Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 2453-PR.589.2023 w sprawie stawek czynszu dzierżawnego i najmu za grunty i obiekty będące własnością Gminy Głuchołazy

ZARZĄDZENIE NR 2453-PR.589.2023 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ
z dnia 17 listopada 2023 r.
w sprawie stawek czynszu dzierżawnego i najmu za grunty i obiekty będące własnością gminy Głuchołazy


Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344 z późn zm.), § 20 ust. 1 Uchwały XX/152/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Głuchołazy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2013 r. poz 8. z późn. zm.), Burmistrz Głuchołaz zarządza, co następuje:


§ 1. 1. Z zastrzeżeniem określonym w § 4 oraz § 5 ustala się następujące stawki czynszu dzierżawnego za grunty będące własnością gminy Głuchołazy:
1) sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne:
a) klasy II w wysokości - 8,20 zł/ar/rok
b) klasy III w wysokości - 7,80 zł/ar/rok
c) klasy IV w wysokości - 7,20 zł/ar/rok
d) klasy V w wysokości - 6,50 zł/ar/rok
e) klasy VI oraz niezależnie od klasy nienadające się do rolniczego wykorzystania w wysokości - 6,00 zł/ar/rok,


2) pozostałe niesklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne (z przeznaczeniem na ogródki przydomowe, działki warzywno-kwiatowe, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe itp.) z wyłączeniem dróg w wysokości - 28,00 zł/ar/rok


3) pod kioskami handlowymi i wokół kiosków w wysokości - 7,00 zł/m2/miesiąc


4) pod ogródkami sezonowymi przy lokalach gastronomicznych (ogródki piwne, letnie itp.) w wysokości 3,30 zł/m2/miesiąc,


5) pod garażami, komórkami, wiatami itp. z wyłączeniem dróg w wysokości 3,30 zł/m2/miesiąc,


6) pod kioskami na terenie targowiska miejskiego położonego przy ulicy Moniuszki-Sikorskiego w wysokości 14,00 zł/m2/miesiąc.
- Nie pobiera się opłat za wystawienie towaru przed kioskiem w obszarze do 1,50 m od kiosku.


7) przy cmentarzu komunalnym dla potrzeb urządzenia stoisk sprzedaży w dniu święta Wszystkich Świętych i w okresie 7 dni poprzedzających to święto w wysokości 20,00 zł/m2/dzień. Wydział Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego może także przeprowadzać uproszczone postępowanie w celu wyłonienia ofert z najwyższą ceną oferowaną przez oferentów. W takim przypadku stawka 20,00 zł/m2/dzień jest stawką minimalną.


8) położone w obrębie nieruchomości ul. Bohaterów Warszawy 10 w wysokości 0,35 zł/ m2/miesiąc,


2. Powierzchnię gruntów określonych w ust. 1 pkt 1) i 2) ustala się z dokładnością do 1 ara, natomiast określonych w ust. 1 pkt 3)-8) z dokładnością do 1m2 zaokrąglając w górę do pełnej liczby powierzchnię dzierżawionego gruntu.


§ 2. 1. Z zastrzeżeniem określonym w § 4 oraz § 5 ustala się następujące stawki czynszu za najem następujących obiektów będących własnością gminy Głuchołazy:
1) kiosków i pawilonów handlowych na terenie targowiska miejskiego położonego przy ul.Moniuszki-Sikorskiego o powierzchni:
a) do 5,00 m2 w wysokości 75,00 zł/miesiąc,
b) powyżej 5,00 m2 w wysokości 115,00 zł/miesiąc.
- Nie pobiera się opłat za wystawienie towaru przed kioskiem lub pawilonem w obszarze do 1,50 m od kiosku.


