Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na dostawę dziewięciu komputerów stacjonarnych oraz dwudziestu jeden laptopów

Zmianie uległa specyfikacja laptopów dot. wymaganego procesora i liczby rdzeni. Liczba rdzeni: min. 6, osiągający w teście wydajności "CPU PassMark" (https://www.cpubenchmark.net) wynik min. 12 500 punktów (CPU Mark). Poprzedni zapis brzmiał - liczba rdzeni: min. 10

 


 

Lokalizacja realizacji zadania:

Siedziba Zamawiającego - 48-340 Głuchołazy ul. Rynek 15.

Cel zapytania:

Zapytanie ofertowe na dostawę dziewięciu komputerów stacjonarnych oraz dwudziestu jeden laptopów

Opis przedmiotu zamówienia:

 Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a oraz 1b do niniejszego postępowania.

 1.  Wymagania względem Wykonawcy: Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w usługi poprzez nadesłanie wypełnionego załącznika nr 2a oraz 2b - opis zaoferowanego sprzętu, stanowiącego załącznik do niniejszego postępowania, oraz oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego postępowania. 

W przypadku niespełnienia powyższych wymagań, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
 • Cena 100%
 1. Pożądany termin realizacji zamówienia: do dnia 5 kwietnia 2024r.
 2. Istotne warunki  umowy lub wzór umowy: wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania.

Ofertę oraz referencje Wykonawca może złożyć:

 1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Głuchołazach, 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15
 2. w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: lub informatyk@glucholazy.pl

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty rozłącznej rozumianej jako osobnej oferty na laptopy oraz osobnej oferty na komputery stacjonarne.

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny jednostkowej* i/ lub ceny  za  realizację całości  przedmiotu zamówienia* w terminie do dnia 18.03.2024 r., do godziny 15:00.

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Burmistrz Głuchołaz;
 2. Kontakt z osobą odpowiedzialną w sprawie ochrony danych osobowych - tel. 774092143 adres email iod@glucholazy.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Na tej podstawie przetwarzane są dane przetwarzane przez Pana /Panią dobrowolnie  celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; 
 5. Dane osobowe będą przechowywane,  przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
  1. żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. żądania usunięcia danych osobowych,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do swoich danych osobowych, zgromadzonych przez Zamawiającego w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Załączniki:

DOCXZałącznik nr 1a - Opis Przedmiotu Zamówienia - komputery.docx (17,04KB)
DOCXZałącznik nr 1b - Opis Przedmiotu Zamówienia - laptopy.docx (17,50KB)
DOCXZałącznik nr 2a - Opis Przedmiotu Zamówienia - komputery.docx (16,18KB)
DOCXZałącznik nr 2b - Opis Przedmiotu Zamówienia - laptopy.docx (16,65KB)
DOCXZałącznik nr 3 - Umowa.docx (25,45KB)
DOCXZałącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 7.docx (15,73KB)