Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - przeciwdziałanie uzależnieniom, prowadzenie placówek wsparcia dziennego, dożywianie najuboższych 2019

Głuchołazy, dnia 27 listopada  2018 r.

 

Działając na podstawie art.13 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm. )

 

Burmistrz Głuchołaz

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

 

Zadanie nr 1 – Prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu  Abstynenta.

1) Prowadzenie Klubu  Abstynenta dla mieszkańców Gminy Głuchołazy powinno obejmować:

 • udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu będącym po przebytejterapii odwykowej lub podejmujących abstynencję wymagających wsparcia w trzeźwieniu i abstynencji oraz członkom ich rodzin,
 • udzielanie pomocy osobom współuzależnionym oraz członkom ich rodzin,
 • wspieranie abstynencji i trzeźwienia,
 • nawiązywanie kontaktu z osobami uzależnionymi i motywowanie ich do podejmowania leczenia odwykowego a w razie potrzeby podejmowanie interwencji,
 • organizowanie zajęć rehabilitacyjnych skierowanych do osób uzależnionych i członków ich rodzin, uczących umiejętności psychologicznych, społecznych i praktycznych,
 • organizowanie wyjazdów, imprez i spotkań propagujących trzeźwość
 • promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Głuchołazy

 

2) Klub Abstynenta  powinien być czynny  siedem dni w tygodniu, przez co najmniej
3 godziny dziennie ( za wyjątkiem świąt) oraz udostępniany  na spotkania grup AA i Al.-Anon itp.

 

 • Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacjęzadania w 2019r. – 60.000 zł 

 

 • Informacja o realizacji zadania w roku 2017 i 2018

 

Wyszczególnienie

Dotacja w 2017 r.

Dotacja w 2018 r.

Liczba dofinansowanych zadań

2

2

Liczba dofinansowanych podmiotów

2

2

Kwota

50.000

50.000

 

 

Zadanie nr 2 - Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej.

 1. Placówkę należy prowadzić zgodnie z zapisami ustawyz dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm.)
 2. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej w szczególności:
 • organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne,
 • realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię,
 • współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a takżez placówkamioświatowymi i podmiotami leczniczymi;
 • zapewnia dzieciom opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego ( w tymudział w koloniach terapeutycznych lub socjoterapeutycznych lub profilaktycznych lub rekreacyjnych), zabawęi zajęciasportowe oraz rozwój zainteresowań;
 • zapewnia dzieciom dożywianie ,
 • prowadzi dla rodziców zajęciaw zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych.

 

 • Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2019 r. – 210.000 zł, 

 

 • Informacja o realizacji zadania w roku 2017 i 2018

 

Wyszczególnienie

Dotacja w 2017 r.

Dotacja w 2018 r.

Liczba dofinansowanych zadań

1

1

Liczba dofinansowanych podmiotów

1

1

Kwota

180.000

195.000

 

 

Zadanie nr 3 - Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych.

 1. Placówkę należy prowadzić zgodnie z zapisami ustawyz dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm.)
 2. Placówka wsparcia dziennegoprowadzona w formie opiekuńczej zapewnia dzieciom:
 • opiekę i wychowanie,
 • pomoc w nauce,
 • organizację czasu wolnego ( w tym udział w koloniach) , zabawę i zajęciasportowe oraz rozwój zainteresowań,
 • współpracę z rodzicami lub opiekunami, a takżez placówkamioświatowymi i podmiotami leczniczymi.

 

 • Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacjęzadania w 2019r. – 75.000 zł

 

 • Informacja o realizacji zadania w roku 2017 i 2018.

 

Wyszczególnienie

Dotacja w 2017 r.

Dotacja w 2018r.

Liczba dofinansowanych zadań

1

1

Liczba dofinansowanych podmiotów

1

1

Kwota

65.000

70.000

 

 

Zadanie nr 4 – Dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących  się w trudnej sytuacji życiowej.

1) Zadanie obejmuje:

 • dożywianie najuboższych – wydawanie nieodpłatnych posiłków jednodaniowych,
 • organizowanie świątecznych posiłków dla najuboższych (spotkanie wielkanocne i wigilijne),
 • przygotowywanie paczek świątecznych,
 • udzielanie pomocy rzeczowej najuboższym.

 

Udzielanie pomocy ww. osobom powinno odbywać się poprzez:

 • organizowanie zbiórek żywności oraz podejmowanie i koordynowanieinnych działań na rzecz poprawy sytuacji najuboższych,
 • współpracę z organami administracji publicznej oraz organizacjami pozarządowymi.

2) Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do posiadania stołówki wyposażonej w sprzęt umożliwiający wykonanie tego zadania.

3) Podmiot składający ofertę powinien być przygotowany kadrowo  i sprzętowo do objęcia dożywianiem ok. 30 osób dorosłych.

 

 • Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2019 r. – 16.000 zł 

 

 • Informacja o realizacji zadania w roku 2017 i 2018.

 

Wyszczególnienie

Dotacja w 2017 r.

Dotacja w 2018 r.

Liczba dofinansowanych zadań

1

1

Liczba dofinansowanych podmiotów

1

1

Kwota

16.000

16.000

 

  Środki finansowe przeznaczone na realizację  zadań konkursowych zostały wyznaczone w oparciu o projekt budżetu na 2019r. Powyższe kwoty zaplanowanych dotacji mogą ulec zmianie w przypadku przyjęcia przez Radę Miejską w Głuchołazach innych kwot dotacji na realizację poszczególnych zadań objętych konkursem, w uchwalonym budżecie Gminy Głuchołazy na 2019r. Zmiana planowanych kwot dotacji zostanie podana  do publicznej wiadomości.

