Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół nr LVI 23 z Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach

Protokół nr LVI/23

z Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach

 

 

Obrady rozpoczęto 01-03-2023 o godz. 09:34, a zakończono o godz. 13:46 tego samego dnia.

W rozpoczęciu posiedzenia wzięło udział 20 członków:

1. Alicja Szymkowicz

2. Grzegorz Ptak

3. Bolesław Stychno

4. Mariusz Migała

5. Klaudia Pach-Gomulnicka

6. Daniel Szenawa

7. Jerzy Wojnarowski

8. Michał Koszut

9. Teresa Wilk

10. Jan Chaszczewicz

11. Bogusław Kanarski

12. Adam Łabaza

13. Mieczysław Skupień

14. Jacek Wanicki

15. Szymon Biliński

16. Ryszard Udziela

17. Paweł Szpak

18. Lucyna Stadnik

19. Barbara Reszka

20. Ireneusz Klimecki

 

1. Sprawy regulaminowe (09:34)

a. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. (09:34)

Otwarcia sesji na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023 r., poz. 40) dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum do przeprowadzenia prawomocnych obrad (lista obecności stanowi integralną część obrad).

W związku z przypadającym na dzień 1 marca świętem państwowym, na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej radni uczcili minutą ciszy ofiary reżimu komunistycznego w Polsce.

b. przedstawienie porządku obrad. (09:36)

1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. przedstawienie porządku obrad.
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.

3. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.

4. Informacja nt. realizacji inwestycji w gminie Głuchołazy za 2022 r.

5. Informacja o realizacji zadań z zakresu inicjatyw lokalnych za 2022 r. oraz plany na 2023 r.

6. Informacja o funkcjonowaniu Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy.

7. Przyjęcie Sprawozdania z monitoringu realizacji poszczególnych celów operacyjnych Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.

8. Przyjęcie Sprawozdania z monitoringu realizacji poszczególnych celów operacyjnych Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.

9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2023 rok.

10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2023-2027.

11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.

12. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Głuchołazy.

13. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Głuchołaz.

14. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuchołazy w 2023 roku.

15. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/342/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

16. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Głuchołazach, ustalenia jej zakresu działania i składu osobowego.

17. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr I/10/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Głuchołazach, ustalenia jej zakresu działania i składu osobowego.

18. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi według właściwości.

19. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi według właściwości.

20. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi według właściwości.

21. Wolne wnioski.

22. Zakończenie LVI Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

Radny Jacek Wanicki złożył wniosek o zmianę porządku obrad, o dodanie punktu:

Informacja Burmistrza w temacie stanu naboru dzieci do placówek przedszkolnych.

Temat omówił Burmistrz Głuchołaz wskazując, że nabór jeszcze nie jest zakończony dlatego informacja będzie udzielona po zakończeniu naboru.

c. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (09:45)

głosowanie protokół LV(09:46)

Wyniki imienne:

ZA(19):

Michał Koszut, Lucyna Stadnik, Mariusz Migała, Adam Łabaza, Ryszard Udziela, Paweł Szpak, Teresa Wilk, Jerzy Wojnarowski, Szymon Biliński, Klaudia Pach-Gomulnicka, Alicja Szymkowicz, Barbara Reszka, Grzegorz Ptak, Daniel Szenawa, Jan Chaszczewicz, Bolesław Stychno, Bogusław Kanarski, Ireneusz Klimecki, Mieczysław Skupień

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Jacek Wanicki

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Stanisław Szul

 

2. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym. (09:46) – zał. nr 1

W tym temacie pytania zadawali: radny Jerzy Wojnarowski, radny Jacek Wanicki, radny Adam Łabaza, radny Sz. Biliński.

Odpowiedzi udzielili Z-ca burmistrza Roman Sambor oraz Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński.

 

3. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach. (10:08) - zał. nr 2

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Klaudia Pach-Gomulnicka poinformowała radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach.

Nastąpiła zmiana kworum (10:19)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 21

Do sesji dołączyli radni:

1. Stanisław Szul

 

4. Informacja nt. realizacji inwestycji w gminie Głuchołazy za 2022 r. (10:13) – zał. nr 3

W dyskusji udział wzięli: radny Jacek Wanicki, radny Mariusz Migała, radny Jerzy Wojnarowski, radny Ireneusz Klimecki.

