Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy - referenta w Wydziale Finansowo-Budżetowym

BURMISTRZ  GŁUCHOŁAZ
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

- referenta

w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

 

1. Wymagania  niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym: ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. biegła obsługa komputera, w tym pakiet Office (Word, Excel},

2. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy: w księgowości budżetowej, w jednostkach sektora finansów publicznych, w wydziałach urzędów gmin prowadzących sprawy podatków i opłat lokalnych,   
 2. znajomość regulacji prawnych z zakresu: Ustawy o rachunkowości, Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Postepowania Administracyjnego, Ordynacji podatkowej, przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego,
 3. dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność, zaangażowanie, wysoka kultura osobista,

3. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

Do zakresu obowiązków referenta w Wydziale Finansowo - Budżetowym  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach należeć będzie realizacja zadań Wydziału określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, dostępnym na stronie internetowej (www.bip.glucholazy.pl).

4. Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych przekroczył 6 %.

5. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa  o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca odbywać się będzie o obiekcie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach przy ul. Rynek 15, jak również na terenie Gminy Głuchołazy. Występuje praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Budynek trzypiętrowy wyposażony w windę.

6. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 3. kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 6. oświadczenie o niekaralności sądowej za przestępstwa popełnione umyślnie,
 7. oświadczenie o korzystaniu w pełni z  praw publicznych,
 8. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (załącznik do pobrania na stronie www.bip.glucholazy.pl - Nabory i konkursy na wolne stanowiska).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1) zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz;
 2. sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Głuchołazy: adres korespondencyjny 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15, tel. 77 40 92 142;
 3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) unijnego rozporządzenia RODO w związku z procesem rekrutacji, tj. nabory na wolne stanowisko urzędnicze, nawiązaniem stosunku pracy i spełnieniem obowiązków z tym związanych ciążących na pracodawcy; Jeżeli w dokumentach poda Pani/Pan dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 4. Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej  niż 3 miesiące od zakończenia naboru;
 5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 6. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy;
 7. realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych tel. 77/40 92 142;
 8. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy prawa unijnego rozporządzenia RODO;
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach"  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15 p. 11 (sekretariat) w terminie do dnia 22 marca  2024r. do godz. 14ºº Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu, zostaną odesłane kandydatom. Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip.glucholazy.pl oraz na tablicy informacyjnej  w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, Rynek 15.