Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół nr LVII 23 z Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach

Protokół nr LVII/23

z Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach

 

 

Obrady rozpoczęto 29-03-2023 o godz. 09:34, a zakończono o godz. 15:08 tego samego dnia.

 

W rozpoczęciu posiedzenia wzięło udział 20 członków:

1. Alicja Szymkowicz

2. Bolesław Stychno

3. Mariusz Migała

4. Klaudia Pach-Gomulnicka

5. Daniel Szenawa

6. Jerzy Wojnarowski

7. Michał Koszut

8. Teresa Wilk

9. Jan Chaszczewicz

10. Bogusław Kanarski

11. Adam Łabaza

12. Stanisław Szul

13. Mieczysław Skupień

14. Jacek Wanicki

15. Szymon Biliński

16. Ryszard Udziela

17. Paweł Szpak

18. Lucyna Stadnik

19. Barbara Reszka

20. Ireneusz Klimecki

 

1. Sprawy regulaminowe (09:34)

 

a. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. (09:34)

Otwarcia sesji na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023 r., poz. 40) dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum do przeprowadzenia prawomocnych obrad (lista obecności stanowi integralną część obrad).

 

b. przedstawienie porządku obrad. (09:38)

1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. przedstawienie porządku obrad.
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.

3. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o

udzielonych odpowiedziach.

4. Przyjęcie  sprawozdania z monitoringu realizacji poszczególnych celów operacyjnych Strategii      Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie.

5. Ocena działalności Centrum Kultury w Głuchołazach oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki       Publicznej w 2022r. oraz plan działania na 2023 r.

6. Ocena funkcjonowania sportu oraz informacja o działalności GOSiR w 2022 r.

7. Ocena realizacji Programu „Odnowa Wsi” w gminie Głuchołazy w 2022 r. oraz informacja o       wykorzystaniu środków funduszy sołeckich w 2022 r.

8. Działania Gminy Głuchołazy planowane i podejmowane, mające na celu poprawę jakości      powietrza w Gminie Głuchołazy.

9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie      Gminy Głuchołazy na 2023 rok.

10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej       prognozy  finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2023-2027.

11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy       finansowej Powiatowi Nyskiemu z przeznaczeniem na sfinansowanie stałego łącza typu IPVPN.

12. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy w       obrębie wsi Konradów.

13. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do       sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Głuchołazy na lata 2024-2030 oraz określenia       szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

14. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do       sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta       Głuchołazy w rejonie ul. Powstańców Śląskich i Kolonia Kaszubska oraz ul. Karłowicza.

15. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Charbielin.

16. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie  przystąpienia do       sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi       Bodzanów.

17. Odczytanie i zatwierdzenie protokołów pokontrolnych.

18. Wolne wnioski.

19. Zakończenie LVII Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała zaproponował wprowadzenie do porządku obrad jako pkt 5 informacji:

„Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie na lata 2016 – 2026 z perspektywą do 2030 roku.”

 

głosowanie wprowadzenie pkt 5 przyjęcie sprawozdania rozwoju transportu (09:49)

 

Wyniki imienne:

ZA(19):

Adam Łabaza, Alicja Szymkowicz, Michał Koszut, Mariusz Migała, Teresa Wilk, Daniel Szenawa, Lucyna Stadnik, Stanisław Szul, Klaudia Pach-Gomulnicka, Jacek Wanicki, Szymon Biliński, Bogusław Kanarski, Jerzy Wojnarowski, Bolesław Stychno, Jan Chaszczewicz, Ireneusz Klimecki, Ryszard Udziela, Mieczysław Skupień, Barbara Reszka

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Paweł Szpak

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Grzegorz Ptak

 

Radny Jacek Wanicki złożył trzy wnioski o zmianę porządku obrad:

1. dodanie jako pkt 2:

„Informacja Burmistrza nt. dostępności drogowej do kilku posesji w miejscowości Stary Las”.

2. dodanie punktu „Informacja Burmistrza nt. udzielenia pomocy rodzinie państwa S. w związku z planowaną przez GDKiA inwestycją drogową na terenie gminy Głuchołazy”.

