Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego za 2023 rok

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Głuchołazach pracowała na podstawie rocznego plan pracy zatwierdzonego uchwałą nr LV/539/23 Rady Miejskiej w Głuchołazach  z dnia  25 styczniu 2023 roku, zał. nr 3 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Głuchołazach. Plan pracy Komisji został opracowany w swej podstawowej części w oparciu o tematykę zawartą w planie pracy Rady Miejskiej oraz dodatkowych tematów będących w sferze zainteresowania członków komisji.

 

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Głuchołazach została powołana na podstawie uchwały nr XXX/291/21 z dniu 11 lutego 2021 r  Rady Miejskiej w Głuchołazach zmieniającą uchwałę nr I/8/18  z dnia 21 listopada 2018 r. 
W 2023 roku miały miejsce zmiany w składzie osobowym komisji. W miesiącach styczeń-luty  komisja pracowała w następującym składzie osobowym:

 

1. Łabaza Adam – przewodniczący komisji

2. Kanarski Bogusław – wiceprzewodniczący komisji

3. Koszut Michał – członek komisji

4. Reszka Barbara – członkini komisji

5. Stadnik Lucyna -  członkini komisji

6. Pach – Gomulnicka Klaudia – członkini komisji

7. Klimecki Ireneusz – członek komisji

 Na podstawie uchwały nr LVI/547/23 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 1 marca 2023 r. zmieniającą uchwałę Nr I/8/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji  Budżetu, Finanasów i Rozwoju Gospodarczego  Rady Miejskiej
 w Głuchołazach, został zmieniony skład komisji. Powodem przeprowadzonych zmian była rezygnacji z prac w komisji radnej pani Klaudi Pach – Gomulnickiej. Od tego czasu komisja pracowała w składzie sześcioosobowym. Kolejną zmianą w składzie osobowym komisji była rezygnacja pod koniec miesiąca września 2023 roku pani Lucyny Stadnik z funkcji radnej. W związku z powyższym komisja pracowała w składzie pięcioosobowym w miesiącu październiku i listopadzie 2023 roku. W miesiącu grudniu do składu komisji został powołany radny pan Dawid Kanarski, który objął mandat radnego.

 

Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, w tym czasie komisja odbyła łącznie 10 posiedzeń. W miesiącu marcu 2023 komisja obradowała w  składzie sześcioosobowym, w miesiącu czerwcu w składzie czteroosobowym a  w miesiącu wrześniu w składzie pięcioosobowym.Natomiast w miesiącu grudniu w składzie  sześcioosobowym. 
W trakcie posiedzeń złożono 11 wniosków związanych z projektami uchwał, przedstawionymi informacjami dotyczących bieżących problemów.

Komisja  złożyła  6 wniosków do budżtu gminy na 2024 rok.
W trakcie odbytych posiedzń , komisja przeprowadziła również wizytację w terenie. Wizytacja związana z remontem remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Charbielinie. Wizytację Dziennego Domu Senior+ oraz wizytację w Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach.


Komisja w planie pracy na 2023 rok skupiła się na poniższych zagadnieniach:

 

1. Analiza wydatków i stanu realizacji remontu remizy OSP w Charbielinie. Wzytacja w terenie.

2. Informacja dot. należności i wypłat  wynagrodzeń autorskich,   tzw. tantiem

3. Analiza stanu i wartości  finansowej księgozbioru będącego w zasobach Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w  Głuchołazach na dzień 31.12.2022 roku.

4. Analiza kosztów poniesionych na funkcjonowanie Domu  Dziennego Pobytu Senior+ i Mieszkań Chronionych w 2022 rok. Wizytacja obiektów.

5.  Wydatki  i dochody związane z funkcjonowaniem siłowni w hali GOSiR.

6. Analiza sprawozdań finansowych gminnych spółek ( GKTBS i Wodociągi)  za 2022  rok. Wizytacja spółek.

7. Wydatki poniesione na remonty obiektów oświatowych będących w administrowaniu gminy i stowarzyszeń za 2022 i  do września 2023 roku. Wizytacja wybranej placówki.

8. Zaopiniowanie założeń do budżetu gminy na 2024 rok.

 

            Z poszczególnych posiedzeń komisji sporządzany jest protokół w formie pisemnej i posiedzenie utrwalane jest na płycie CD. Protokół podpisywany jest przez przewodniczącego komisji. Protokoły przechowywane są  w dokumentacji komisji a wnioski podejmowane przez komisję przekazywane są  burmistrzowi. Odpowiedzi burmistrza, innych instytucji  na wnioski komisji, zdeponowane są w dokumentacji   Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

 

W posiedzeniach komisji uczestniczył burmistrz, wiceburmistrz, skarbnik gminy, merytoryczni pracownicy urzędu, instytucji i organizacji, którzy udzielali informacji i wyjaśnień przy omawianiu poszczególnych zagadnień.