Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarte konkursy ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie Gminy Głuchołazy w 2024 roku

Działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz.571)

 

Burmistrz Głuchołaz

ogłasza otwarte konkursy ofert na:

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie Gminy Głuchołazy w 2024 roku.

Środki finansowe przeznaczone na realizację  zadań konkursowych zostały wyznaczone w oparciu o Uchwałę budżetową nr  LXV/627/23 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia
20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2024 rok

 

Wysokość środków publicznych, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota: 49.500,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset zł  00/100), z następującym podziałem na dyscypliny sportu:

 

 • Zadanie nr 1 – Narciarstwo biegowe - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizację tego zadania to: 5.500,00 (słownie: pięć tysięcy pięćset zł 00/100)

 

 • Zadanie nr 2 - Tenis ziemny - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania to: 8.000,00 (słownie: osiem tysięcy zł 00/100)

 

 • Zadanie nr 3 - Tenis stołowy - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy zł 00/100)

 

 • Zadanie nr 4 – Sport szkolny - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 27.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy zł 00/100).

 

Ogłoszenie o konkursie

 

I. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), spełniające łącznie niżej wymienione warunki:

 1. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
 2. dysponują odpowiednią wyszkoloną kadrą przygotowaną do realizacji zadania;
 3. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
 4. dysponują odpowiednią bazą lokalową oraz obsługą księgowo-biurową;
 5. posiadają szczegółowy program realizacji zadania zawierający:
 • harmonogram zadań;

-     cele zadania i metody ich osiągania;

-     przewidywane efekty;

 1. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z załącznikami.

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

 1. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania.
 2. Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80 % wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład własny podmiotu, przy czym nie mniej niż 10 % wartości zadania stanowić musi finansowy wkład własny Podmiotu.

 

III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Termin realizacji zadania ustala się do 30 grudnia 2024 r.
 2. Warunki realizacji zadania:
 1. Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców Gminy Głuchołazy.
 2. Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i zgodnie z zawartymi w umowie terminami, przy zastosowaniu następujących warunków:
 1. Dopuszcza się dokonanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania w ustalonym końcowym brzmieniu stanowiącej załącznik do oferty. Przesunięcie pomiędzy pozycjami może nastąpić o nie więcej niż 10 %.

Jeżeli dany wydatek finansowany zarówno z dotacji, jak i środków własnych oraz pozostałych środków wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy z kosztem określonym w odpowiedniej pozycji kalkulacji przewidywanych kosztów, to uznaje się go za zgodny z kalkulacją przewidywanych kosztów wtedy, gdy nie nastąpiła jego zmiana o więcej niż 10%.

 1. Przekroczenie limitu, o którym mowa w powyższym ppkt. a oraz zwiększenie udziału wkładu własnego, o którym mowa w pkt II ppkt.2, uważa się za pobranie dotacji w nadmiernej wysokości.
 2. Do sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego należy załączyć zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego
  z podziałem na koszty poniesione ze środków pochodzących z dotacji oraz innych środków finansowych ( tj. środków własnych, środków pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego konkursu. Ponadto do sprawozdania końcowego należy załączyć kopie faktur (rachunków) potwierdzonych za zgodność z oryginałem,  opisanych merytorycznie i podpisanych przez upoważnione do składania podpisów osoby reprezentujące wnioskodawcę (zgodnie ze statutem).
 3. Na oryginale rachunków i innych dokumentów finansowo – księgowych finansowanych ze środków pochodzących z dotacji winna znajdować się klauzula o treści „Sfinansowano ze środków budżetowych Gminy Głuchołazy” oraz numer i data zawarcia umowy i nazwa zadania.
 4. Na oryginale rachunków i innych dokumentów finansowo – księgowych finansowanych z innych środków (w tym środków własnych i środków pochodzących z innych źródeł) winna znajdować się klauzula o treści „Sfinansowano z innych środków (w tym środków własnych i środków pochodzących z innych źródeł), oraz numer i data zawarcia umowy i nazwa zadania.
 5. Przyjmuje się jako minimalną stawkę godzinową za wykonywanie prac społecznych minimalną stawkę godzinową obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.  – 27,70 zł brutto, a od 1 lipca 2024 r. – 28,10 zł.
 6. Zleceniodawca ma prawo w każdym czasie dokonać sprawdzenia stanu realizacji zadania w czasie i miejscach w których zgodnie z Planem i harmonogramem działań stanowiących załącznik do umowy powinny być one realizowane. Z przebiegu sprawdzenia sporządzona zostanie przez pracownika sprawdzającego notatka służbowa.
 7. Pozostałe warunki realizacji zadania określać będzie umowa na realizację zadania publicznego.