3. dodanie punktu „Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuchołazach nt. wyjaśnienia dlaczego pisma kierowane do radnych nie trafiają do odbiorców niezwłocznie”.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby pierwszy wniosek procedować jako punkt 19 porządku obrad, natomiast dwa pozostałe wnioski omówić w punkcie porządku obrad „wolne wnioski”.

 

Radny Jacek Wanicki podtrzymał wniosek pierwszy jako 2 punkt porządku obrad, natomiast zaakceptował propozycję, aby pozostałe dwa punkty omówić w porządku obrad „wolne wnioski”.

 

głosowanie - informacja nt. dostępności drogi w Starym Lesie jako pkt 2 (09:52)

 

Wyniki imienne:

ZA(6):

Jacek Wanicki, Ireneusz Klimecki, Jerzy Wojnarowski, Szymon Biliński, Jan Chaszczewicz, Bogusław Kanarski

 

PRZECIW(11):

Ryszard Udziela, Alicja Szymkowicz, Klaudia Pach-Gomulnicka, Lucyna Stadnik, Stanisław Szul, Bolesław Stychno, Adam Łabaza, Mariusz Migała, Barbara Reszka, Michał Koszut, Mieczysław Skupień

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Teresa Wilk, Paweł Szpak, Daniel Szenawa

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Grzegorz Ptak

 

głosowanie - informacja nt. dostępności drogi w Starym Lesie jako pkt 19 (09:53)

 

Wyniki imienne:

ZA(16):

Jacek Wanicki, Alicja Szymkowicz, Michał Koszut, Adam Łabaza, Jerzy Wojnarowski, Mariusz Migała, Klaudia Pach-Gomulnicka, Stanisław Szul, Ireneusz Klimecki, Ryszard Udziela, Lucyna Stadnik, Szymon Biliński, Mieczysław Skupień, Barbara Reszka, Jan Chaszczewicz, Bolesław Stychno

 

PRZECIW(1):

Bogusław Kanarski

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Daniel Szenawa, Teresa Wilk, Paweł Szpak

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Grzegorz Ptak

 

porządek po zmianach (09:54)

 

1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. przedstawienie porządku obrad.
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.

3. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o       udzielonych odpowiedziach.

4. Przyjęcie  sprawozdania z monitoringu realizacji poszczególnych celów operacyjnych Strategii       Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie.

5. Przyjęcie sprawozdania „Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo       Nyskie 2020 na lata 2016 – 2026 z perspektywą do 2030”.

6. Ocena działalności Centrum Kultury w Głuchołazach oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki       Publicznej w 2022r. oraz plan działania na 2023 r.

7. Ocena funkcjonowania sportu oraz informacja o działalności GOSiR w 2022 r.

8. Ocena realizacji Programu „Odnowa Wsi” w gminie Głuchołazy w 2022 r. oraz informacja o        wykorzystaniu środków funduszy sołeckich w 2022 r.

9. Działania Gminy Głuchołazy planowane i podejmowane, mające na celu poprawę jakości        powietrza w Gminie Głuchołazy.

10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie       Gminy Głuchołazy na 2023 rok.

11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej       prognozy  finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2023-2027.

12. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy       finansowej Powiatowi Nyskiemu z przeznaczeniem na sfinansowanie stałego łącza typu IPVPN.

13. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy w       obrębie wsi Konradów.

14. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do       sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Głuchołazy na lata 2024-2030 oraz określenia       szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

15. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do       sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta       Głuchołazy w rejonie ul. Powstańców Śląskich i Kolonia Kaszubska oraz ul. Karłowicza.

15. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do       sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi       Charbielin.

17. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie  przystąpienia do       sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi       Bodzanów.

