Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kadencja 2018-2024

Ogłoszenie Burmistrza Głuchołaz

o terminie, trybie i zasadach wyborów 

na członków Miejskiej Rady Seniorów w Głuchołazach

 

Realizując zapisy Uchwały nr VII/60/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach  z dnia 25 marca 2015r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów, zmienionej Uchwałą nr XLVIII/473/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 października 2018r. Burmistrz Głuchołaz ogłasza  

termin , tryb i zasady wyborów  na  członków Miejskiej Rady Seniorów w Głuchołazach.

Zgodnie ze Statutem Miejskiej Rady Seniorów skład osobowy Miejskiej Rady Seniorów powoływany jest na okres kadencji Rady Miejskiej w Głuchołazach. W skład Miejskiej  Rady Seniorów wchodzi 15 Radnych:

1)  przedstawicieli osób starszych,

2)  przedstawicieli organizacji i podmiotów działających na rzecz osób starszych.

W skład Miejskiej Rady Seniorów mogą być powołane osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, które najpóźniej w dniu poprzedzającym wybory ukończyły 60 lat życia i są mieszkańcami gminy Głuchołazy.

 

Nabór kandydatów prowadzony będzie od dnia  17.12.2018r. do dnia 28.12.2018r.

Zgłoszenia kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów należy przesłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, 48-340 Głuchołazy, Rynek 15 , sekretariat pokój nr 11, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na członków Miejskiej Rady Seniorów” (decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Urzędu Miejskiego w Głuchołazach).

Zgłoszenia kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów  dokonać mogą:

  1. uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji i podmiotów działających na rzecz osób starszych lub
  2. przedstawiciele osób starszych (niezrzeszonych), w tym sami kandydaci.

 

 PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 40-PR.7.2018 Burmistrza Głuchołaz z dnia 13 grudnia 2018r..pdf (75,74KB)
 

 

Formularze zgłoszenia kandydata do Miejskiej Rady Seniorów w Głuchołazach można pobrać w Wydziale Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, II piętro, pok. Nr 16.


Formularze dostępne są również pod linkiem:

DOCFormularz zgłoszeniowy nr 1.doc (61,00KB)
DOCFormularz zgłoszeniowy nr 2.doc (56,00KB)
DOCKarta do głosowania Głuchołazy.doc (39,50KB)