Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

BURMISTRZ  GŁUCHOŁAZ


ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Podinspektora

w Wydziale Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego

Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

 

1. Wymagania  niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe pierwszego  lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, nieposzlakowana opinia, pełna   zdolność do czynności prawnych i posiadanie pełni praw publicznych,
 4. biegła obsługa programów komputerowych, w tym pakiet Office (Word, Excel),

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. Znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy a w szczególności ustawy: o gospodarce nieruchomościami, o finansach publicznych, prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeks postępowania administracyjnego,
 2. umiejętność czytania map sytuacyjno – wysokościowych i ewidencyjnych.

 

 1. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

Do zakresu obowiązków podinspektora w Wydziale Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Głuchołazach należeć będzie w szczególności realizacja zadań z zakresu Wydziału określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach dostępnym do wglądu na stronie (www.bip.glucholazy.pl).

 

 Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych przekroczył 6 %.

 

 1. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca odbywać się będzie o obiekcie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach przy ul. Rynek 15, jak również na terenie Gminy Głuchołazy. Występuje praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Budynek trzypiętrowy wyposażony w windę.

 1. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,
  4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  6. oświadczenie o niekaralności sądowej za przestępstwa popełnione umyślnie,
  7. oświadczenie o korzystaniu w pełni z  praw publicznych,
  8. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji –
  9. (załącznik do pobrania na stronie www.bip.glucholazy.pl – Nabory i konkursy na wolne stanowiska).
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1) zwanego dalej RODO, informujemy:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz;
 2. sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Głuchołazy:

adres korespondencyjny 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15, tel. 77 40 92 142;

 1. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) unijnego rozporządzenia RODO w związku z procesem rekrutacji, tj. nabory na wolne stanowisko urzędnicze, nawiązaniem stosunku pracy i spełnieniem obowiązków z tym związanych ciążących na pracodawcy;

Jeżeli w dokumentach poda Pani/Pan dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;

 1. Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej  niż 3 miesiące od zakończenia naboru;
 2. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 3. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy;
 4. realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych tel. 77/40 92 142;
 5. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy prawa unijnego rozporządzenia RODO;
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Głuchołazach   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15 p. 11 (sekretariat)  w terminie do dnia 05.02.2024 r. do godz. 14ºº Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu, zostaną odesłane kandydatom. Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip.glucholazy.pl oraz na tablicy informacyjnej  w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, Rynek 15.