18. Odczytanie i zatwierdzenie protokołów  pokontrolnych.

19. Informacja nt. dostępności drogowej do kilku posesji w Starym Lesie

20. Wolne wnioski.

21. Zakończenie LVII Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

Głosowanie - porządek po zmianach (09:54)

 

Wyniki imienne:

ZA(15):

Michał Koszut, Adam Łabaza, Alicja Szymkowicz, Mariusz Migała, Lucyna Stadnik, Klaudia Pach-Gomulnicka, Bolesław Stychno, Stanisław Szul, Teresa Wilk, Ryszard Udziela, Ireneusz Klimecki, Jerzy Wojnarowski, Barbara Reszka, Jacek Wanicki, Mieczysław Skupień

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(5):

Paweł Szpak, Daniel Szenawa, Szymon Biliński, Bogusław Kanarski, Jan Chaszczewicz

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Grzegorz Ptak

 

 

głosowanie protokół LVI(09:55)

 

Wyniki imienne:

ZA(18):

Michał Koszut, Mariusz Migała, Bolesław Stychno, Adam Łabaza, Ryszard Udziela, Alicja Szymkowicz, Paweł Szpak, Teresa Wilk, Lucyna Stadnik, Szymon Biliński, Bogusław Kanarski, Jan Chaszczewicz, Barbara Reszka, Mieczysław Skupień, Ireneusz Klimecki, Klaudia Pach-Gomulnicka, Daniel Szenawa, Stanisław Szul

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Jerzy Wojnarowski, Jacek Wanicki

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Grzegorz Ptak

 

Nastąpiła zmiana kworum (09:55)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 21

 

Do sesji dołączyli radni:

1. Grzegorz Ptak

 

2. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym. (09:56) – zał. nr 1

W tym temacie pytania zadawali: radny Jerzy Wojnarowski, radny Jacek Wanicki, radny Adam Łabaza, radny B. Kanarski.

Odpowiedzi udzielili Z-ca burmistrza Roman Sambor oraz Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński.

 

3. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach. (10:22) - zał. nr 2

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała poinformował radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach.

 

4. Przyjęcie  sprawozdania z monitoringu realizacji poszczególnych celów operacyjnych Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie (10:28) – zał. nr 3

W dyskusji udział wzięli: radny Jacek Wanicki, radny Jerzy Wojnarowski.

 

przyjęcie sprawozdania (10:35)

 

W związku z problemem technicznym radny Daniel Szenawa przekazał decyzję głosowania w tym punkcie, że głosuje ZA, wynik głosowania radnego Przewodniczący Rady Miejskiej potwierdził słownie, łącznie głosów ZA oddano 11.

 

Wyniki imienne:

ZA(11):

Michał Koszut, Adam Łabaza, Ryszard Udziela, Teresa Wilk, Barbara Reszka, Mariusz Migała, Grzegorz Ptak, Stanisław Szul, Lucyna Stadnik, Mieczysław Skupień, Daniel Szenawa

 

PRZECIW(3):

Ireneusz Klimecki, Jerzy Wojnarowski, Jacek Wanicki

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(6):

Paweł Szpak, Bolesław Stychno, Szymon Biliński, Jan Chaszczewicz, Bogusław Kanarski, Alicja Szymkowicz

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Klaudia Pach-Gomulnicka

 

 

5. Przyjęcie sprawozdania z monitoringu realizacji poszczególnych celów strategicznych Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030. (10:35) – zał. nr 4

 

W tym temacie głos zabrał radny Jacek Wanicki i Paweł Szpak, odpowiadał Z-ca Burmistrza Roman Sambor.

 

przyjęcie sprawozdania (10:40)

 

Wyniki imienne:

ZA(17):

Michał Koszut, Stanisław Szul, Adam Łabaza, Barbara Reszka, Szymon Biliński, Mariusz Migała, Alicja Szymkowicz, Teresa Wilk, Jerzy Wojnarowski, Bolesław Stychno, Ryszard Udziela, Lucyna Stadnik, Ireneusz Klimecki, Bogusław Kanarski, Mieczysław Skupień, Grzegorz Ptak, Jan Chaszczewicz

 

PRZECIW(1):

Jacek Wanicki

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Paweł Szpak, Daniel Szenawa

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Klaudia Pach-Gomulnicka

 

6. Ocena działalności Centrum Kultury w Głuchołazach oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki    Publicznej w 2022r. oraz plan działania na 2023 r. (10:40) zał. nr 5

W dyskusji udział wzięli: radny Jacek Wanicki, radny Mariusz Migała, radny Jerzy Wojnarowski, radny Adam Łabaza, radny Sz. Biliński.

