Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Realizacja zadania pod nazwą: „Sporządzenie opinii dendrologicznej”. Lokalizacja: Miejscowość Głuchołazy, gmina Głuchołazy Działka: nr 1713

Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja zadania pod nazwą:

„Sporządzenie opinii dendrologicznej”.

Lokalizacja:

Miejscowość Głuchołazy, gmina Głuchołazy

Działka: nr 1713

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie opinii dendrologicznej w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew, spowodowane niewłaściwym wykonaniem robót ziemnych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego na terenie działki nr 1713 położonej na terenie miasta Głuchołazy w czasie prac związanych z odbudową alejki spacerowej wzdłuż Rezerwatu „Las Bukowy”.

Opinia powinna zawierać w szczególności:

- ustalenie ilości, gatunku, rodzaju, wieku oraz obwodów pni drzew w zakresie niezbędnym do nałożenia administracyjnej kary pieniężnej,

- określenie czy prowadzone prace ziemne, miały wpływ na stan drzewostanu rosnącego na dz. nr 1713, obręb miasto Głuchołazy,

- wnioski i zalecenia konieczne do wydania decyzji administracyjnej. W przypadku stwierdzenia, że prowadzone prace ziemne negatywnie wpłynęły na stan zdrowotny drzewostanu rosnącego na dz. nr 1713 określenie koniecznych do przeprowadzenia działań mających na celu zachowanie żywotności drzew.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- zapewnienie przez Wykonawcę stronom postępowania prawa do czynnego udziału w postępowaniu oraz zadawania pytań. W związku z tym czynności konieczne do wykonania( pomiar i wizja lokalna) należy wykonać po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania oraz Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

- obowiązek ustosunkowania się na piśmie, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, do uwag stron, złożonych do ekspertyzy, po jej przedstawieniu stronom,

- udzielenie odpowiedzi na pytania stawiane przez SKO, WSA lub NSA, jeżeli takie się pojawią w trakcie trwania postępowania administracyjnego.

Opinię należy wykonać w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej.

W celu realizacji  zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały dotyczące prowadzonego postępowania, które są w jego posiadaniu, pozostałe materiały Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie na własny koszt. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wiadomości specjalnych z zakresu dendrologi.

Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca zostanie powołany na biegłego postanowieniem Burmistrza Głuchołaz.

 

II. Warunki postępowania:

1) Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto za całość zadania – 100%;

2) Pożądany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 21 grudnia 2018r.;

3) Istotne warunki umowy:

  • wynagrodzenie ryczałtowe za w/w zadanie;
  • płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury/rachunku, płatne do 30 dni, od daty wpływu prawidłowo wystawionego dokumentu;

 

III. Ofertę Wykonawca może złożyć:

  • w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy
  • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: rolnictwo@glucholazy.pl  

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30.11.2018 r.

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze rozeznanie cenowe rynku ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Osoba do kontaktu: Mateusz Seretny, tel. 77 40 92 132