Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podstawa prawna – ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób  w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia organizator może zastosować przepisy rozdziału 3 „Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń”.

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

 Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń organizowanych przez organy władzy publicznej oraz odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

Zawiadomienie o zgromadzeniu nie podlega opłatom.

Organizatorzy zgromadzeń:

Organizatorem zgromadzenia może być każdy za wyjątkiem osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych

Obowiązki organizatora zgromadzenia w stosunku do Gminy:

W zależności od rodzaju zgromadzania, organizator winien zawiadomić w trybie opisanym w zakładce „W jaki sposób zawiadomić o zgromadzeniu” stosowny organ.

Organizator winien wyznaczyć Przewodniczącego zgromadzenia, który będzie kierował zgromadzeniem.

Gmina może wydać decyzję o zakazie zgromadzenia udostępniając ją niezwłocznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Od decyzji Gminy służy organizatorowi odwołanie do Sądu Okręgowego Opolu