 

Sprawozdania omówili oraz odpowiadali na pytania radnych dyrektorzy CK i Biblioteki – Pani Joanna Kanin i Pan Tomasz Kanas, w dyskusji udział wzięli: radny Jacek Wanicki, radny Adam Łabaza, radny Stanisław Szul, radna Barbara Reszka, radny Ryszard Udziela, radny Jerzy Wojnarowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała, radny Paweł Szpak, radny Mieczysław Skupień, radny Grzegorz Ptak.

W tym punkcie również głos zabrali: Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński oraz Z-ca Burmistrza Roman Sambor.

 

przyjęcie sprawozdań (12:10)

 

Wyniki imienne:

ZA(20):

Stanisław Szul, Michał Koszut, Adam Łabaza, Bolesław Stychno, Jacek Wanicki, Klaudia Pach-Gomulnicka, Teresa Wilk, Mariusz Migała, Daniel Szenawa, Bogusław Kanarski, Barbara Reszka, Ryszard Udziela, Jerzy Wojnarowski, Grzegorz Ptak, Alicja Szymkowicz, Ireneusz Klimecki, Mieczysław Skupień, Szymon Biliński, Jan Chaszczewicz, Paweł Szpak

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Lucyna Stadnik

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

 

7. Ocena funkcjonowania sportu oraz informacja o działalności GOSiR w 2022 r. (12:26) zał. nr 6

 

W tym temacie głos zabrali: radny Jacek Wanicki i Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński.

 

przyjęcie sprawozdania (12:34)

 

Wyniki imienne:

ZA(20):

Adam Łabaza, Michał Koszut, Daniel Szenawa, Mariusz Migała, Bolesław Stychno, Alicja Szymkowicz, Lucyna Stadnik, Jerzy Wojnarowski, Teresa Wilk, Klaudia Pach-Gomulnicka, Grzegorz Ptak, Paweł Szpak, Barbara Reszka, Bogusław Kanarski, Szymon Biliński, Ryszard Udziela, Jan Chaszczewicz, Jacek Wanicki, Stanisław Szul, Ireneusz Klimecki

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Mieczysław Skupień

 

8. Ocena realizacji Programu „Odnowa Wsi” w gminie Głuchołazy w 2022 r. oraz informacja o wykorzystaniu środków funduszy sołeckich w 2022 r. (12:34) zał. nr 7

 

W dyskusji udział wzięli: radny Adam Łabaza, radny Jacek Wanicki, radny Ryszard Udziela, radny Stanisław Szul, radna Teresa Wilk.

W posiedzeniu obecny był Pan Mateusz Seretny z Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, który wraz z Z-cą Burmistrza Romanem Samborem oraz Skarbnikiem Miasta Sławomirem Deko odpowiadali na pytania radnych.

 

przyjęcie do wiadomości (13:06)

 

Wyniki imienne:

ZA(18):

Jerzy Wojnarowski, Michał Koszut, Lucyna Stadnik, Alicja Szymkowicz, Barbara Reszka, Teresa Wilk, Ryszard Udziela, Adam Łabaza, Grzegorz Ptak, Stanisław Szul, Mariusz Migała, Mieczysław Skupień, Klaudia Pach-Gomulnicka, Bolesław Stychno, Daniel Szenawa, Ireneusz Klimecki, Jan Chaszczewicz, Szymon Biliński

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Paweł Szpak

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Bogusław Kanarski, Jacek Wanicki

 

Nastąpiła zmiana kworum (13:06)

liczba radnych obecnych na sali obrad: 20

 

Sesję opuścili radni:

1. Bogusław Kanarski

 

9. Działania Gminy Głuchołazy planowane i podejmowane, mające na celu poprawę jakości powietrza w Gminie Głuchołazy (13:06) – zał. nr 8

 

Informację omówił Pan Mateusz Seretny z Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, w dyskusji udział wzięli: radny Jacek Wanicki, radny Jerzy Wojnarowski, głos zabrał również Z-ca Burmistrza Roman Sambor.