Na zadawane pytania odpowiedzi udzielili: Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński, Z-ca Burmistrza Roman Sambor. 

przyjęcie do wiadomości (10:32)

Wyniki imienne:

ZA(19):

Michał Koszut, Grzegorz Ptak, Alicja Szymkowicz, Bolesław Stychno, Klaudia Pach-Gomulnicka, Mieczysław Skupień, Ryszard Udziela, Jerzy Wojnarowski, Bogusław Kanarski, Lucyna Stadnik, Adam Łabaza, Teresa Wilk, Szymon Biliński, Daniel Szenawa, Barbara Reszka, Paweł Szpak, Stanisław Szul, Jan Chaszczewicz, Mariusz Migała

PRZECIW(1):

Jacek Wanicki

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Ireneusz Klimecki

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

5. Informacja o realizacji zadań z zakresu inicjatyw lokalnych za 2022 r. oraz plany na 2023 r. (10:33)  – zał. nr 4

W tym temacie głos zabrał radny Jacek Wanicki.

przyjęcie do wiadomości (10:37)

ZA(21):

Mariusz Migała, Adam Łabaza, Stanisław Szul, Alicja Szymkowicz, Klaudia Pach-Gomulnicka, Bolesław Stychno, Daniel Szenawa, Michał Koszut, Barbara Reszka, Paweł Szpak, Bogusław Kanarski, Lucyna Stadnik, Grzegorz Ptak, Teresa Wilk, Jan Chaszczewicz, Mieczysław Skupień, Ryszard Udziela, Szymon Biliński, Ireneusz Klimecki, Jerzy Wojnarowski, Jacek Wanicki

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

6. Informacja o funkcjonowaniu Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy. (10:37) zał. nr 5

W dyskusji udział wzięli: radny Jacek Wanicki, radny Mariusz Migała, radny Jerzy Wojnarowski, radny Adam Łabaza, radny Sz. Biliński.

przyjęcie do wiadomości (11:14)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Michał Koszut, Stanisław Szul, Paweł Szpak, Jerzy Wojnarowski, Ryszard Udziela, Klaudia Pach-Gomulnicka, Mariusz Migała, Daniel Szenawa, Alicja Szymkowicz, Ireneusz Klimecki, Lucyna Stadnik, Szymon Biliński, Teresa Wilk, Adam Łabaza, Bolesław Stychno, Grzegorz Ptak, Barbara Reszka, Mieczysław Skupień, Jan Chaszczewicz, Bogusław Kanarski

PRZECIW(1):

Jacek Wanicki

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

7. Przyjęcie Sprawozdania z monitoringu realizacji poszczególnych celów operacyjnych Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. (11:14) zał. nr 6

przyjęcie do wiadomości (11:17)

W związku z problemem technicznym radny Jerzy Wojnarowski przekazał decyzję głosowania w tym punkcie, że głosuje ZA, wynik głosowania radnego Przewodniczący Rady Miejskiej potwierdził słownie, łącznie głosów ZA oddano 21.

Wyniki imienne:

ZA(21):

Stanisław Szul, Michał Koszut, Daniel Szenawa, Adam Łabaza, Alicja Szymkowicz, Szymon Biliński, Lucyna Stadnik, Bolesław Stychno, Klaudia Pach-Gomulnicka, Ireneusz Klimecki, Grzegorz Ptak, Paweł Szpak, Ryszard Udziela, Teresa Wilk, Jacek Wanicki, Mariusz Migała, Jan Chaszczewicz, Bogusław Kanarski, Barbara Reszka, Mieczysław Skupień, Jerzy Wojnarowski.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

8. Przyjęcie Sprawozdania z monitoringu realizacji poszczególnych celów operacyjnych Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. (11:17) zał. nr 7

przyjęcie do wiadomości (11:17)

Wyniki imienne:

ZA(21):

Stanisław Szul, Szymon Biliński, Michał Koszut, Adam Łabaza, Daniel Szenawa, Bolesław Stychno, Lucyna Stadnik, Ryszard Udziela, Jerzy Wojnarowski, Jacek Wanicki, Grzegorz Ptak, Klaudia Pach-Gomulnicka, Paweł Szpak, Ireneusz Klimecki, Teresa Wilk, Alicja Szymkowicz, Jan Chaszczewicz, Mariusz Migała, Bogusław Kanarski, Mieczysław Skupień, Barbara Reszka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2023 rok. (11:37) – zał. nr 8

Projekt autopoprawki oraz uchwały omówił Skarbnik Miasta Sławomir Deko oraz Z-ca Burmistrza Roman Sambor.

