Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko - Główny Księgowy w Żłobku Miejskim w Głuchołazach

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Głuchołazach

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w wymiarze pełnego etatu

Główny Księgowy w Żłobku Miejskim w Głuchołazach

 

 

Wymagania niezbędne od kandydata:

 1. Posiada obywatelstwo polskie.
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe.
 4. Spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w księgowości,
 • ukończoną średnią , policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letni staż pracy w księgowości,
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Posiada znajomość regulacji prawnych z zakresu:
 • ustawa o finansach publicznych,
 • ustawa o rachunkowości,
 • ustawa o pracownikach samorządowych,
 • znajomość przepisów ZUS,
 • Kodeks pracy.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność organizacji pracy własnej oraz umiejętności pracy w zespole.
 2. Komunikatywność, postawa etyczna.
 3. Samodzielność, zdolność logicznego i analogicznego myślenia, umiejętność rozwiązywania spraw problemowych .
 4. Rzetelność, odpowiedzialność, staranność i systematyczność.
 5. Posiada dobrą znajomość programów Microsoft Excel, Word, Płace, Płatnik

Zadania wykonywane na stanowisku Głównego Księgowego:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 4. Opracowanie budżetu żłobka oraz nadzór nad jego realizacją.
 5. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 6. Sporządzanie planów rzeczowo - finansowych , różnego rodzaju analiz i sprawozdań.
 7. Prowadzenie spraw płacowych i socjalnych pracowników żłobka oraz rozliczanie czasu pracy w zakresie niezbędnym do sporządzania list płac.
 8. Terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych.
 9. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz nadzór nad rozliczeniem inwentaryzacyjnym.
 10. Archiwizowanie dokumentacji finansowej.
 11. Prowadzenie dokumentacji PPK.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę w pełnym wymiarze czasu pracy . Praca wykonywana będzie w siedzibie Żłobka Miejskiego w Głuchołazach przy ul. Al. Jana Pawła II 24 w godzinach: 7.00-15.00. Termin podjęcia pracy - 01 lipiec 2024 r.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności sądowej za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji - (załącznik do pobrania na stronie http://zlobekglucholazy.szkolnastrona.pl/bip/

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1) zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Żłobka Miejskiego w Głuchołazach ;
 2. sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych adres korespondencyjny 48-340 Głuchołazy, ul. Al. Jana Pawła II 24, tel. 77 439 15 08;
 3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) unijnego rozporządzenia RODO w związku z procesem rekrutacji, tj. nabory na wolne stanowisko urzędnicze, nawiązaniem stosunku pracy i spełnieniem obowiązków z tym związanych ciążących na pracodawcy; Jeżeli w dokumentach poda Pani/Pan dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 4. Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia naboru;
 5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 6. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy;
 7. realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych tel. 77/4391508;
 8. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy prawa unijnego rozporządzenia RODO;
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem:

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W ŻŁOBKU MIEJSKIM W GŁUCHOŁAZACH

w wymiarze pełnego etatu: Główny Księgowy w Żłobku Miejskim w Głuchołazach

w siedzibie Żłobka Miejskiego w Głuchołazach, ul. Aleja Jana II 24 (sekretariat)

w terminie do dnia 17 maja 2024 r. do godz. 14:00 Aplikacje, które wpłyną do Żłobka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu, zostaną odesłane kandydatom. Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://zlobekglucholazy.szkolnastrona.pl/bip/) oraz na tablicy informacyjnej w Żłobku Miejskim Głuchołazach, ul. Al. Jana Pawła II 24.


Dyrektor Żłobka Miejskiego w Głuchołazach
mgr Małgorzata Zborowska