Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Czynsz - lokale mieszkalne

ZARZĄDZENIE NR 2035-PR.485.2022
BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głuchołazy

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022, poz. 559  z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 1 i 2, art. 8 pkt 1 ustawy z dnia  21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego  (Dz.U. z 2022, poz.172 z późn. zm.) oraz §5 Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Głuchołazy na lata 2020-2024 stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXI/203/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 maja 2020r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Głuchołazy na lata 2020-2024, zarządza się, co następuje.

§1

Ustala się stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Głuchołazy w kwocie 6,00 zł/m2.


§2 

Wysokość stawki czynszu za najem socjalny lokalu wynosi 50 % stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego określonej w § 1 niniejszego zarządzenia.


§3

Ustalona wysokość stawki czynszu ulega podwyższeniu lub obniżeniu według następujących zasad:

 1. podwyższeniu za:
  1. położenie budynku jako wolnostojący - o 5%
  2. wyposażenie lokalu w instalację CO:
   • gazowe  - o 10 % 
   • pozostałe  - o 5 % 
  3. wyposażenie lokalu w instalację gazową - o 5 %
 2. obniżeniu za:
  1. położenie budynku  w strefie wiejskiej ( za strefę wiejską uznaje się wszystkie sołectwa Gminy Głuchołazy ) - o 10 %.
  2. położenie lokalu w budynku na parterze, strychu lub powyżej II-go piętra  - o 5 %. Obniżki nie stosuje się w budynkach jednokondygnacyjnych.
  3. wyposażenie lokalu:
   • brak instalacji wodno-kanalizacyjnej - o 5 %
   • brak łazienki - o 5 %
   • pomieszczenia wspólne (w.c., przedpokój) - o 2 %
  4. za zły stan techniczny budynku:
   • kwalifikujący go do rozbiórki lub remontu kapitalnego - o 15 %
   • zawilgocenie - o 5 %


§4

Traci moc Zarządzenie Nr 1507-PR.361.2021 Burmistrza Głuchołaz z dnia 23 grudnia 2021 r. 


§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca 2023 r.


§6

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń administratora zasobu mieszkaniowego Gminy Głuchołazy i Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.