W dyskusji udział wzięli: radny Jacek Wanicki, radny Jerzy Wojnarowski.

głosowanie autopoprawki (11:42)

Wyniki imienne:

ZA(21):

Mariusz Migała, Michał Koszut, Stanisław Szul, Adam Łabaza, Alicja Szymkowicz, Daniel Szenawa, Jacek Wanicki, Ryszard Udziela, Jerzy Wojnarowski, Lucyna Stadnik, Klaudia Pach-Gomulnicka, Barbara Reszka, Bogusław Kanarski, Paweł Szpak, Grzegorz Ptak, Teresa Wilk, Szymon Biliński, Jan Chaszczewicz, Mieczysław Skupień, Ireneusz Klimecki, Bolesław Stychno

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

głosowanie uchwały wraz z autopoprawką (11:43)

Wyniki imienne:

ZA(21):

Stanisław Szul, Michał Koszut, Mariusz Migała, Bolesław Stychno, Adam Łabaza, Lucyna Stadnik, Klaudia Pach-Gomulnicka, Barbara Reszka, Teresa Wilk, Daniel Szenawa, Jerzy Wojnarowski, Mieczysław Skupień, Ryszard Udziela, Jacek Wanicki, Szymon Biliński, Paweł Szpak, Ireneusz Klimecki, Alicja Szymkowicz, Jan Chaszczewicz, Bogusław Kanarski, Grzegorz Ptak

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2023-2027 (11:43) – zał. nr 9

głosowanie autopoprawki (11:44)

Wyniki imienne:

ZA(21):

Michał Koszut, Mariusz Migała, Stanisław Szul, Jerzy Wojnarowski, Grzegorz Ptak, Jacek Wanicki, Bolesław Stychno, Teresa Wilk, Klaudia Pach-Gomulnicka, Adam Łabaza, Ryszard Udziela, Alicja Szymkowicz, Daniel Szenawa, Mieczysław Skupień, Barbara Reszka, Paweł Szpak, Ireneusz Klimecki, Szymon Biliński, Jan Chaszczewicz, Lucyna Stadnik, Bogusław Kanarski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

głosowanie uchwały wraz z autopoprawką (11:46)

Wyniki imienne:

ZA(17):

Stanisław Szul, Grzegorz Ptak, Adam Łabaza, Teresa Wilk, Michał Koszut, Paweł Szpak, Mieczysław Skupień, Bolesław Stychno, Barbara Reszka, Alicja Szymkowicz, Mariusz Migała, Ryszard Udziela, Lucyna Stadnik, Daniel Szenawa, Bogusław Kanarski, Klaudia Pach-Gomulnicka, Jan Chaszczewicz

PRZECIW(3):

Jerzy Wojnarowski, Jacek Wanicki, Ireneusz Klimecki

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Szymon Biliński

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego. (11:46) – zał. nr 10

Projekt autopoprawki oraz uchwały omówił Skarbnik Miasta Sławomir Deko, Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński oraz Z-ca Burmistrza Roman Sambor.

W dyskusji udział wzięli: radny Jacek Wanicki, radny Jerzy Wojnarowski, radny Stanisław Szul, radny Bogusław Kanarski, radny Adam Łabaza.

głosowanie uchwały (12:21)

Wyniki imienne:

ZA(18):

Michał Koszut, Ireneusz Klimecki, Stanisław Szul, Adam Łabaza, Daniel Szenawa, Grzegorz Ptak, Ryszard Udziela, Teresa Wilk, Klaudia Pach-Gomulnicka, Mariusz Migała, Lucyna Stadnik, Paweł Szpak, Barbara Reszka, Bogusław Kanarski, Szymon Biliński, Bolesław Stychno, Jan Chaszczewicz, Mieczysław Skupień

PRZECIW(2):

Jerzy Wojnarowski, Jacek Wanicki

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Alicja Szymkowicz

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

12. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Głuchołazy. (12:21) – zał. nr 11

W tym punkcie głos zabrał radny Jacek Wanicki.

głosowanie uchwały (12:23)

Wyniki imienne:

ZA(21):

Michał Koszut, Stanisław Szul, Grzegorz Ptak, Ireneusz Klimecki, Lucyna Stadnik, Alicja Szymkowicz, Szymon Biliński, Paweł Szpak, Adam Łabaza, Klaudia Pach-Gomulnicka, Mariusz Migała, Bolesław Stychno, Jacek Wanicki, Ryszard Udziela, Teresa Wilk, Daniel Szenawa, Jan Chaszczewicz, Jerzy Wojnarowski, Bogusław Kanarski, Barbara Reszka, Mieczysław Skupień

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

13. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Głuchołaz. (12:23) – zał. nr 12

W dyskusji udział wzięli: Z-ca Burmistrza Roman Sambor, radny Jacek Wanicki, Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała, radny Ryszard Udziela.

