Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut jednostki samorządu terytorialnego

Uchwała Nr IV/43/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach 

z dnia 23 stycznia 2019 r. 

w sprawie Statutu Gminy Głuchołazy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w Głuchołazach postanawia, co następuje:

§1. Uchwala się Statut Gminy Głuchołazy, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Traci moc uchwała NR XLVIII/472/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 października 2018r. w sprawie Statutu Gminy Głuchołazy (Dz. Urzęd. Woj. Opolsk. z 6 listopada 2018r. poz. 3075).
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach
Mariusz Migała


PDFUchwała Nr IV/43/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Głuchołazy.pdf (1,83MB)
PDFUchwała Nr XVII/188/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Głuchołazy.pdf (211,23KB)
PDFUchwała Nr XLI/395/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Głuchołazy.pdf (164,39KB)
PDFUchwała nr XLVII/473/22 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Głuchołazy.pdf (236,76KB)