Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż elementów mających na celu zwiększenie dostępności architektonicznej budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

nagłówek.jpeg


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na dostawę i montaż elementów mających na celu zwiększenie dostępności architektonicznej budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

 

I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Głuchołazy z siedzibą w 48-340 Głuchołazy, Rynek 15

II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o udzielenie grantu „Dostępny samorząd - granty”  dla  jednostek  samorządu  terytorialnego  –  załącznik  do  uchwały  nr  15/2022 Zarządu PFRON z dnia 8 lutego 2022 r. oraz późniejszymi jego zmianami.
 2. Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa niż 130 000 zł netto.
 3. Przedmiot  zamówienia  jest  dofinansowany  ze  środków  Europejskiego  Funduszu Społecznego  w  ramach  Działania  2.18  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja Rozwój 2014-2020.

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Zamawiający zleca dostawę i montaż następujących elementów mających na celu zwiększenie dostępności architektonicznej budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach:
  1. Wprowadzenie głosowego modułu informacyjnego w windzie. W budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach zamontowano dźwig osobowy produkowany przez Lubelską Wytwórnię dźwigów Osobowych. Rok produkcji dźwigu 2003, typ NB630H, numer fabryczny H03-455. Dźwig posiada sygnalizację tonową oznaczającą zatrzymanie się kabiny na każdej kondygnacji. Zamówienie dotyczy dostawy i montażu modułu informującego głosem ludzkim o kondygnacji na której zatrzymała się kabina windy.
  2. Pola uwagi – zamówienie dotyczy dostawy i montażu 18 sztuk pasów uwagi, oznaczenia fakturowego poziomego w postaci pojedynczych punktów zainstalowanych w ciągu schodów o szerokości 150 cm i głębokości 30 cm. Uwaga – w przedłożonym raporcie sugeruje się malowanie pól uwagi, Zamawiający decyduje się jednak na zastosowanie oznaczenia fakturowego.
  3. Piktogramy na budynku wskazujące wejście dla osób z trudnościami w poruszaniu oraz informację o lokalizacji dzwonka przywoławczego – zamówienie dotyczy dostawy i montażu na elewacji budynku Urzędu Miejskiego.
  4. Pętla indukcyjna w pomieszczeniu monitoringu miejskiego w budynku Urzędu Miejskiego – zamówienie polega na dostawie i montażu pętli indukcyjnej stanowiskowej w pomieszczeniach monitoringu pełniących funkcję nieformalnego biura obsługi klienta.
  5. Tabliczki z czarnodrukiem i napisem informacyjnym w alfabecie Braillea zapewniające osobom niedowidzącym i niewidomym identyfikację i dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych. Tabliczki zostaną zamontowane przy drzwiach każdego pomieszczenia w celu łatwego zidentyfikowania napisu. Zamówienie obejmuje zakup, dostawę i montaż 41 sztuk tabliczek. Należy przewidzieć montaż umożliwiający zmianę treści napisu w wypadku konieczności zmiany nazwy wydziału itp.
  6. Plany tyflograficzne w Urzędzie Miejskim umieszczone na każdej z czterech kondygnacji (łącznie z parterem). Zamówienie obejmuje dostawę i montaż planów w technologii łączącej czarny druk, brajl, elementy wypukłe , dotykowe zawierający schemat funkcjonalno-przestrzenny (oznakowanie głównych przestrzeni obsługi użytkowników) legendę opisującą wszystkie wykorzystane symbole oraz oznaczenia, oznaczenie miejsca lokalizacji osoby czytającej tzw. „jesteś tutaj”. Format planów A3/A2, tablice nie będą trwale mocowane do podłoża

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Do 30.06.2023 r.

V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne, osoby prawne), spełniający następujące warunki:

 1. posiadają kwalifikacje / dysponują osobami  posiadającymi kwalifikacje do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia: co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie dostępności– weryfikacja na podstawie złożonego Oświadczenia;
 2. znajdują się w stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie przedmiotowego zamówienia– weryfikacja na podstawie złożonego Oświadczenia;
 3. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo – weryfikacja na podstawie złożonego Oświadczenia.
 4. Oświadczenie, że przedmiot umowy spełnia wszelkie wymogi wynikające z przepisów o zapewnieniu dostępności.

VI INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

 1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania.
 4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Piotr Wierzbicki – Sekretarz Miasta, e-mail sekretarz@glucholazy.pl.

VI  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT I OBLICZENIA CENY

 1. Wykonawca  może  złożyć  jedną  ofertę,  sporządzoną  według  wzoru  stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania – Formularz ofertowy.
 2. Wartość cenową obejmującą całość przedmiotu zamówienia jak i poszczególne jego części – dla każdej części z osobna, należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Podana w ofercie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie stanowić podstawę rozliczenia całości zamówienia.
 1. Ofertę wraz z załącznikami należy:
 • złożyć w siedzibie Zamawiającego: Gmina Głuchołazy 48-340 Głuchołazy Rynek 15 w zamkniętej kopercie z dopiskiem Usługa doradcza w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej dla przedsięwzięcia grantowego realizowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”
  •  
 • przesłać drogą elektroniczną na adres email: umig@glucholazy.pl

w terminie do 28 kwietnia 2023 r. godz. 13_00

 1. W przypadku złożenia oferty po upływie w/w terminu Zamawiający odrzuci ofertę.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w terminie do 3 dni roboczych od dnia upływu terminu do składania Ofert.
 3. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców.

IX OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

 1. Ocena ofert będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów.
 2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
 3. Komisja dokona oceny ofert na podstawie Kryterium:   
  1. „Cena brutto” – 80%.
  2. Okres gwarancji – max 20% przy założeniu, Zamawiający wymaga minimum 2 lata gwarancji za co przyzna 5 pkt, dodatkowe punkty można uzyskać za wydłużenie okresu gwarancji: 3 lata gwarancji – 10 pkt, 4 lata gwarancji – 20 pkt,
 4. Punkty w kryterium „Cena brutto” zostaną obliczone na podstawie poniższego wzoru:

                                  Cena brutto oferty najtańszej

Liczba punktów =  ----------------------------------------- x 80 + ilość punktów za gwarancję

                                 Cena brutto oferty badanej

 1. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki.

  X ZAŁĄCZNIKI ORAZ INNE UREGULOWANIA

 1.  DOCXFormularz ofertowy.docx (81,29KB)  stanowi załącznik do Zapytania.