 

IV.  TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do sekretariatu Urzędu Miejskiego
  w Głuchołazach (pok. nr 11, I piętro), bądź przesłanie na adres: Urząd Miejski, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UM), w terminie do 8 lutego 2024 r. do godz. 9:00 oferty odrębnej dla każdego zadania zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057)
  .
 2. Na kopercie z ofertą powinny być umieszczone następujące informacje:

 „Otwarty konkurs ofert”- nie otwierać przed  8 lutego 2024 r. do godz. 9:00

 • „Zadanie nr (numer i nazwa zadania) otwartego konkursu ofert”.

 

V. TERMIN, TRYB I KRYTERIA  STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

 1. Otwarcie ofert nastąpi  dnia  8 lutego 2024 r. po godz. 10:00.
 2. Rozpatrzenia ofert dokona Komisja Konkursowa, powołana zarządzeniem Burmistrza Głuchołaz.
 3.  Komisja dokonuje wstępnej weryfikacji ofert sprawdzając ich zgodność z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ogłoszeniu konkursu.
 4. Następnie Komisja dokonuje wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:
 • merytoryczne
 • zbieżność projektu z wymogami zadania (ocena w skali: 0-3);
 • społeczne
 • dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Głuchołazy, a także przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie na realizowane zadania w ramach projektu  (ocena w skali: 0-2);
 • działania i doświadczenia wnioskodawcy w ciągu ostatnich 3 lat w dziedzinie, której dotyczy zadanie (ocena w skali: 0-4);
 • finansowe – koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania oraz udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania  (ocena w skali: 0-2);
 • organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe, wkład rzeczowy i osobowy, w tym  świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (ocena w skali:
  0-3);
 • analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań zleconych wnioskodawcy w ubiegłych latach (ocena w skali: 0-1).

5. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 8, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą ilość punktów.

Do oferty należy dołączyć:

 • aktualny wyciąg z rejestru (ważny 3 miesiące od daty uzyskania);
 • oświadczenie o braku obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym i jego zadłużenia;
 • oświadczenie o składzie zarządu stowarzyszenia wraz ze wskazaniem osób upoważnionych do podpisywania zobowiązań finansowych;

-  Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z treścią Informacji o przetwarzaniu  danych  zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. - stanowiącego załącznik do Ogłoszenia o Konkursie.

5.1. Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych statutowo, bądź posiadających upoważnienie do przedmiotowego składania ofert.

5.2. Komisja wezwie Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu konkursowym lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania konkursowego.

5.3. Oferty w których wnioskowana wielkość dotacji przekracza wysokość przeznaczonych na dotację środków nie będą rozpatrywane.

 

VI. INFORMACJE DODATKOWE

1. Podmiot realizując wyżej wymienione zadanie jest zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w zakresie określonym w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240). W indywidualnym przypadku, jeżeli Podmiot nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 ustawy, Podmiot obowiązany jest zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, o którym mowa w art. 7 ust.2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240). W przypadku braku możliwości zapewniania osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności w zakresie, o którym mowa w art.6 pkt. 2, zastosowanie mają przepisy art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

2. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, kiedy wpłynie jedna oferta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, tel. (77) 40 92 119.

4. Wzory ofert sprawozdań i umów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

DOCXWzór oferty realizacji zadania publicznego.docx (53,53KB)
DOCXWzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.docx (44,95KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Zestawienie faktur.docx (17,87KB)
DOCXZałącznik nr 2 - klauzula.docx (17,67KB)

Sporządziła: E. Litowińska

 

Szkolny Związek Sportowy, narciarstwo biegowe, tenis stołowy, tenis ziemny:

 

Zleceniobiorca zobowiązany jest w trakcie wykonywania zadania publicznego do zapewnienia warunków służących zapewnianiu dostępności osobom  ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 20219 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), w szczególności zobowiązany jest do:

 1. zapewnienia możliwości udziału osobom ze szczególnymi potrzebami
  w prowadzonych przez Zleceniobiorcę zajęciach;
 2. zapewnienia odpowiedniego sprzętu umożliwiającego osobom
  ze szczególnymi potrzebami udziału w zajęciach prowadzanych przez Zleceniobiorcę;
 3. zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji  lub uratowania w inny sposób osób ze szczególnymi potrzebami przebywających w miejscu prowadzenia przez Zleceniobiorcę zajęć;
 4. zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub wsparcia technicznego.