Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przystąpieniu do ‍sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ‍obszarze wsi Charbielin (POS)

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do ‍sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ‍obszarze wsi Charbielin

 

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 30, art. 46 pkt 1 i ‍art. 54 ust. 2 i ‍3 ustawy z ‍dnia 3 października 2008 roku o ‍udostępnianiu informacji o ‍środowisku i ‍jego ochronie, udziale społeczeństwa w ‍ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na ‍środowisko (t.j. Dz. U. z ‍2023 r. poz. 1094), zawiadamiam o ‍podjęciu przez Radę Miejską w ‍Głuchołazach uchwały Nr LVII/558/23 z ‍dnia 29 marca 2023 r. w ‍sprawie przystąpienia do ‍sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ‍obszarze wsi Charbielin, zmienionej uchwałą nr LXVII/650/24 Rady Miejskiej w ‍Głuchołazach z ‍dnia 28 lutego 2024 r. w ‍sprawie zmiany uchwały Nr LVII/558/23 z ‍dnia 29 marca 2023 r. w ‍sprawie przystąpienia do ‍sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ‍obszarze wsi Charbielin.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące oceny oddziaływania na ‍środowisko.

Zgodnie z ‍art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z ‍dnia 3 października 2008 roku o ‍udostępnianiu informacji o ‍środowisku i ‍jego ochronie, udziale społeczeństwa w ‍ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na ‍środowisko zawiadamiam, że ‍każdy może złożyć wnioski do ‍projektu planu w ‍zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do ‍rozpatrzenia wniosków złożonych do ‍projektu planu jest Burmistrz Głuchołaz.

Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy z ‍dnia 3 października 2008 roku o ‍udostępnianiu informacji o ‍środowisku i ‍jego ochronie, udziale społeczeństwa w ‍ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na ‍środowisko[1] w ‍związku z ‍art. 17 pkt 1 ustawy z ‍dnia 27 marca 2003 roku o ‍planowaniu i ‍zagospodarowaniu przestrzennym[2], wnioski mogą być wnoszone do ‍Burmistrza Głuchołaz na ‍adres Urzędu Miejskiego w ‍Głuchołazach, ul. Rynek 15,
48-340 Głuchołazy z ‍podaniem imienia i ‍nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i ‍adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w ‍nieprzekraczalnym terminie do 07 czerwca 2024 r.

Wnioski mogą być wnoszone:

 1. w formie pisemnej;
 2. ustnie do ‍protokołu;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 

Burmistrz Głuchołaz
dr Paweł Szymkowicz

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), dalej jako ustawa o pizp, w związku z realizacją czynności, o których mowa w art. 17 ustawy o pizp, będących wynikiem realizacji Uchwały nr LVII/558/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Charbielin, , zmienionej uchwałą nr LXVII/650/24 Rady Miejskiej w ‍Głuchołazach z ‍dnia 28 lutego 2024 r. w ‍sprawie zmiany uchwały Nr LVII/558/23 z ‍dnia 29 marca 2023 r. w ‍sprawie przystąpienia do ‍sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ‍obszarze wsi Charbielin informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych we wnioskach lub uwagach jest Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48‑340 Głuchołazy, tel. 77 409 21 00, fax: 77 409 21 01, e‑mail: umig@glucholazy.pl.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych osoby, które złożyły wnioski lub uwagi w toku procedury sporządzenia planu, mogą skontaktować się drogą elektroniczną: iod@glucholazy.pl, lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Dane osobowe osób, które złożyły wnioski lub uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2404) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Dane osobowe wnioskodawcy mogą zostać przekazane:
  1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej,
  2. w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym urzędowi wojewódzkiemu;
  3. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Głuchołazy przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Burmistrz Głuchołaz, w tym: do biura projektowego.
 5. Dane osobowe osób, które złożyły wnioski lub uwagi w toku procedury sporządzenia planu, będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji.
 6. Podane we wnioskach i uwagach dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.
 7. Osoby, które złożyły wnioski lub uwagi w toku procedury sporządzenia planu, mają prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
  3. do żądania usunięcia danych osobowych;
  4. do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00‑193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy narusza przepisy RODO.
 8. Podanie we wnioskach i uwagach danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie ich jest równoznaczne z niemożliwością rozpatrzenia wniosków do planu.
 9. Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.), Burmistrz Głuchołaz informuje również o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych
  w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g, RODO tj. PRAWO DOSTĘPU przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw
  i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
 10. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, w menu przedmiotowe, w zakładce RODO, na stronie www.bip.glucholazy.pl.

 

[1] w nawiązaniu do art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i ‍zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688)

[2] w nawiązaniu do art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i ‍zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688)