 pkt. 1 lit. a) i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84; zm. z 2002r. Nr 200 poz.1683; zm. z 2003r. Nr 110 poz.1039, Nr 203 poz. 1966, Nr 200 poz. 1953, Nr 96 poz. 874, Nr 188 poz. 1840, MP z 2003r. Nr 51 poz. 804, zm. z 2004r. Dz.U. Nr 92 poz. 880, Nr 92 poz. 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291)-

Rada Miejska w Głuchoła­zach uchwala co następuje.

§ 1

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w następującej wysokości:

 

1/ przy sprzedaży z:

a) ręki, kosza, skrzyni, wiadra, wózka ręcznego, roweru 

 

2,00 zł/m2

b) lady, stoiska, stołu, straganu:

- zadaszonego,

- niezadaszonego                                          

3,50 zł/m2

2,00 zł/m2

c) ziemi, podestu, łóżka polowego, wieszaka                                  

2,00 zł/m2

d) samochodu ciężarowego, ciągnika z przyczepą                 

18,00zł/szt.

e) samochodu dostawczego i innego pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony

11,00zł/szt.

f) samochodu osobowego, samochodu osobowego z przyczepą      

7,00 zł/szt.

g) wozu konnego                                             

5,00 zł/szt.

2/ za wystawiony towar przed kioskiem lub straganem oraz za jego ekspozycję w innym miejscu sprzedaży

0,80 zł/m2

 2. Opłatę targową, zależną od zajmowanej powierzchni, pobiera się za każdy rozpoczęty 1 m2zajętej powierzchni.

3. Opłatę targową uiszcza się w dniu dokonywania sprzedaży.

§ 2

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Inkasentem opłaty targowej są:

1/ Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Głuchoła­zach na terenie miasta Głuchołazy,

2/ sołtysi na terenie poszczególnych sołectw.

§ 3

1. Ustala się wynagrodzenie inkasenta w wysokości:

1/ 70% zainkasowanych kwot w przypadku Głuchołaskiego Towarzystwa Budownic­twa Społecznego,

2/ 50% zainkasowanych kwot w przypadku sołtysów

płatne do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały pobrane opłaty targowe.

2. Dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty targowej jest kwitariusz przychodowy K-103.

3. Zainkasowane kwoty opłaty targowej, inkasent przekazuje na konto Urzędu Miejskiego w Głuchołazach w terminie do 15-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§ 4

Traci moc Uchwala Nr VIII/41/99 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 12 marca 1999r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowisku miejskim, położonym przy ulicy Sikorskiego-Moniuszki oraz ulicy Targowej w Głuchołazach.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2005 r.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Mariusz Migała