Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Burgrabicach 140a, na dz. nr 399/2 i 398/3 ”

Nr sprawy: IE.7011.34.1.2018.GK

 

Zamawiający:

Gmina Głuchołazy

ul. Rynek 15

48-340 Głuchołazy

tel. 77 40 92 100

Zapytanie ofertowe

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na usługę:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

przy realizacji zadania pn.:

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Burgrabicach 140a, na dz. nr 399/2 i 398/3 ”.

 

 

I. Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na wykonanie usługi, polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Burgrabicach 140a, na dz. nr 399/2 i 398/3., zwanego dalej zadaniem głównym.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1.  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania głównego pn: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Burgrabicach”, w zakresie  branży konstrukcyjno – budowlanej i sanitarnej.

 

2.  Szczegółowy zakres prac, będący przedmiotem nadzoru i koordynacji branżowej określać będzie dokumentacja projektowa.

 

3.  Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określony w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, związany z nadzorem nad prawidłowym przebiegiem prac projektowych i robót budowlanych realizowanego zadania głównego, tj. w szczególności:

 

 1. przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania wykonawcy realizującemu proces budowlany, placu budowy i uczestnictwo w tym przekazaniu,
 2. bieżąca kontrola zgodności wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową w zakresie wszystkich branż, przepisami prawa, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, jak również koordynacja robót poszczególnych branż,
 3. prowadzenie dokumentacji budowy w czasie całego okresu realizacji prac [kompletowanie dokumentacji (np. zdjęcia, filmy, slajdy)], w tym: sporządzanie protokołów rad budowy, prowadzenie dziennika budowy, sporządzanie protokołów robót zanikających lub ulegających zakryciu, robót zamiennych, protokołów  konieczności oraz kontrola prawidłowości dokonywanych wpisów w dokumentacji budowy pod względem właściwego procesu budowlanego,
 4. rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, a także w określonych sytuacjach wprowadzanie robót zamiennych na zlecenie Zamawiającego (opracowywanie protokołów konieczności wykonania tych robót) oraz informowanie Zamawiającego, z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania zadania,
 5. kontrola finansowa realizacji inwestycji a także sporządzenie rozliczenia końcowego z realizowanego zadania,
 6. potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą i Wykonawcą zadania głównego,

 

 1. egzekwowanie od Wykonawcy zadania głównego aprobat technicznych, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, wyników prób badań i itp. oraz sprawdzanie ich (zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami) przed wbudowaniem materiału i zamontowaniem urządzenia,
 2. uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń oraz zlecenie Wykonawcy zadania głównego wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości co do ich jakości lub wymaganej ilości, a także żądanie od Wykonawcy zadania głównego zastąpienia lub poprawienia pozycji niespełniających warunków Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, nawet po ich zainstalowaniu,
 3. organizowanie i udział w spotkaniach w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji, wraz ze wszystkimi uczestnikami realizacji zadania głównego, przy współudziale przedstawiciela Zamawiającego, w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omówienia postępu robót i ich jakości, zaangażowanego potencjału siły roboczej i problematyki BHP, zgodności wykonywania robót z przepisami prawa, orzeczeń i uzgodnień właściwych organów,

 

 1. uczestnictwo i nadzór w procedurze odbiorów oraz przeglądach gwarancyjnych, a także uczestniczenie w próbach, rozruchach  i odbiorach technicznych urządzeń technicznych, instalacji i przewodów. Udział w odbiorach poszczególnych elementów i etapów prac, przy czym przy realizacji zadania głównego przewidziane są następujące odbiory robót:
  1. odbiory robót zanikających lub podlegających zakryciu – odbiory te dokonywane będą przez inspektora nadzoru i potwierdzone zostaną  wpisem do wewnętrznego dziennika budowy,
  2. odbiory robót częściowych – odbiory te dokonywane będą przez inspektora nadzoru i potwierdzone  zostaną wpisem do wewnętrznego dziennika budowy,
  3. odbiór końcowy – nastąpi po ukończeniu całości robót zadania głównego. Odbioru końcowego dokona Zamawiający przy udziale inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy w terminie 14 dni, od dnia zgłoszenia  gotowości do odbioru przez Wykonawcę na piśmie. Inspektor nadzoru sprawdza kompletność dokumentacji pozwalającej stwierdzić prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
  4. udział w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze pogwarancyjnym w terminach ustalonych przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym wynikającym z Umowy na realizację zadania głównego,
 2. Inspektor nadzoru (inspektorzy poszczególnych branż) powinien (powinni) nadzorować budowę (roboty budowlane) w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru, zależnie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiającego – minimum 1 raz w tygodniu, a w przypadkach koniecznych również na wezwanie telefoniczne poza ww. ustaleniami,
 3. Do zadań Inspektora nadzoru należy również wykonywanie innych czynności i zadań nie wymienionych w niniejszym zakresie, które okażą się konieczne dla realizacji inwestycji,
 4. Inspektor nadzoru ma ponadto obowiązek:

 a)  sprawdzania robót ulegających zakryciu lub zanikających,

b)  żądania dokonania przez Wykonawcę zadania głównego, na jego koszt, odkrywek elementów robot budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem.

c)  wstrzymania robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku gdy, Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością i wiedzą techniczną.

