Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaprojektowanie i budowa wiaty grillowej w m. Gierałcice, gm. Głuchołazy, na działce o nr ewidencyjnym gruntu 124/1

Głuchołazy, dnia 19.09.2018 r.

IRG.7011.15.4.2018.EKM

 

Zamawiający:

Gmina Głuchołazy

ul. Rynek 15

48-340 Głuchołazy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie oferty cenowej na realizację n/w robót z rozbiciem kosztów na: koszty sporządzenia dokumentacji, koszty wykonania robót budowlanych (montaż wiaty wraz z grillem dwupaleniskowym, siedziskami i ławami, utwardzeniem nawierzchni pod wiatą).

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja zadania pod nazwą:

ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA WIATY GRILLOWEJ W M. GIERAŁCICE, GM. GŁUCHOŁAZY, NA DZIAŁCE
O NR EWIDENCYJNYM GRUNTU 124/1”.

 

Lokalizacja:

Miejscowość Gierałcice, gmina Głuchołazy

Działka: nr 124/1

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa wiaty grillowej w m. Gierałcice, gm. Głuchołazy, na działce o nr ewidencyjnym gruntu 124/1, w tym uzyskanie zgody, na zasadach skutecznie dokonanego zgłoszenia organowi administracji architektoniczno - budowlanej w trybie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. Poz. 1332 z późn. zm.) oraz wykonaniu robót budowlanych, polegających na dostawie i montażu wiaty wraz z grillem dwupaleniskowym, siedziskami
i ławami, utwardzeniem nawierzchni pod wiatą.

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację i zorganizowanie całego procesu budowlanego.

Realizacja robót rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbędnych prac projektowych oraz wykonanie na podstawie wykonanego projektu, robót budowlanych.

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie dokumentacji projektowej (odpowiednich szkiców i rysunków) wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień i zezwoleń, niezbędnych do przedłożenia w organie administracji architektoniczno – budowlanej:

a) uzyskanie kopii mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

b) sporządzenie dokumentacji projektowej wiaty grillowej (szkice, rysunki) – 3 egz. w wersji papierowej;

c) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego (uproszczonego) – 2 egz. w wersji papierowej (pdf, ath);

d) kompletną dokumentację w wersji elektronicznej (płyta CD);

e) uzyskanie zgody, na zasadach skutecznie dokonanego zgłoszenia organowi administracji architektoniczno - budowlanej w trybie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2017r. Poz. 1332 z późn. zm.);

 

2. Wykonanie robót:

a) dostawa i montaż wiaty grillowej (wraz z grillem dwupaleniskowym, siedziskami i ławami, utwardzeniem nawierzchni pod wiatą) na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej;

b) opracowanie mapy powykonawczej w formie papierowej oraz elektronicznej (płyta CD) – 1egz.

 

3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

Dostawa i montaż wiaty grillowej konstrukcji drewnianej (wielokątnej) o powierzchni do 35 m2 wg załącznika
nr 2, 3, 4.

Dach wielospadowy konstrukcji drewnianej kryty gontem bitumicznym (alt. blacha, deska dachowa) wraz z rynnami i rurami spustowymi. Kąt nachylenia dachu 30 – 35o. Słupy drewniane min 14x14 cm osadzone na kotwach, zwieńczonych obwodowo płatwią. Bariery (balustrady) z kantówki. Posadowienie wiaty na stopach fundamentowych.

Wyposażenie wiaty: dwa ławostoły drewniane dla ca. 20 osób oraz grill dwupaleniskowy murowany
z cegły klinkierowej (alt. kamień). Ruszt ze stali kwasoodpornej albo kutej (ruchomy - umożliwiający wyjmowanie i umieszczanie bliżej lub dalej od ognia). Siedziska i ławy wykonane z sezonowanego litego drewna, całość zaimpregnowana i pomalowana wg wzoru przedstawionego w załączniku nr 4. Wysokość siedziska 42,0 cm, szerokość 40,0 cm. Wysokość ławy 72,0 cm, szerokość 50 cm.

Nawierzchnia utwardzona kostką brukową gr. min 6 cm, na podsypce cementowo – piaskowej, na podbudowie z tłucznia, w obramowaniu z obrzeży betonowych 6x20 cm - powierzchnia ca. 50 m2.

 

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wszelkie stosowane materiały, sprzęt powinny odpowiadać polskim normom lub aprobatom technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak: atest, świadectwo, certyfikat zgodności.

 

4. Warunki postępowania:

1) Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto za całość zadania 100%;

2) Warunki gwarancji i rękojmi:

rozpoczyna swój bieg od daty protokolarnego potwierdzenia prawidłowości i kompletności wykonania zamówienia i kończy swój bieg po upływie 3 lat od odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie dokumentacji, będącej przedmiotem umowy;

 

3) Pożądany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 11 grudnia 2018r.;

4) Istotne warunki umowy:

 • wynagrodzenie ryczałtowe za w/w zadanie;

 • płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej

  faktury/rachunku, płatne do 30 dni, od daty wpływu prawidłowo wystawionego dokumentu;

 • uzyskanie niezbędnych dokumentów formalno-prawnych - uzyskanie zgody, na zasadach skutecznie dokonanego zgłoszenia organowi administracji architektoniczno - budowlanej w trybie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017r. Poz. 1332 z późn. zm.);

 • opracowanie mapy powykonawczej);

 • ubezpieczenie i zabezpieczenie terenu budowy;

 • prace projektowe oraz ujęte w nich rozwiązania muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego i Wnioskodawcę (tj. Przedstawicielem Klubu Sportowego Bodzanów – Nowy Świętów);

5. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

 • posiadanie wiedzy i doświadczenia do wykonywania zamówienia,

 • dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunki szczegółowe w tym zakresie:

- 1 (jedną) osobą - projektantem branży architektonicznej. Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie robót w specjalności architektonicznej;

- 1 (jedną) osobąktóra posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;

 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

6. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach między innymi:

 • koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót,

 • koszty organizacji zaplecza budowy /placu budowy wraz z kosztami energii, wody itp.,

 • koszty dozoru budowy,

 • inne koszy, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.

 

Ofertę Wykonawca może złożyć:

 • w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

 • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inw@glucholazy.pl

 

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny jednostkowej i/ lub ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 26.09.2018 r.

 

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze rozeznanie cenowe rynku ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

 

 

Osoba do kontaktu: Elżbieta Kubik - Michalska, tel. 77 40 92 110

 

PDFFormularz ofertowy BO 2018 - wita grillowa Gierałcice koniec.pdf (79,65KB)
DOCFormularz ofertowy BO 2018 - wita grillowa Gierałcice koniec.doc (24,00KB)
PDFMapa sytuacyjna.pdf (122,96KB)
BMPZałącznik 2.bmp (5,48MB)
PNGZałącznik 3.png (973,63KB)
PNGZałącznik 4.png (1,02MB)
PDFZapytanie ofertowe - wiata grillowa Gierałcice.pdf (131,62KB)