Radny Jacek Wanicki złożył wniosek ażeby w projekcie uchwały dokonać zmiany – w § 5 pkt 3  dla potrzeb sezonowych ogródków piwnych, gastronomicznych, punktów mobilnej gastronomi (food-truck) - 0,40 zł - wpisać stawkę 0,25 zł.

głosowanie wniosku (12:32)

Wyniki imienne:

ZA(9):

Ryszard Udziela, Jerzy Wojnarowski, Jacek Wanicki, Ireneusz Klimecki, Bogusław Kanarski, Jan Chaszczewicz, Szymon Biliński, Grzegorz Ptak, Bolesław Stychno

PRZECIW(8):

Stanisław Szul, Alicja Szymkowicz, Lucyna Stadnik, Michał Koszut, Mariusz Migała, Adam Łabaza, Barbara Reszka, Mieczysław Skupień

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Paweł Szpak, Klaudia Pach-Gomulnicka, Daniel Szenawa, Teresa Wilk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

głosowanie uchwały wraz z wnioskiem (12:34)

Wyniki imienne:

ZA(9):

Jerzy Wojnarowski, Stanisław Szul, Jacek Wanicki, Bogusław Kanarski, Jan Chaszczewicz, Ireneusz Klimecki, Szymon Biliński, Barbara Reszka, Mieczysław Skupień

PRZECIW(8):

Bolesław Stychno, Michał Koszut, Grzegorz Ptak, Adam Łabaza, Mariusz Migała, Ryszard Udziela, Lucyna Stadnik, Alicja Szymkowicz

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Klaudia Pach-Gomulnicka, Paweł Szpak, Daniel Szenawa, Teresa Wilk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

14. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuchołazy w 2023 roku. (12:35) – zał. nr 13

W tym punkcie głos zabrał radny Jacek Wanicki.

głosowanie uchwały (12:44)

Wyniki imienne:

ZA(21):

Michał Koszut, Stanisław Szul, Grzegorz Ptak, Jerzy Wojnarowski, Alicja Szymkowicz, Teresa Wilk, Lucyna Stadnik, Paweł Szpak, Adam Łabaza, Klaudia Pach-Gomulnicka, Barbara Reszka, Szymon Biliński, Ryszard Udziela, Ireneusz Klimecki, Bolesław Stychno, Mariusz Migała, Bogusław Kanarski, Mieczysław Skupień, Daniel Szenawa, Jan Chaszczewicz, Jacek Wanicki

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

15. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/342/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. (12:44) – zał. nr 14

W tym temacie głos zabrali: Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński, Z-ca Burmistrza Roman Sambor, radny Jacek Wanicki.

głosowanie uchwały (12:51)

Wyniki imienne:

ZA(19):

Michał Koszut, Alicja Szymkowicz, Jerzy Wojnarowski, Ryszard Udziela, Stanisław Szul, Paweł Szpak, Klaudia Pach-Gomulnicka, Mariusz Migała, Barbara Reszka, Ireneusz Klimecki, Grzegorz Ptak, Adam Łabaza, Lucyna Stadnik, Bolesław Stychno, Teresa Wilk, Mieczysław Skupień, Szymon Biliński, Daniel Szenawa, Jan Chaszczewicz

PRZECIW(1):

Jacek Wanicki

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Bogusław Kanarski

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

16. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Głuchołazach, ustalenia jej zakresu działania i składu osobowego. (12:51) – zał. nr 15

głosowanie uchwały (12:52)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Stanisław Szul, Mariusz Migała, Michał Koszut, Jerzy Wojnarowski, Alicja Szymkowicz, Barbara Reszka, Adam Łabaza, Teresa Wilk, Grzegorz Ptak, Bolesław Stychno, Jacek Wanicki, Klaudia Pach-Gomulnicka, Ryszard Udziela, Ireneusz Klimecki, Szymon Biliński, Lucyna Stadnik, Mieczysław Skupień, Jan Chaszczewicz, Daniel Szenawa, Bogusław Kanarski

PRZECIW(1):