2) garaży i komórek w wysokości 5,00 zł/m2/miesiąc,


3) pomieszczeń gospodarczych i innych nie wyszczególnionych w pkt 1) i 2) w budynkach nie wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Głuchołazy w wysokości 6,50 zł/m2/miesiąc,


4) sali gimnastycznej przy ul. Aleja Jana Pawła II nr 9 i sali gimnastycznej przy ul. Bohaterów Warszawy nr 10 w wysokości 40,65 zł/godz.,


5) pomieszczeń dydaktycznych w budynku nr 10 przy ul. Bohaterów Warszawy w celu wykorzystania na:
a) cele edukacyjne - w wysokości 13,00 zł/godz./miesięcznie,
b) cele inne niż edukacyjne - w wysokości 26,00 zł/godz./miesięcznie


2. Powierzchnię obiektu będącego przedmiotem najmu ustala się z dokładnością do 1m2 zaokrąglając w górę do pełnej liczby powierzchnię wynajmowanego obiektu.


§ 3. 1. Z zastrzeżeniem określonym w § 4 oraz § 5 dla gminnych niepublicznych dróg wewnętrznych ustala się następujące stawki opłat:


1) z zastrzeżeniem określonym w pkt 2) za tereny zajęte na:
a) drogach utwardzonych (włącznie z poboczami) w wysokości
- 7,00 zł/m2/dzień do 50% zajęcia szerokości jezdni,
- 9,00 zł/m2/dzień powyżej 50% zajęcia szerokości jezdni
b) drogach utwardzonych (włącznie z poboczami) w wysokości
- 0,15 zł/m2/dzień do 50% zajęcia szerokości jezdni - dla infrastruktury telekomunikacyjnej
- 0,20 zł/m2/dzień powyżej 50% zajęcia szerokości jezdni - dla infrastruktury telekomunikacyjnej
c) nieutwardzonych oraz pozostałych elementach pasa drogowego w wysokości 5,00 zł/m2/dzień,
d) nieutwardzonych oraz pozostałych elementach pasa drogowego w wysokości 0,10 zł/m2/dzień - dla infrastruktury telekomunikacyjnej
e) działkach nie wykorzystywanych faktycznie jako drogi w wysokości 2,00 zł/m2/miesiąc,


2) za tereny zajęte dla potrzeb tzw. ”sezonowych ogródków piwnych, gastronomicznych itp.” w wysokości 0,25 zł/m2/dzień.


2. Za teren gminnej niepublicznej drogi wewnętrznej uważa się każdą działkę oznaczoną symbolem „dr” w ewidencji nieruchomości prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Nysie nie będącą drogą publiczną.


3. Powierzchnię gruntów i reklam ustala się z dokładnością do 1 m2 zaokrąglając w górę do pełnej liczby powierzchnię dzierżawionego gruntu lub umieszczonej reklamy. Dla więcej niż jednej reklamy objętej jedną umową, najpierw ustala się powierzchnię każdej reklamy z zastosowaniem zaokrąglania do pełnych m2, a dopiero następnie sumuje się tak ustalone powierzchnie.


4. Za umieszczenie reklamy w wysokości 2,00 zł/m2/dzień, liczone od powierzchni reklamy.


5. Za umieszczenie urządzenia obcego (np. elementy infrastruktury sieciowej):


1) przewodów wodociągowych lub kanalizacji sanitarnej w wysokości 1,00 zł/m2/rok liczone według rzutu poziomego.
2) przewodów infrastruktury telekomunikacyjnej w wysokości 15,00 zł/m2/rok liczone według rzutu poziomego
3) pozostałe urządzenia obce w wysokości:
a) pod lub nad jezdnią 190,00 zł/m2/rok,
b) pod lub nad pozostałymi elementami pasa drogowego 100,00 zł/m2/rok,
4) na drogowym obiekcie inżynierskim w wysokości 190,00 zł/m2/rok. Za zajętą powierzchnię przyjmuje się powierzchnię zajętą przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia.