 

przyjęcie do wiadomości (13:20)

 

Wyniki imienne:

ZA(18):

Mariusz Migała, Alicja Szymkowicz, Jerzy Wojnarowski, Barbara Reszka, Adam Łabaza, Klaudia Pach-Gomulnicka, Stanisław Szul, Lucyna Stadnik, Ryszard Udziela, Daniel Szenawa, Michał Koszut, Jan Chaszczewicz, Ireneusz Klimecki, Teresa Wilk, Paweł Szpak, Mieczysław Skupień, Grzegorz Ptak, Szymon Biliński

 

PRZECIW(1):

Jacek Wanicki

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Bolesław Stychno, Bogusław Kanarski

 

10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2023 rok (13:20) – zał. nr 9

 

głosowanie autopoprawki (13:25)

 

Wyniki imienne:

ZA(19):

Mariusz Migała, Alicja Szymkowicz, Stanisław Szul, Bolesław Stychno, Michał Koszut, Adam Łabaza, Lucyna Stadnik, Teresa Wilk, Jerzy Wojnarowski, Klaudia Pach-Gomulnicka, Daniel Szenawa, Grzegorz Ptak, Szymon Biliński, Ryszard Udziela, Jan Chaszczewicz, Jacek Wanicki, Barbara Reszka, Ireneusz Klimecki, Mieczysław Skupień

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Paweł Szpak

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Bogusław Kanarski

 

głosowanie uchwały wraz z autopoprawką (13:25)

 

Wyniki imienne:

ZA(19):

Michał Koszut, Stanisław Szul, Mariusz Migała, Lucyna Stadnik, Jerzy Wojnarowski, Alicja Szymkowicz, Daniel Szenawa, Jacek Wanicki, Jan Chaszczewicz, Adam Łabaza, Klaudia Pach-Gomulnicka, Bolesław Stychno, Barbara Reszka, Ryszard Udziela, Grzegorz Ptak, Mieczysław Skupień, Ireneusz Klimecki, Teresa Wilk, Szymon Biliński

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Paweł Szpak

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Bogusław Kanarski

 

11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy  finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2023-2027 (13:26) – zał. nr 10

 

głosowanie autopoprawki (13:27)

 

Wyniki imienne:

ZA(19):

Stanisław Szul, Teresa Wilk, Klaudia Pach-Gomulnicka, Jerzy Wojnarowski, Michał Koszut, Lucyna Stadnik, Adam Łabaza, Jan Chaszczewicz, Szymon Biliński, Bolesław Stychno, Ryszard Udziela, Barbara Reszka, Daniel Szenawa, Alicja Szymkowicz, Grzegorz Ptak, Ireneusz Klimecki, Mariusz Migała, Mieczysław Skupień, Jacek Wanicki

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Paweł Szpak

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Bogusław Kanarski

 

głosowanie uchwały wraz z autopoprawką (13:27)

 

Wyniki imienne:

ZA(17):

Stanisław Szul, Mariusz Migała, Alicja Szymkowicz, Michał Koszut, Daniel Szenawa, Adam Łabaza, Teresa Wilk, Klaudia Pach-Gomulnicka, Szymon Biliński, Barbara Reszka, Bolesław Stychno, Jan Chaszczewicz, Lucyna Stadnik, Ryszard Udziela, Grzegorz Ptak, Mieczysław Skupień, Ireneusz Klimecki

 

PRZECIW(1):

Jacek Wanicki

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Jerzy Wojnarowski, Paweł Szpak

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Bogusław Kanarski

 

12.  Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nyskiemu z przeznaczeniem na sfinansowanie stałego łącza typu IPVPN (13:27) – zał. nr 11

 

głosowanie uchwały (13:28)

 

Wyniki imienne:

ZA(20):

Michał Koszut, Stanisław Szul, Barbara Reszka, Szymon Biliński, Lucyna Stadnik, Bolesław Stychno, Paweł Szpak, Mariusz Migała, Adam Łabaza, Teresa Wilk, Grzegorz Ptak, Alicja Szymkowicz, Jan Chaszczewicz, Klaudia Pach-Gomulnicka, Daniel Szenawa, Mieczysław Skupień, Ireneusz Klimecki, Ryszard Udziela, Jacek Wanicki, Jerzy Wojnarowski

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Bogusław Kanarski

 

13. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Konradów (13:28) – zał. nr 12

 

głosowanie uchwały (13:28)

 

Wyniki imienne:

ZA(20):

