Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Roboty budowlane w budynku szkoły podstawowej nr 1 przy ul. Curie – Skłodowskiej nr 7 w m. Głuchołazy (działka o nr ewidencyjnym gruntu 447)

IRG.7011.16.5.2018.EKM

 

Zamawiający:

Gmina Głuchołazy

ul. Rynek 15

48-340 Głuchołazy

                                                               

    ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:

 

ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY UL.  CURIE – SKŁODOWSKIEJ NR 7  W M. GŁUCHOŁAZY (DZIAŁKA O NR EWIDENCYJNYM GRUNTU 447)

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie oferty cenowej na realizację n/w robót budowlanych, z rozbiciem kosztów na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia:

 

1)_   Modernizacja schodów zewnętrznych (w budynku szkolnym od strony zachodniej).

       

2)_   Modernizacja akustyczna sali  lekcyjnej ( sala nr 207 na II p.) do optymalnej wartości czasu pogłosu
        i zrozumiałości mowy.

 

Lokalizacja:

Miejscowość Głuchołazy, gm. Głuchołazy

ul. Curie – Skłodowskiej nr 7

Działka: nr ewidencyjnym gruntu 447

 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1)_   Modernizacja schodów zewnętrznych (w budynku szkolnym od strony zachodniej) – szerokość biegu 17,50 m, głębokość spocznika 1,75 m, długość biegu 2,05 m (6 stopni).

        Skucie, zerwanie wierzchniej zerodowanej warstwy lastryko, oczyszczenie betonowego podłoża. Naprawa uszkodzonych miejsc i uzupełnienie ubytków gotową zaprawą do naprawy betonu (rozwiązanie systemowe – naprawa, wzmocnienie, wyrównanie i uszczelnienie).

       

2)_   Modernizacja akustyczna sali  lekcyjnej ( sala nr 207 na II p.) do optymalnej wartości czasu pogłosu i zrozumiałości mowy. Pomieszczenie o wymiarach 6,15 m x 9,16 m.

        Zakup oraz montaż sufitów akustycznych z płyt  gipsowych, perforowanych (z fizeliną akustyczną). Perforacja prosta okrągła, udział perforacji 18,1%, ważony współczynnik pochłaniania dźwięku 0,65.

        Demontaż istniejących opraw oświetleniowych. Demontaż istniejącego sufitu podwieszanego. Wykonanie ocieplenia z płyt mineralnych gr. 10 cm  z  warstwą paroizolacyjną. Montaż okładziny systemu sufitowego. Montaż istniejących opraw oświetleniowych. Sprzątanie po wykonanych pracach, wywóz gruzu i odpadów budowlanych. Prace malarskie i odtworzeniowe w przypadku zniszczeń w trakcie montażu sufitów akustycznych.

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację i zorganizowanie całego procesu budowlanego.

Wykonawca we własnym zakresie musi uzyskać wszystkie uzgodnienia i materiały.

       

II. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

 

1) W organizacji budowy należy uwzględnić, iż prace prowadzone będą w czynnym obiekcie Szkoły Podstawowej;

2) Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać proponowane rozwiązania i materiały z Zamawiającym oraz Wnioskodawcą (tj. Przedstawicielem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Głuchołazach);

3) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

      Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1. pkt 32 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017r. O odpadach (Dz.U. z 2018r. Poz. 21 z późniejszymi zmianami) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach i Ustawą z dnia 13 kwietnia 2018r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018r. Poz. 799 ze zmianami);

          4) Do zakresu robót i obowiązków wykonawcy w przedmiocie zamówienia należy:

                    a) organizacja i zagospodarowanie terenu;

                    b) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania        prac;

                    c) koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów (jeśli dotyczy);

                    d) prowadzenie robót w sposób bezpieczny;

                    e) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót;

 5) Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano – montażowych oraz  sztuką budowlaną;

          6) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wszelkie stosowane materiały, sprzęt   powinny odpowiadać polskim normom lub aprobatom technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak: atest,   świadectwo, certyfikat zgodności.

 

          III. Warunki postępowania:

 

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto za całość zadania – 100%
 2. Warunki gwarancji i rękojmi:

Rozpoczyna swój bieg od daty protokolarnego potwierdzenia prawidłowości i kompletności wykonania zamówienia i kończy swój bieg po upływie 3 lat od odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie dokumentacji, będącej przedmiotem umowy.

Na elementy wbudowane, gwarancja producenta.

 

 1. Pożądany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 03.10. 2018r.

 

 1. Istotne warunki umowy:
 •  wynagrodzenie ryczałtowe za w/w zadanie;
 •  płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej   

 faktury/rachunku, płatne do 30 dni, od daty wpływu prawidłowo wystawionego dokumentu;

 • ubezpieczenie i zabezpieczenie terenu budowy;
 • wszelkie materiały i rozwiązania  należy uzgodnić z Zamawiającym.

 

 1. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają taki obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

6.    W przedłożonej ofercie (zał. nr 1) Wykonawca oświadczy o posiadaniu odpowiednich uprawnień, jak również niezbędnej wiedzy, doświadczenia i dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

 

7. Wykonawca  zobowiązany jest  uwzględnić w kosztach między innymi:

 • koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót,
 • koszty organizacji zaplecza budowy /placu budowy wraz z kosztami energii, wody itp.,
 • koszty dozoru budowy,
 • inne koszy, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.

 

IV. Ofertę Wykonawca może złożyć:

 • w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy
 • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inw@glucholazy.pl

 

       Wykonawca może złożyć ofertę na całość lub na każde zadanie oddzielnie.

 

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny jednostkowej i/ lub ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 17.09.2018 r., do godziny 11:00.

 

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze rozeznanie cenowe rynku ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

 

Osoba do kontaktu: Elżbieta Kubik - Michalska, tel. 77 40 92 110

 

 

……………………………………………..

DOCFormularz_ofertowy-OŚWIATOWE_MODERNIZACJA_ SCHODY_SUFIT_SZKOŁA NR 1_RODO.doc (25,50KB)
JPEGIMG_3012.jpeg (632,92KB)
JPEGIMG_3013.jpeg (606,74KB)
JPEGIMG_3019.jpeg (535,83KB)
JPEGIMG_3020.jpeg (531,87KB)
JPEGIMG_3022.jpeg (509,83KB)
JPEGIMG_3024.jpeg (471,94KB)
JPEGmapa sytuacyjna.jpeg (277,02KB)