§ 4. 1. Ustala się minimalną kwotę czynszu za dzierżawę gruntów, najem obiektów oraz opłat za zajęcie dróg wewnętrznych lub umieszczenie tam reklamy albo urządzenia bez względu na ich powierzchnię i czas trwania umowy w wysokości 80,00 zł z zastrzeżeniem, że:


1) dla umów dzierżawy przedłużanych w danym roku, łączna kwota czynszu za dany rok liczona proporcjonalnie nie może być niższa niż czynsz minimalny,
2) dla nowych umów dzierżawy zawieranych w danym roku, kwota czynszu liczona jest proporcjonalnie do okresu pozostałego do końca roku kalendarzowego.


2. Minimalna kwota za umieszczenie urządzenia nie dotyczy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i infrastruktury telekomunikacyjnej.


§ 5. W uzasadnionych przypadkach (np: przygotowanie zaplecza placu budowy dla gminnej inwestycji, organizacji imprez dla mieszkańców przez instytucje pożytku publicznego, funkcjonowania dworca autobusowego, potrzebą zagospodarowania terenu przy braku oferentów wg stawek określonych w niniejszym Zarządzeniu, itp.) Burmistrz może obniżyć stawkę czynszu dzierżawnego i najmu za gminne grunty i obiekty oraz stawkę opłaty za umieszczenie reklamy lub urządzenia.


§ 6. 1. Za umieszczenie urządzenia obcego (np. elementów infrastruktury sieciowej) na działkach niedrogowych ustala się opłatę w wysokości 60,00 zł/m2/rok. Za zajętą powierzchnię przyjmuje się powierzchnię zajętą przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia.


2. Za umieszczenie przewodów wodociągowych lub kanalizacji sanitarnej na działkach niedrogowych ustala się stawkę opłat w wysokości 1,00 zł/m2/rocznie.


3. Za umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na działkach niedrogowych ustala się stawkę opłat w wysokości 15,00 zł/m2/rocznie.


4. Ustala się minimalną kwotę opłaty za zajęcie działek niedrogowych w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej lub reklamy bez względu na ich powierzchnię i czas trwania umowy w wysokości 50,00 zł/rocznie.


5. Minimalna kwota za umieszczenie urządzenia nie dotyczy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i infrastruktury telekomunikacyjnej.


§ 7. Za umieszczenie reklamy na działkach niedrogowych ustala się stawkę opłat w wysokości 2,00 zł/m2/dzień, liczone od powierzchni reklamy.


§ 8. 1. W przypadku oddania nieruchomości w dzierżawę lub najem w trybie przetargu lub negocjacji stawkę wywoławczą ustala się na podstawie stawek określonych w § 1-4 za wyjątkiem stawki określonej w § 2 ust.1 pkt 3). Dla przypadków określonych w § 2 ust.1 pkt 3) stawkę wywoławczą określa się indywidualnie w każdym przypadku.


2. Wszystkie stawki określone w niniejszym Zarządzeniu są stawkami netto. Przy wyliczeniu należności z tytułu najmu, dzierżawy, zajęcia drogi lub umieszczania urządzeń albo reklam do kwoty wyliczonej na podstawie stawek określonych w niniejszym Zarządzeniu należy doliczyć podatek VAT.


3. Zarządzenie nie dotyczy dróg publicznych.


4. Czynsz należy rozliczać z dokładnością do jednego dnia.


5. W przypadku oddania nieruchomości w trwały zarząd, stawki czynszu dzierżawnego i najmu ustala zarządca nieruchomości z zastrzeżeniem, że nie mogą one być niższe, od ustalonych w niniejszym Zarządzeniu. Wysokość czynszu dzierżawnego i najmu powinna uwzględniać wszystkie ponoszone przez zarządcę koszty związane z dzierżawą i najmem (m.in. zużycie energii elektrycznej, wody, koszty dozoru itp.).


§ 9. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego oraz jednostkom organizacyjnym Gminy Głuchołazy.


§ 10. Traci moc: Zarządzenie Nr 2034-PR.485.2022 Burmistrza Głuchołaz z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego i najmu za grunty i obiekty będące własnością Gminy Głuchołazy.


§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r.