Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek od nieruchomości

Informuję, że dnia 30 listopada 202r. Uchwałą NR LII/496/22 Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ustalone zostały stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Głuchołazy w roku 2023. Opisana wyżej Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 02.12.2022r. pod poz. 3346.

Rada Miejska w Głuchołazach skorzystała z przysługującego jej prawa i zróżnicowała stawki  podatków dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla  budynków:

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 26,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem lit. c,
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o łącznej powierzchni poniżej 240 m2 - 23,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Różnica pomiędzy stawkami podstawowymi określonymi w § 1 pkt 2 lit. b, a stawkami preferencyjnymi określonymi w § 1 pkt 2 lit. c stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743) oraz warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L nr 352 z dnia 24 grudnia 2013 r., poz. 9).

Na kręgu podmiotów podlegających  opodatkowaniu  ww.  preferencyjną  stawką i  będących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646). ciąży  obowiązek złożenia  niżej  wymienionych  dokumentów w  terminie  do dnia  31.01.2023r.

  1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, również zaświadczeń lub oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  2. informacji, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311 ze zm.) oraz zgodnie z formularzami stanowiącymi załączniki do tego rozporządzenia.

Podatnik korzystający z pomocy de minimis w oparciu o przepisy niniejszej uchwały zobowiązany jest do poinformowania organu podatkowego o przekroczeniu dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis, w terminie 14 dni od zaistnienia tego faktu.

Podatnik, który nie spełnia warunków uprawniających do skorzystania z pomocy de minimis w formie określonej w ust. 1, zobowiązany jest płacić podatek od nieruchomości odpowiednio wg stawki podstawowej określonej w § 1 pkt 2 lit b.

Podatnicy będący przedsiębiorcami i składający  oświadczenia o  wysokości otrzymanej pomocy de minimis mogą sprawdzić poprawność składnych oświadczeń w wyszukiwarce SUDOP.

 


 

Informuje, że Rada Miejska w Głuchołazach nie podjęła w roku 2023 uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w związku z czym w roku  podatkowym 2024, stosownie do dyspozycji art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2023, poz. 70 z późn. zm.), obowiązują stawki ustalone Uchwałą Nr LII/496/22 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. 2023 poz. 3346).

 

PDFdeklaracja podatek od nieruchomości DN-1.pdf (183,33KB)
XLSXFormularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_obowiazuje_od_dnia_15112014.xlsx (78,06KB)
PDFinformacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1.pdf (196,59KB)
PDFuchwała stawki podatku od nieruchomości na rok 2023.pdf (2,12MB)
PDFZalacznik_nr_2_do_procedury_PD-1 — kopia.pdf (221,89KB)
PDFZalacznik_nr_3_do_procedury_PD-1 — kopia.pdf (221,67KB)
PDFZalacznik_nr_4_do_procedury_PD-1 — kopia.pdf (221,62KB)
PDFzałącznik do deklaracji ZDN-1.pdf (38,08KB)
PDFzałącznik do deklarcji ZDN-2.pdf (37,98KB)
PDFzałącznik do informacji ZIN-1.pdf (36,68KB)
PDFzałącznik do informacji ZIN-2.pdf (36,60KB)
PDFzałącznik do informacji ZIN-3.pdf (32,22KB)