 

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

71520000-9  - Usługi nadzoru budowlanego

 

5.  Miejsce realizacji zamówienia (lokalizacja):   

      województwo opolskie, powiat nyski, gmina Głuchołazy, miejscowość Burgrabice 140a, na dz. nr 399/2 i 398/3.

6.   Rodzaj zamówienia: usługa

III. Opis warunków udziału w postępowaniu

1. Wykonawca zapewni po swojej stronie odpowiedni zespół, który posiada niezbędną zdolność techniczną i zawodową w postaci inspektorów nadzoru inwestorskiego w specjalnościach:

1) konstrukcyjno – budowlanej,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki odpowiadające przedmiotowi zamówienia:

 

1) Dysponują odpowiednimi zdolnościami technicznymi lub zawodowymi:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia publicznego osobami, posiadającymi określone poniżej uprawnienia i kwalifikacje:

a) Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej:

- co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

b) Inspektor nadzoru branży sanitarnej:

- co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

UWAGA!

      Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez wskazane osoby, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, pod warunkiem, iż osoba ta spełnia wymagania dla każdej z łączonych funkcji.

 

IV. Termin realizacji zamówienia

 1. Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu zamówienia z dniem podpisania umowy.
 2. Pożądany termin wykonania zamówienia: do 15.01.2019 r.
 3. Wykonawca zakończy wykonywanie prac z chwilą wykonania wszystkich czynności wynikających z gwarancji zadania głównego oraz usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym zadania głównego.

 

V. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę Wykonawca może złożyć:

1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy,

      2) w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: ,

- w terminie do dnia 13.12.2018 r. do godz. 10:00.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję cenową.  Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

7. Zamawiający zastrzega, że wezwanie oferentów do uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw oraz wyjaśnienia treści oferty będzie tylko jednorazowe. W przypadku nie uzupełnienia ww. dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw lub uzupełnienia dokumentów w sposób wadliwy nie spełniających wymagań Zamawiającego, bądź brak wyjaśnienia treści oferty lub wyjaśnienia w sposób nie wystarczający będzie skutkować odrzuceniem oferty.

8.  Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

VI. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:

   1) wypełniony Formularz ofertowo – cenowy,

  2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.

  3) pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę. W przypadku składania oferty wspólnej należy załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego kilku wykonawców.

  Wszelkie dokumenty winne zostać złożone w oryginale, bądź w przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną – w formie skanów.

 

VII. Kryterium oceny ofert

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto za całość zadania - 100%

 

VIII. Rozliczenie przedmiotu zamówienia

 1. Wynagrodzenie ryczałtowe.
 2. Płatność wynagrodzenia za pełnienie kompleksowego i pełno branżowego nadzoru inwestorskiego będzie dokonywana w terminie do 30 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku.
 3. Podstawą do wystawienia faktur/rachunków stanowić będzie  końcowy protokół odbioru robót.

 

IX. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:

Pan Grzegorz Karpiński, tel. 77 40 92 110, e-mail:

 

X. Opis sposobu obliczania ceny.

1.  Na załączonym formularzu ofertowo - cenowym, należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia oraz podać wartość podatku VAT.

2.   Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3.    Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.    Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

XI. Uwagi i zastrzeżenia

 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, włącznie z własnymi kosztami Wykonawcy, jak również jego Podwykonawców (w przypadku wystąpienia).
 2. Wykonawca w kosztach powinien uwzględnić koszty dojazdów i pobytów na budowie.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie i bez podania przyczyny modyfikacji lub unieważnienia niniejszego postępowania, zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 4. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz zawarciem umowy ponosi Oferent, a w przypadku modyfikacji lub unieważnienia niniejszego postępowania i nie udzielenia zamówienia Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega, że niniejsze rozeznanie cenowe rynku nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub przystąpi do negocjacji cenowych.
 7. Od decyzji zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

XII. Załączniki:

1) Formularz ofertowo-cenowy - DOCXZałącznik nr 1-Formularz ofertowo-cenowy.docx (13,23KB)

2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - DOCXZałącznik nr 2 - Wykaz osób.docx (10,48KB)

3)Szczegółowy zakres realizacji inwestycji „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Burgrabicach” dostępny na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:

http://bip.glucholazy.pl/714/429/zapytanie-ofertowewykonanie-instalacji-centralnego-ogrzewania-w-budynku-swietlicy-wiejskiej-w-burgrabicach.html