 

I. Podmioty uprawnione do składania ofert:

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są : organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm. ), spełniające łącznie niżej wymienione warunki:

 1. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, nie prowadzą działalności dla osiągnięcia zysku,
 2. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
 3. dysponują odpowiednią bazą lokalową oraz obsługą księgowo – biurową,
 4. przedstawią poprawnie sporządzonąofertę na stosownym formularzu wraz z załącznikami.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranejofertyi zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania.
 2. Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Wsparcie zadania nie może przekroczyć 85% kosztów jego wykonania.

 

III. Rodzaj, termin i warunki realizacji zadania

Rodzaj zadania – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomoc społeczna.

Termin realizacji zadania ustala się od  dnia podpisania umowy  do 31.12.2019 r.

Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców Gminy Głuchołazy.

 

IV. Warunki przyznania dotacji:

 

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 19.12.2018 r. do godz. 15;00 oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań /Dz.U. z 2016 r. , poz. 1300/ do sekretariatu Urzędu Miejskiego (pok. Nr 11) lub na adres: Urząd Miejski, ul. Rynek 15,
  48-340 Głuchołazy ( w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UM).Na kopercie z ofertą powinny być umieszczone następujące informacje:
 • otwarty konkurs ofert,
 • numer i nazwa zadania,
 • nazwa lub pieczęć podmiotu składającego ofertę.

 

 1. Do złożonej oferty podmiotubiegający się o dotację musidołączyć:
 • oświadczenie o braku obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym i zadłużeniana rachunku ( z nazwąi numerem konta),
 • oświadczenie, że osoba/osoby* podpisująca/podpisujące* ofertę, jest/są* prawidłowo umocowana/umocowane* do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta
  („*” niewłaściwe skreślić)
 • oświadczenie o tym, że oferent prowadzi działalność statutowąw dziedzinie objętej zadaniem konkursowym, o realizację którego oferent sięstara.
 1. Oferenci, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziałuw postępowaniu konkursowym, lubzłożyli dokumentyzawierające błędy mogą zostać wezwani do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, żepomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania konkursowego dotyczącego danego zadania publicznego
 2. Oferty, w których wnioskowana wielkość dotacji przekracza wysokośćprzeznaczonych na dotację środków nie będą rozpatrywane.
 1. Oferty, które nie spełniają wymogów konkursu podlegają odrzuceniu.
 2. Złożone oferty ocenianesą według określonych kryteriów.
 3. Do wyboru ofert lub przyznania dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacjilubprzyznaniem dotacjiw oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).
 5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku kiedy na zadanie wpłynie tylko jedna oferta.
 6. Podmiot, który otrzymał dotację niższą od wnioskowanej zobowiązany jest do korekty kosztorysu i harmonogramu ( w odniesieniu do kwoty przyznanej dotacji), w terminie 7 dni od otrzymania pisemnej informacji o wynikach konkursu.
 7. Dotowany podmiot zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.
 8. Uzyskana przez podmiot dotacja nie może być wykorzystana na:
 • budowę, zakup i remonty budynków, zakup gruntów,
 • prowadzenie działalności gospodarczej,
 1. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań /Dz.U. z 2016 r. , poz. 1300/  
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej http://gmina.glucholazy.sisco.info lub w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15, tel. 77/40 92 134

 

V. Termin, tryb i kryteria  stosowane przy wyborze ofert

 

 1. Otwarcie ofert nastąpidnia 20.12.2018 r. o godz. 8;00
 2. Oceny ofert na podstawiezłożonej dokumentacji dokona Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Burmistrza Głuchołaz.

 

 1. Komisja dokonuje oceny ofert na podstawie następujących kryteriów :
 • merytoryczne
 • możliwość i jakość realizacji zbieżność projektu z wymogami zadania ( ocena w skali : 0-3)
 • społeczne
 • dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Głuchołazy, a także przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu(ocena w skali: 0-2)
 • działania i doświadczenia wnioskodawcy w ciągu ostatnich 3 lat w dziedzinie, której dotyczy zadanie (ocena w skali : 0-4),
 • finansowe – ocena kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania oraz udział środków własnych lub środków pochodzących  z innych źródeł finansowania  (ocena w skali: 0-2)
 • organizacyjne – planowany wkład rzeczowy, osobowy ( w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) oraz kwalifikacje kadry (ocena w skali: 0-3),
 • analiza rzetelności, terminowości oraz sposób rozliczenia zadań publicznych zleconych wnioskodawcy przez Gminę Głuchołazy w   ubiegłych latach (ocena w skali: 0-1)
 1. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 8, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą ilość punktów.
 2. Oferty, które otrzymały ocenę poniżej 8 pkt. nie podlegają dofinansowaniu
 3. Opinia Komisji Konkursowej zawierającalistę ofert, na które proponuje sięudzieleniedotacji wraz z propozycją kwoty dotacji przeznaczonej na realizacje poszczególnych zadań przekazana zostaje Burmistrzowi Głuchołaz.

O podjętych decyzjach składający  ofertę zostaną powiadomieni pisemnie

 

DOCXwzor-oferty.docx (87,12KB)
DOCXwzor-sprawozdania.docx (65,76KB)
PDFWyniki otwartego konkursu ofert.pdf (119,25KB)