Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Głuchołazy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. 1688) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów działek w Głuchołazach (przystąpienie na podstawie  Uchwały Nr LIII/515/22 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 grudnia 2022 r.);
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza komunalnego w Głuchołazach (przystąpienie na podstawie  Uchwały Nr LIII/516/22 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 grudnia 2022 r.);
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek we wsi Jarnołtówek (przystąpienie na podstawie  Uchwały Nr LIII/518/22 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 grudnia 2022 r.).

Projekty ww. dokumentów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 8 marca 2024 r. do 5 kwietnia 2024 r. w  Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, pok. nr 31 w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuchołazy (http:// bip.glucholazy.pl).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2024 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48‑340 Głuchołazy, Sala Obrad, pok. nr 23.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu objętego wyłożeniem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Burmistrza Głuchołaz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2024 r. Uwagi należy składać:

w formie pisemnej (osobiście lub korespondencyjnie) do Burmistrza Głuchołaz, ul. Rynek 15, 48‑340 Głuchołazy, na adres skrytki ePUAP Urzędu Miejskiego: /gsybs47227/SkrytkaESP (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym),

na adres umig@glucholazy.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, pok. 32.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Głuchołaz.

Jednocześnie informuję, że informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z powyższą sprawą znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuchołazy pod adresem https://bip.glucholazy.pl/464/594/rodo.html a także w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, pokój nr 31. Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuchołazy została udostępniona Informacja Burmistrza Głuchołaz o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym umieszczona pod adresem: http://bip.glucholazy.pl/1025/728/informacja-o-ograniczeniu-prawa-dostepu-w-toku-postepowan-planistycznych.html

JPEGMPZP Gzy 4 pkt zał 1.jpeg (137,70KB)
JPEGMPZP Gzy 4 pkt zał 2.jpeg (233,24KB)
JPEGMPZP Gzy 4 pkt zał 3.jpeg (253,85KB)
JPEGMPZP Gzy 4 pkt zał 4.jpeg (262,33KB)
PDFMPZP_Gzy_4_pkt_POŚ.pdf (2,53MB)
PDFMPZP_Gzy_4_pkt_tekst.pdf (256,27KB)
PDFMPZP_Gzy_4_pkt_uzasadnienie.pdf (177,13KB)

PDFMPZP Gzy Cmentarz_POŚ.pdf (1,75MB)
JPEGMPZP Gzy Cmentarz_zał1.jpeg (265,13KB)
DOCXMPZP_Głuchołazy_Cmentarz - tekst planu.docx (103,98KB)
DOCMPZP_Głuchołazy_Cmentarz_uzasadnienie.doc (61,00KB)

JPEGMPZP Jarnołtówek 3 pkt zał 1.jpeg (200,08KB)
JPEGMPZP Jarnołtówek 3 pkt zał 2.jpeg (210,06KB)
PDFMPZP_Jarnołtówek_3_pkt_POŚ.pdf (1,90MB)
PDFMPZP_Jarnołtówek_3_pkt_tekst.pdf (211,22KB)
PDFMPZP_Jarnołtówek_3_pkt_uzasadnienie.pdf (169,50KB)