Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont nawierzchni drogi dz. nr 63 w Burgrabicach oraz dz. nr 73/1 w Konradowie

Zapytanie ofertowe

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia na:
Remont nawierzchni drogi dz. nr 63 w Burgrabicach oraz dz. nr 73/1 w Konradowie

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty,  Zakres zadania obejmuje wykonanie remontu nawierzchni drogi w ciągu ul. Leśnej wraz z regulacją urządzeń obcych oraz podwójnym utrwaleniem emulsją i grysami.

 

Warunki postępowania:

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

x cena 100%.

ƒ inne ……………..*

* podać jakie kryteria, jeżeli dotyczy                         

 1. Warunki gwarancji   Okres gwarancji-36 miesięcy liczony od daty spisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

 

 1. Pożądany termin realizacji zamówienia:  28.09.2018r.
 2. Zakres robót:

4.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Zakres robót objętych inwestycją obejmuje w szczególności:

1. Burgrabice działka nr 63

 • Długość drogi ok 415m
 • remont drogi na całym odcinku (415mb) przy użyciu tłucznia kamiennego wraz z zawałowaniem i wbudowaniem przegród rumoszowych (min 4 szt) na całej szerokości jezdni
 • Na odcinku ok 415mb należy ściąć pobocze drogi.
 • Przywrócenie jednostronnego spadku drogi na odcinku ok 300mb wraz z uzupełnieniem ubytków tłuczniem kamiennym
 • regulacja istniejących urządzeń obcych
 • Uwaga – Gmina Głuchołazy posiada ok 50ton tłucznia kamiennego złożonego na nieruchomości gminnej przy wnioskowanej drodze.

 

2. Konradów działka nr 73/1

 • Długość drogi 275mb
 • remont drogi na całym odcinku (275mb) przy użyciu tłucznia kamiennego wraz z zawałowaniem i wbudowaniem przegród rumoszowych (min 3 szt) na całej szerokości jezdni
 • regulacja istniejących urządzeń obcych

Uwaga.

1. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nawierzchni jezdni na której w których będą wykonywane przedmiotowe roboty budowlane.

 

 1. Istotne warunki  umowy lub wzór umowy** Płatność jednorazowa po zakończeniu zadania. Koszty dodatkowe po stronie wykonawcy: ubezpieczenie i zabezpieczenie terenu budowy, dostarczenie atestów na wbudowane materiały po stronie wykonawcy,

        

** wpisać jeżeli dotyczy lub załączyć wzór umowy

 

 1. Ofertę Wykonawca może złożyć:
 • w formie pisemnej na adres:  ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy                
 • faksem na numer 77 40 92 101
 • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej inw@glucholazy.pl

 

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny jednostkowej*** i/ lub ceny  za  realizację całości  przedmiotu zamówienia*** w terminie do dnia 30.08.2017r., do godziny 1200

** niewłaściwe skreślić

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

1.Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek 15.

2.    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie telefonu i adresu e-mail przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek 15 w zakresie postępowania na zadanie pn. Remont nawierzchni drogi dz. nr 63 w Burgrabicach oraz dz. nr 73/1 w Konradowie