Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „ Budowa ul. Zapolskiej w Głuchołazach w ramach zadania pn. : „Budowa ul. Zapolskiej, Fredry, Tuwima, Mickiewicza, Brzechwy w Głuchołazach

Zapytanie ofertowe

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia na:
pełnienie funkcji inspektora nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „ Budowa ul. Zapolskiej w Głuchołazach w ramach zadania pn. : „Budowa ul. Zapolskiej, Fredry, Tuwima, Mickiewicza, Brzechwy w Głuchołazach.

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w zadania,  Zakres zadania obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru dla każdej z występujących branży podczas realizowania zadania pn „Budowa ul. Zapolskiej, Fredry, Tuwima, Mickiewicza, Brzechwy w Głuchołazach

nadzór będzie prowadzony nad generalnym wykonawca robót tj. firma „BUDBIS Bis Paweł, Konradowa 1A, 48-303 Nysa” kwota generalnego zadania to 1.425.970,30 zł brutto – zakres robót  został określony w przetargu na roboty budowlane pod linkiem

http://bip.glucholazy.pl/588/611/przetarg-nieograniczony-budowa-ul-zapolskiej-w-glucholazach-w-ramach-zadania-pn-budowa-ul-zapolskiej-fredry-tuwima-mickiewicza-brzechwy-w-glucholazach.html

 

Warunki postępowania:

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

x cena 100%.

 inne ……………..*

* podać jakie kryteria, jeżeli dotyczy      

 1. Warunki gwarancji   Okres gwarancji-36 miesięcy liczony od daty spisania protokołu zdawczo - odbiorczego.
 2. Pożądany termin realizacji zamówienia:  21.12.2018r.
  1. Termin wykonania zadania: od dnia podpisania umowy do dnia  wykonania robót budowlanych zadania głównego i podpisania końcowego  protokołu odbioru zadania głównego.
  2. W przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych zadania głównego, Wykonawca będzie pełnił bez dodatkowego wynagrodzenia funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, do czasu zakończenia i odbioru wszystkich robót realizowanych w ramach umowy na roboty budowlane zadania głównego.

Nadzorem inwestorskim objęty będzie również okres gwarancji i rękojmi zadania głównego. Wykonawca zakończy wykonywanie prac objętych umową z chwilą wykonania wszystkich czynności wynikających z gwarancji zadania głównego oraz usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi zadania głównego,

 1. Zakres robót:

4.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać obowiązki  wynikające z prowadzenia nadzoru inwestorskiego określonego w art. 25 i 26  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a w szczególności:
 1. bieżąca kontrola zgodności wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową w zakresie wszystkich branż, pozwoleniami, przepisami prawa, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 2. koordynacja robót poszczególnych branż,
 3. prowadzenie dokumentacji budowy w czasie całego okresu realizacji prac (kompletowanie dokumentacji /zdjęcia, filmy, slajdy/) w tym: sporządzanie protokołów rad budowy, prowadzenie dziennika budowy, sporządzanie protokołów robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz kontrola prawidłowości dokonywanych wpisów w dokumentacji budowy pod względem właściwego procesu budowlanego,
 4. rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, a także w określonych sytuacjach wprowadzanie robót zamiennych na zlecenie Zamawiającego (opracowywanie protokołów konieczności wykonania tych robót) oraz informowanie Zamawiającego, z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania zadania głównego,
 5. kontrola finansowa realizacji inwestycji, w tym kontrola i weryfikacja przedkładanych zestawień kosztów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji, a także sporządzenie rozliczenia końcowego z realizowanego zadania głównego,
 6. potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą zadania głównego,
 7. zatwierdzanie zmian harmonogramu robót,
 8. składanie raportów o stanie zaawansowania inwestycji oraz występujących trudnościach w realizacji budowy, co najmniej 1 raz w miesiącu oraz dodatkowo na życzenie Zamawiającego, według wzorów udostępnionych przez Zamawiającego, a także zawiadamianie Zamawiającego w terminie niezwłocznym o odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą zadania głównego,
 9. nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru, zależnie od potrzeb Wykonawcy zadania głównego i Zamawiającego – minimum 1 raz w tygodniu, a w przypadkach koniecznych również na wezwanie telefoniczne,
 10. egzekwowanie od Wykonawcy zadania głównego aprobat technicznych, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, wyników prób badań i itp. oraz sprawdzanie ich (zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami) przed wbudowaniem materiału i zamontowaniem urządzenia,
 11. uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń oraz zlecenie Wykonawcy zadania głównego wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości co do ich jakości lub wymaganej ilości, a także żądanie od Wykonawcy zadania głównego zastąpienia lub poprawienia pozycji niespełniających warunków Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, nawet po ich zainstalowaniu,
 12. organizowanie i udział w spotkaniach w sprawach dotyczących realizacji inwestycji, wraz ze wszystkimi uczestnikami realizacji zadania głównego, przy współudziale przedstawiciela Zamawiającego, w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omówienia postępu robót i ich jakości, zaangażowanego potencjału siły roboczej i problematyki BHP, zgodności wykonywania robót z przepisami prawa, orzeczeń i uzgodnień właściwych organów,
 13. żądanie dokonania przez Wykonawcę zadania głównego, na jego koszt, odkrywek elementów robot budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,
 14.  wstrzymanie robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca zadania głównego nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością i wiedzą techniczną,
 15. przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów pozwalających złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie,
 16. przygotowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu, w terminie 15 dni od daty podpisania protokołu końcowego budowy, sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji, celem złożenia jednostce dotującej,

