Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont podłogi w szatni sportowej w Burgrabicach Etap I remont szatni gospodarzy, Etap II remont szatni gości

Zapytanie ofertowe

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia na:
Remont podłogi w szatni sportowej w Burgrabicach Etap I remont szatni gospodarzy, Etap II remont szatni gości.

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty,  Zakres zadania obejmuje wykonanie remontu podłóg w opisanych wyżej pomieszczeniach wraz z wyprowadzeniem rur spustowych poza ściany budynku szatni.

Etap I obejmuje remont podłogi w pomieszczeniach nr  8, 9, 10

Etap II obejmuje remont podłogi w pomieszczeniach nr 5, 6, 7

Warunki postępowania:

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

x cena 100%.

ƒ inne ……………..*

* podać jakie kryteria, jeżeli dotyczy                         

 1. Warunki gwarancji   Okres gwarancji-36 miesięcy liczony od daty spisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

 

 1. Pożądany termin realizacji zamówienia:  25.11.2018r.
 2. Zakres robót:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie Remontu podłogi w szatni sportowej  (dz. nr 403) w Burgrabicach.

4.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Zakres robót objętych inwestycją obejmuje w szczególności:

 1. prace rozbiórkowe uszkodzonej podłogi – 2x12,45m2;
 2. demontaż i ponowny montaż wc (po dla każdego etapu 1 szt.), wykonawca po zdemontowaniu kabin prysznicowych zamontuje brodziki i pozostawi otwartą przestrzeń do pryszniców;
 3. zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji;
 4. wykonanie nowych warstw podłogi -2x12,45m2; (podbudowa pod płytę betonowa, płyta betonowa, styropian gr 10cm, folia izolacyjna, wylewka betonowa, płytki gresowe);

Uwaga.

1. W związku z istniejącymi wyposażeniem szatni, wszelkie prace związane z demontażem i ponownym montażem wyposażenia pomieszczeń są po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem pomieszczeń, w których będą wykonywane przedmiotowe roboty budowlane.

3. W związku z trwającymi rozgrywkami podłogi należy wymieniać etapami. Wykonawca wyłącznie po zakończeniu 1 etapu może przystąpić do realizacji kolejnego etapu.

 

 1. Istotne warunki  umowy lub wzór umowy** Płatność częściowa 50% po zakończeniu jednego z etapów. Koszty dodatkowe po stronie wykonawcy: ubezpieczenie i zabezpieczenie terenu budowy, opracowanie projektu organizacji ruchu, dostarczenie atestów na wbudowane materiały po stronie wykonawcy,

       

** wpisać jeżeli dotyczy lub załączyć wzór umowy

 

 1. Ofertę Wykonawca może złożyć:
 • w formie pisemnej na adres:  ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy                
 • faksem na numer 77 40 92 101
 • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej

TIFszatnia zakres —2.tif (1,65MB)
 

 

1.    Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek 15.

2.    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie telefonu i adresu e-mail przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek 15 w zakresie prowadzonego postępowania na wykonanie zadania pn. „Remont podłogi w szatni sportowej w Burgrabicach Etap I remont szatni gospodarzy, Etap II remont szatni gości.”

 

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny jednostkowej*** i/ lub ceny  za  realizację całości  przedmiotu zamówienia*** w terminie do dnia 30.07.2017r., do godziny 1200

** niewłaściwe skreślić

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.