Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o konsultacjach - Program ochrony środowiska przed hałasem dla woj. opolskiego

Harmonogram konsultacji
projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie
„Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego”
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego


1. Ogłoszenie konsultacji


Po przyjęciu przez Zarząd Województwa Opolskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego”, projekt zostanie przekazany za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej dostępnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, Podmiotom, a także osobom odpowiedzialnym za współpracę z Podmiotami we wszystkich gminach na terenie województwa opolskiego.


2. Rozpoczęcie konsultacji w dniu 22 stycznia 2024 r.


3. Zgłaszanie uwag


Uwagi mogą składać uprawnione podmioty, tj.:
1) organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie województwa opolskiego, w obszarze podlegającym konsultacjom w terminie:
22 stycznia 2024 r. – 21 lutego 2024 r.
2) Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego (jeśli dotyczy) w terminie:
22 stycznia 2024 r. – 21 lutego 2024 r.


4. Sporządzenie sprawozdania z konsultacji


Po zakończeniu konsultacji, Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego sporządzi zestawienie uwag oraz przedłoży pod obrady Zarządu Województwa Opolskiego sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji. W terminie do 21 dni od dnia zakończenia konsultacji, Zarząd Województwa Opolskiego rozstrzyga uwagi złożone w trakcie konsultacji.


5. Publikacja sprawozdania z konsultacji


Niezwłocznie po posiedzeniu Zarządu Województwa Opolskiego, sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Opolskiego.


6. Przedłożenie konsultowanego dokumentu pod obrady Sejmiku Województwa Opolskiego


Po zakończeniu konsultacji i przyjęciu przez Zarząd Województwa Opolskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Sejmik Województwa Opolskiego konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego, zostanie on przedłożony pod obrady Sejmiku Województwa Opolskiego na najbliższej sesji.

DOCXFormularz uwagi-zał. nr 3 do Uchwały ZWO z 15.01.2024-Nr 11435-2024_2840572_2556567.docx (16,44KB)
PDFProjekt programu-zał do projektu uchwaly sejmiku do Uchwały ZWO z 15.01.2024-Nr 11435-2024_2840575_2556570.pdf (17,43MB)
PDFUchwala ZWO z 15.01.2204-Nr 1143-2024_przyjecie proj. POH i skierowanie do konsultacji_2840585_2556583.pdf (221,22KB)