Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont odwodnienia w ciągu dróg gminnych dz nr 469, 97 w Biskupowie

Zapytanie ofertowe

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia na:
Remont odwodnienia w ciągu dróg gminnych dz nr 469, 97 w Biskupowie.

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty,  Zakres zadania obejmuje wykonanie remontu odwodnienia udrożnienie 2 przepustów, wykonanie korytek betonowych, udrożnienia rowu oraz remont jednego przepustu.

 

Warunki postępowania:

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

x cena 100%.

ƒ inne ……………..*

* podać jakie kryteria, jeżeli dotyczy                         

 1. Warunki gwarancji   Okres gwarancji-36 miesięcy liczony od daty spisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

(określić warunki gwarancji)

 1. Pożądany termin realizacji zamówienia:  28.09.2018r.
 2. Zakres robót:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie Remontu odwodnienia w drodze gminnej (dz. nr469, 97) w Biskupowie.

4.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Zakres robót objętych inwestycją obejmuje w szczególności:

 1. Udrożnienie 462 mb rowu melioracyjnego
 2. ścięcie pobocza na długości 175mb
 3. udrożnienie 2 przepustów o łącznej długości 12mb
 4. wyremontowanie przepustu o przekroju fi 300 (wymiana rur na nowe) długość przepustu 7mb wraz z wykonaniem przyczółków z kostki kamiennej
 5. wykonanie 26mb korytek betonowych płytkich 50x60x15;
 6. przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed prowadzenia inwestycji

 

 1. Istotne warunki  umowy lub wzór umowy** Płatność jednorazowa po zakończeniu zadania. Koszty dodatkowe po stronie wykonawcy: ubezpieczenie i zabezpieczenie terenu budowy, opracowanie projektu organizacji ruchu, dostarczenie atestów na wbudowane materiały po stronie wykonawcy,

         (określić istotne zapisy przyszłej umowy dotyczące realizacji zamówienia : terminy płatności, kary umowne za nienależyte           wykonanie bądź odstąpienie od umowy itp.)

** wpisać jeżeli dotyczy lub załączyć wzór umowy

 

 1. Ofertę Wykonawca może złożyć:
 • w formie pisemnej na adres:  ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy                
 • faksem na numer 77 40 92 101
 • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej
 •  

1.    Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek 15.

2.    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie telefonu i adresu e-mail przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek 15 w zakresie prowadzonego postępowania na wykonanie zadania pn. „Remont odwodnienia w ciągu dróg gminnych dz nr 469, 97 w Biskupowie

 

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny jednostkowej*** i/ lub ceny  za  realizację całości  przedmiotu zamówienia*** w terminie do dnia 03.08.2017r., do godziny 1200

** niewłaściwe skreślić

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.
 

PDFZakres robót.pdf (34,12KB)