Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opracowanie programu inwestycji dla zadania pn.: „Przebudowa budynku szkoły na potrzeby domu dziennego pobytu dla osób starszych tzw. Dzienny Dom „Senior +” w ramach programu wieloletniego „Senior +”

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:

 

Opracowanie programu inwestycji dla zadania pn.: „Przebudowa budynku szkoły na potrzeby domu dziennego pobytu dla osób starszych tzw. Dzienny Dom „Senior +” w ramach programu wieloletniego „Senior +”

 

Lokalizacja realizacji zadania:

Głuchołazy, ul. Kraszewskiego 30, dz. nr 413

 

I. Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest rozeznanie cenowe rynku na realizację usługi polegającej na opracowaniu programu inwestycji dla przebudowy budynku szkoły na potrzeby domu dziennego pobytu dla osób starszych tzw. Dzienny Dom „Senior +”.

Program inwestycji należy opracować na podstawie §6 Rozporządzenie Rady Ministrów w Sprawie Szczegółowego Sposobu i Trybu Finansowania Inwestycji z Budżety Państwa z dnia 2 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 238, poz. 1579), który jest warunkiem otrzymania dofinansowania na program „Senior+” na lata 2015-2020.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa budynku szkoły, polegająca na:

- dostosowaniu budynku szkoły do potrzeb osób starszych tzw. Dzienny Dom „Senior +” na podstawie Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) Opracowanie programu inwestycji na podstawie §6 Rozporządzenie Rady Ministrów w Sprawie Szczegółowego Sposobu i Trybu Finansowania Inwestycji z Budżety Państwa z dnia 2 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 238, poz. 1579), który jest warunkiem otrzymania dofinansowania na program „Senior+” na lata 2015-2020.

§6 w/w rozporządzenia brzmi:

1. Realizacja inwestycji budowlanej może być finansowana lub dofinansowana ze środków budżetu państwa, jeżeli:

1) inwestor posiada uzgodniony z dysponentem program inwestycji, zawierający co najmniej:

a) dane o planowanym:

- zakresie rzeczowym inwestycji,

- okres realizacji inwestycji,

b) ocenę efektywności inwestycji, w tym ekonomicznej efektywności,

c) dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji,

d) harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji,

e) szacunkowy łączny koszt inwestycji oraz dane o planowanych z poszczególnych źródeł środkach na jej finansowanie w kolejnych latach realizacji,

f) dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektów budowlanych i innych składników majątkowych, po zakończeniu realizacji inwestycji, oraz o planowanej kwocie środków finansowych i źródłach ich pochodzenia, które umożliwiają zagospodarowanie tych efektów rzeczowych inwestycji w planowanym okresie;

 

UWAGI:

1)  W załączeniu:

-  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa

z dnia 2 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 238, poz. 1579)

2)  Przy wycenie inwestycji należy uwzględnić m.in.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo Budowlane tj. z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakimi powinny

   dopowiadać budynki  i ich usytuowanie tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. Poz. 1422)

- Ustawa  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508)

- oraz przepisy pokrewne.

Wykonawca usługi zobowiązany jest uwzględnić w kosztach między innymi:

1) materiały niezbędne do realizacji zamówienia

6) inne koszty, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.

 

Warunki postępowania:

  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto - 100%
  2. Warunki gwarancji: 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego; na elementy wbudowane - zgodnie z gwarancją producenta.
  3. Pożądany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 28 grudnia 2018 r.
  4. Istotne warunki  umowy lub wzór umowy:

1) wynagrodzenie ryczałtowe

2) płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia płatne do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku

  1. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Ofertę Wykonawca może złożyć:

1) w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

2) w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inw@glucholazy.pl

 

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 12.12.2018 r.
 

Oferent musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze składaną ofertą j/w:

1) Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek nr 15.

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z zapytaniem ofertowym jw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz z siedzibą 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek nr 15.

 

Uwaga!

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych     
                  

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

 

Osoba do kontaktu: Agata Suchińska  tel. 77 40 92 110 

PDFInwestycje finansowanie z budżetu państwa.pdf (41,80KB)
PDFProgram wieloletni Senior 2015-2020.pdf (58,99KB)