uczestnictwo i nadzór w procedurze odbiorów oraz przeglądach gwarancyjnych,

 1. uczestnictwo i nadzór w procedurze odbiorów oraz przeglądach gwarancyjnych, a także uczestniczenie w próbach, rozruchach i odbiorach technicznych urządzeń technicznych, instalacji i przewodów. Udział w odbiorach poszczególnych elementów i etapów prac realizowanych zgodnie z art. 56 ustawy Prawo budowlane, przy czym przy realizacji zadania głównego przewidziane będą następujące odbiory robót:

a) odbiory robót zanikających lub podlegających zakryciu – odbiory te dokonywane będą przez Wykonawcę pełniącego funkcję inspektora nadzoru i potwierdzone zostaną wpisem do dziennika budowy,

b) odbiory robót częściowych– odbiory te dokonywane będą przez Wykonawcę pełniącego funkcję inspektora nadzoru i potwierdzone zostaną wpisem do dziennika budowy,

c) odbiór końcowy – nastąpi po ukończeniu całości robót zadania głównego. Odbioru końcowego dokona Zamawiający przy udziale Wykonawcy pełniącego funkcję inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy  zadania głównego w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę na piśmie. Wykonawca sprawdza kompletność dokumentacji projektowej pozwalającej stwierdzić prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy oraz dokumentów pozwalających złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie,

d) odbiory urządzeń i instalacji,

e) udział w przeglądach gwarancyjnych w terminach ustalonych przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym wynikającym z umowy na realizację zadania głównego.

   18) Inspektorowi nadzoru  nie wolno bez zgody Zamawiającego wydawać Wykonawcy robót budowlanych poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nie objętych umową na roboty budowlane. Konieczność wykonania robót dodatkowych wraz z określeniem szacunkowej wartości robót dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy o wykonanie robót budowlanych musi zostać stwierdzona w protokole konieczności robót dodatkowych (przygotowanym przez nadzór inwestorski) zatwierdzonym przez Zamawiającego,

  19) Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią to Zamawiający upoważnia Inspektora nadzoru do udzielenia wykonawcy robót zlecenia ich wykonania poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy, o czym Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego

20) do zadań Wykonawcy pełniącego funkcję inspektora nadzoru należy również wykonywanie innych czynności i zadań nie wymienionych w niniejszym zakresie, które okażą się konieczne dla realizacji inwestycji.

 

 1. Istotne warunki  umowy lub wzór umowy** Płatność jednorazowa po zakończeniu każdego zadania. Koszty dodatkowe po stronie wykonawcy: koszty związane z przyjazdami na teren budowy, koszty sporządzania notatek, wydruków raportów oraz pozostałych niezbędnych dokumentów po stronie wykonawcy

 

** wpisać jeżeli dotyczy lub załączyć wzór umowy

 1. Ofertę Wykonawca może złożyć:
 • w formie pisemnej na adres:  ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy                
 • faksem na numer 77 40 92 101
 • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej inw@glucholazy.pl

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy- oferta za realizację całego zadania z podaniem ceny jednostkowej*** i/ lub ceny  za  realizację całości  przedmiotu zamówienia*** w terminie do dnia 15.10.2018r., do godziny 1200

 

Wykonawca do oferty dołączy imię i nazwiska osoby odpowiedzialne za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla branż:

Osobę do pełnienia funkcji Koordynatora Zadania-

Osobę do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży drogowej (uprawnienia bez ograniczeń)-

Osobę do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży sanitarnej -

Osobę do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży elektrycznej-

 

** niewłaściwe skreślić

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

1.Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek 15.

2.    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie telefonu i adresu e-mail przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek 15 w zakresie postępowania na zadanie pn. pełnienie funkcji inspektora nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „ Budowa ul. Zapolskiej w Głuchołazach w ramach zadania pn. : „Budowa ul. Zapolskiej, Fredry, Tuwima, Mickiewicza, Brzechwy w Głuchołazach.