Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publ. wglądu projektu planu miejscowego wsi Jarnołtówek etap I dn. 15.05.2023

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jarnołtówek na terenie nieobjętym miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, z wyłączeniem terenu górniczego - etap I

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr IV/30/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2010 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/354/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 września 2013 r. oraz Uchwałą Nr LI/491/22 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 października 2022 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 maja 2023 r. do 22 czerwca 2023 r. w  Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, pok. nr 32 w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuchołazy (http://bip.glucholazy.pl, zakładka Zagospodarowanie przestrzenne – Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu – 2023).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 6 czerwca 2023 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, pok. nr 23.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu objętego wyłożeniem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Burmistrza Głuchołaz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lipca 2023 r.

Uwagi należy składać:

  • w formie pisemnej (osobiście lub korespondencyjnie) do Burmistrza Głuchołaz, ul. Rynek 15, 48‑340 Głuchołazy,
  • na adres skrytki ePUAP Urzędu Miejskiego: /gsybs47227/SkrytkaESP (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym),
  • na adres umig@glucholazy.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, pok. 31.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Głuchołaz.

Jednocześnie informuję, że informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z powyższą sprawą znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuchołazy pod adresem https://bip.glucholazy.pl/464/594/rodo.html a także w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, Rynek 15, 48 – 340 Głuchołazy, pokój nr 31. Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuchołazy została udostępniona Informacja Burmistrza Głuchołaz o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 503 z późn. zm.) umieszczona pod adresem: http://bip.glucholazy.pl/1025/728/informacja-o-ograniczeniu-prawa-dostepu-w-toku-postepowan-planistycznych.html

PDFMPZP_Głuchołazy_Jarnołtówek_POŚ.pdf (1,63MB)
JPEGMPZP_Głuchołazy_Jarnołtówek_POŚ_zał_2.jpeg (451,90KB)
PDFMPZP_Głuchołazy_Jarnołtówek_tekst.pdf (377,81KB)
PDFMPZP_Głuchołazy_Jarnołtówek_uzasadnienie.pdf (180,12KB)
JPEGMPZP_Głuchołazy_Jarnołtówek - zał 1.jpeg (291,74KB)