Paweł Szpak

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

17. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr I/10/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Głuchołazach, ustalenia jej zakresu działania i składu osobowego. (12:52) – zał. nr 16

głosowanie uchwały (12:52)

Wyniki imienne:

ZA(18):

Michał Koszut, Bolesław Stychno, Teresa Wilk, Mariusz Migała, Stanisław Szul, Barbara Reszka, Grzegorz Ptak, Alicja Szymkowicz, Ryszard Udziela, Jerzy Wojnarowski, Daniel Szenawa, Jacek Wanicki, Lucyna Stadnik, Mieczysław Skupień, Ireneusz Klimecki, Jan Chaszczewicz, Bogusław Kanarski, Szymon Biliński

PRZECIW(1):

Paweł Szpak

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Klaudia Pach-Gomulnicka, Adam Łabaza

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

18. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi według właściwości. (12:53) – zał. nr 17

Projekt uchwały omówił Skarbnik Miasta Sławomir Deko oraz Sekretarz Miasta Piotr Wierzbicki. W dyskusji udział wzięli: radny Jerzy Wojnarowski, radny Jacek Wanicki, radny Paweł Szpak.

głosowanie uchwały (13:06)

Wyniki imienne:

ZA(16):

Bolesław Stychno, Stanisław Szul, Paweł Szpak, Adam Łabaza, Michał Koszut, Klaudia Pach-Gomulnicka, Mariusz Migała, Barbara Reszka, Alicja Szymkowicz, Teresa Wilk, Lucyna Stadnik, Ryszard Udziela, Grzegorz Ptak, Mieczysław Skupień, Ireneusz Klimecki, Szymon Biliński

PRZECIW(1):

Jacek Wanicki

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Bogusław Kanarski, Jan Chaszczewicz

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Daniel Szenawa, Jerzy Wojnarowski

 

19. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi według właściwości. (13:06) – zał. nr 18

Projekt uchwały omówił Sekretarz Miasta Piotr Wierzbicki, głos zabrał radny Jacek Wanicki.

głosowanie uchwały (13:12)

Wyniki imienne:

ZA(16):

Michał Koszut, Adam Łabaza, Lucyna Stadnik, Mariusz Migała, Stanisław Szul, Alicja Szymkowicz, Bolesław Stychno, Ireneusz Klimecki, Barbara Reszka, Paweł Szpak, Ryszard Udziela, Klaudia Pach-Gomulnicka, Mieczysław Skupień, Grzegorz Ptak, Teresa Wilk, Szymon Biliński

PRZECIW(1):

Jacek Wanicki

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Jerzy Wojnarowski, Jan Chaszczewicz, Bogusław Kanarski

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Daniel Szenawa

 

20. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi według właściwości. (13:12) zał. nr 19

głosowanie uchwały (13:13)

Wyniki imienne:

ZA(17):

Stanisław Szul, Klaudia Pach-Gomulnicka, Lucyna Stadnik, Adam Łabaza, Mariusz Migała, Barbara Reszka, Ireneusz Klimecki, Bolesław Stychno, Ryszard Udziela, Michał Koszut, Grzegorz Ptak, Alicja Szymkowicz, Teresa Wilk, Szymon Biliński, Daniel Szenawa, Paweł Szpak, Mieczysław Skupień

PRZECIW(1):

Jacek Wanicki

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Jerzy Wojnarowski, Jan Chaszczewicz, Bogusław Kanarski

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

21. Wolne wnioski. (13:13)

Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał informację Pana Burmistrza nt. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie podmiotów na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne, ogólna liczba osób nie powinna przekroczyć 10, a podmioty to szkoły PSP: nr 1, nr 2, nr 3. - zał. nr 20

W tym punkcie głos w dyskusji zabrali: Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała, radny Szymon Biliński, radny Ireneusz Klimecki, radny Jerzy Wojnarowski, radny Jacek Wanicki, radny Adam Łabaza, radny Stanisław Szul, radny Daniel Szenawa, Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński, Z-ca Burmistrza Roman Sambor, Sekretarz Miasta Piotr Wierzbicki.

Nastąpiła zmiana kworum (13:22)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 20

Sesję opuścił radny:

1. Grzegorz Ptak

 

22. Zakończenie LVI Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach. (13:45)

Przebieg sesji Rady Miejskiej zapisano na nośniku elektronicznym, który stanowi integralną część niniejszego protokołu.

Protokołował: Krzysztof Śreniawa    
Przewodniczący Rady Miejskiej: Mariusz Migała