Alicja Szymkowicz, Mariusz Migała, Stanisław Szul, Bolesław Stychno, Paweł Szpak, Klaudia Pach-Gomulnicka, Michał Koszut, Daniel Szenawa, Grzegorz Ptak, Teresa Wilk, Lucyna Stadnik, Jerzy Wojnarowski, Adam Łabaza, Barbara Reszka, Mieczysław Skupień, Ryszard Udziela, Jan Chaszczewicz, Szymon Biliński, Ireneusz Klimecki, Jacek Wanicki

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Bogusław Kanarski

 

14. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Głuchołazy na lata 2024-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji (13:28) – zał. nr 13

 

W tym punkcie głos zabrali: radny Jerzy Wojnarowski, radna Barbara Reszka, Z-ca Burmistrza Roman Sambor.

 

głosowanie autopoprawki (13:37)

 

Wyniki imienne:

ZA(20):

Michał Koszut, Stanisław Szul, Mariusz Migała, Jerzy Wojnarowski, Szymon Biliński, Daniel Szenawa, Paweł Szpak, Adam Łabaza, Lucyna Stadnik, Alicja Szymkowicz, Ryszard Udziela, Jan Chaszczewicz, Klaudia Pach-Gomulnicka, Teresa Wilk, Grzegorz Ptak, Ireneusz Klimecki, Mieczysław Skupień, Barbara Reszka, Bolesław Stychno, Jacek Wanicki

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Bogusław Kanarski

 

głosowanie uchwały wraz z autopoprawką (13:38)

 

Wyniki imienne:

ZA(20):

Mariusz Migała, Stanisław Szul, Daniel Szenawa, Jerzy Wojnarowski, Lucyna Stadnik, Ryszard Udziela, Klaudia Pach-Gomulnicka, Alicja Szymkowicz, Bolesław Stychno, Jan Chaszczewicz, Grzegorz Ptak, Ireneusz Klimecki, Adam Łabaza, Mieczysław Skupień, Szymon Biliński, Michał Koszut, Teresa Wilk, Barbara Reszka, Paweł Szpak, Jacek Wanicki

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Bogusław Kanarski

 

15. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Głuchołazy w rejonie ul. Powstańców Śląskich i Kolonia Kaszubska oraz ul. Karłowicza (13:38) – zał. nr 14

 

głosowanie uchwały (13:38)

 

Wyniki imienne:

ZA(20):

Mariusz Migała, Michał Koszut, Stanisław Szul, Alicja Szymkowicz, Paweł Szpak, Adam Łabaza, Bolesław Stychno, Jerzy Wojnarowski, Barbara Reszka, Klaudia Pach-Gomulnicka, Lucyna Stadnik, Jan Chaszczewicz, Ireneusz Klimecki, Mieczysław Skupień, Daniel Szenawa, Grzegorz Ptak, Teresa Wilk, Ryszard Udziela, Szymon Biliński, Jacek Wanicki

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Bogusław Kanarski

 

 

 

16. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do  
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Charbielin (13:39)
– zał. nr 15

 

głosowanie uchwały (13:41)

 

Wyniki imienne:

ZA(20):

Michał Koszut, Stanisław Szul, Alicja Szymkowicz, Adam Łabaza, Barbara Reszka, Daniel Szenawa, Szymon Biliński, Jacek Wanicki, Mariusz Migała, Teresa Wilk, Paweł Szpak, Lucyna Stadnik, Mieczysław Skupień, Ireneusz Klimecki, Bolesław Stychno, Klaudia Pach-Gomulnicka, Grzegorz Ptak, Jan Chaszczewicz, Jerzy Wojnarowski, Ryszard Udziela

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Bogusław Kanarski

 

17. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie  przystąpienia do  
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Bodzanów (13:41)
– zał. nr 16

 

głosowanie uchwały (13:42)

 

Wyniki imienne:

ZA(19):

Michał Koszut, Stanisław Szul, Alicja Szymkowicz, Mariusz Migała, Adam Łabaza, Bolesław Stychno, Daniel Szenawa, Jerzy Wojnarowski, Szymon Biliński, Ireneusz Klimecki, Lucyna Stadnik, Jan Chaszczewicz, Grzegorz Ptak, Klaudia Pach-Gomulnicka, Teresa Wilk, Ryszard Udziela, Mieczysław Skupień, Paweł Szpak, Barbara Reszka

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Jacek Wanicki

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Bogusław Kanarski

 

 

18. Odczytanie i zatwierdzenie protokołów  pokontrolnych (13:42)

 

Protokoły pokontrolne odczytał przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ryszard Udziela.

