Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie otwartego konkursu dotyczącego naboru wniosków o udzielenie dotacji w formie dofinansowania zadania przez Gminę Głuchołazy, w zakresie prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Głuchołazy w 2024 roku

ZARZĄDZENIE NR 2535-PR.611.2024 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ
z dnia 16 stycznia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu dotyczącego naboru wniosków o udzielenie dotacji w formie dofinansowania zadania przez Gminę Głuchołazy, w zakresie prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Głuchołazy w 2024 roku


Na podstawie § 4 Uchwały Nr XXV/243/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie warunków rozwoju sportu na terenie Gminy Głuchołazy zarządzam, co następuje:


§ 1.
Ogłasza się otwarty konkurs dotyczący naboru wniosków o udzielenie dotacji w formie dofinansowania zadania przez Gminę Głuchołazy, na zadania w zakresie prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Głuchołazy w 2024 roku.


§ 2.
Wysokość środków w uchwale budżetowej Gminy Głuchołazy, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota: 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy zł 00/100), z następującym podziałem na dyscypliny sportu:
1) Zadanie nr 1a - lekkoatletyka - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł 00/100)
2) Zadanie nr 2a - koszykówka - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 44.000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące zł 00/100)
3) Zadanie nr 3a – piłka nożna - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizację tego zadania: 41.000,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy zł 00/100)


§ 3.
Regulamin konkursu, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.


§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCWzór sprawozdania z wykonania zadania.doc (83,50KB)
DOCWzór wniosku o udzielenie dotacji.doc (103,50KB)
PDFZarządzenie.Projekt.2024-01-16 — A.pdf (503,78KB)