 

zatwierdzenie protokołu odnowa wsi (13:52) – zał. nr 17

 

Wyniki imienne:

ZA(19):

Mariusz Migała, Michał Koszut, Stanisław Szul, Alicja Szymkowicz, Adam Łabaza, Teresa Wilk, Jerzy Wojnarowski, Jan Chaszczewicz, Klaudia Pach-Gomulnicka, Bolesław Stychno, Mieczysław Skupień, Daniel Szenawa, Lucyna Stadnik, Grzegorz Ptak, Ireneusz Klimecki, Szymon Biliński, Ryszard Udziela, Barbara Reszka, Paweł Szpak

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Jacek Wanicki

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Bogusław Kanarski

 

zatwierdzenie protokołu żłobek (13:53) – zał. nr 18

 

Wyniki imienne:

ZA(19):

Stanisław Szul, Jerzy Wojnarowski, Adam Łabaza, Alicja Szymkowicz, Mariusz Migała, Lucyna Stadnik, Klaudia Pach-Gomulnicka, Grzegorz Ptak, Barbara Reszka, Paweł Szpak, Ireneusz Klimecki, Daniel Szenawa, Bolesław Stychno, Teresa Wilk, Michał Koszut, Szymon Biliński, Mieczysław Skupień, Jan Chaszczewicz, Ryszard Udziela

 

PRZECIW(0):

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Jacek Wanicki

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Bogusław Kanarski

 

Do protokołu z kontroli działalności Żłobka Miejskiego głos zabrał radny Jerzy Wojnarowski.

 

19. Informacja nt. dostępności drogowej do kilku posesji w Starym Lesie (13:53)

W tym temacie Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała udzielił głosu mieszkance Sołectwa Stary Las Pani I. P.

Głos zabrał Z-ca Burmistrza Roman Sambor.

W dyskusji udział wzięli: radny Mieczysław Skupień, radny Jerzy Wojnarowski, radny Jacek Wanicki.

 

22. Wolne wnioski. (14:13)

 

Nastąpiła zmiana kworum (14:23)

liczba radnych obecnych na sali obrad: 19

 

Sesję opuścili radni:

1. Stanisław Szul

 

W tym punkcie głos w dyskusji zabrali: Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała, radna Barbara Reszka, radna Alicja Szymkowicz, radny Jerzy Wojnarowski, radny Jacek Wanicki, radny Adam Łabaza, radny Ryszard Udziela, radny Bolesław Stychno, radna Klaudia Pach-Gomulnicka, radny Michał Koszut, radny Szymon Biliński, Z-ca Burmistrza Roman Sambor.

W punkcie tym omówiono temat dotyczący sytuacji mieszkania Państwa S. w związku z remontem drogi krajowej, sprawę przekazywania radnym korespondencji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. Podjęto temat stanu technicznego i wykorzystania przez sołectwo budynku tzw. „wozowni” w Starym Lesie, temat związany z głosowaniem na Budżet Obywatelski – sposób głosowania oraz lokalizacji i dostęp do stacjonarnych punktów do głosowania. Radny Szymon Biliński przekazał informację o złożonym wniosku o uznanie drzewa Dąb w lokalizacji Sołectwo Nowy Świętów jako Pomnik Przyrody.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała poinformował o otrzymanym piśmie od mieszkańca Kędzierzyna Koźla Pana T. G. informującym o swojej korespondencji z Ministrem Sportu i Turystyki nt. wniosku uruchomienia kolejowej komunikacji interregionalnej obejmującej miasto Głuchołazy.

 

23. Zakończenie LVII Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach. (15:08)

 

Przebieg sesji Rady Miejskiej zapisano na nośniku elektronicznym, który stanowi integralną część niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Migała

Protokołował

Krzysztof Śreniawa