Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont nawierzchni drogi ul. Szymanowskiego w Głuchołazach na odcinku 173mb

Głuchołazy, dnia 20.07.2018r.

 

 

Zapytanie ofertowe

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia na:
Remont nawierzchni drogi ul. Szymanowskiego w Głuchołazach na odcinku 173mb

 ( opisać przedmiot zamówienia:  rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych lub ilość, liczba i rodzaj zamawianych dostaw )

 

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty,  Zakres dokumentacji projektowej zadań obejmuje:

Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z regulacja pionowa urządzeń obcych oraz wymianą krawężników po jednej stronie.

Warunki postępowania

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

x cena 80%.

x okres gwarancji 20%

 inne ……………..*

* podać jakie kryteria, jeżeli dotyczy                     

 1. Warunki gwarancji   Okres gwarancji i rękojmi - od 12 do 36 miesięcy liczony od daty spisania protokołu zdawczo - odbiorczego.(określić warunki gwarancji)
 2. Pożądany termin realizacji zamówienia:  31.08.2018r.
 3. Zakres robót:

Przedmiotem opracowania jest m.in.

 • Usuniecie 173 mb krawężnika betonowego
 • Wykonanie 173 mb krawężnika betonowego najazdowego układanego na ławie betonowej
 • Mechaniczne czyszczenie nawierzchni asfaltowej na długości 173mb szer 5,7m
 • Uzupełnienie ubytków w nawierzchni masa bitumiczną
 • Skropienie nawierzchni na długości 173mb szer 5,7m
 • Ułożenie siatki do zbrojenia nawierzchni asfaltowych na długości 173mb szer 5,7m
 • Wykonanie nawierzchnię asfaltowej  gr 4cm na długości 173mb szer 5,7m
 • regulacja pozioma urządzeń obcych 6 szt wpustów ulicznych, 5 szt studni, 1 szt zasuwą

 

UWAGA: Istniejąca nawierzchnia drogi ul. Szymanowskiego zostanie wyremontowana poprzez ułożenie dodatkowej warstwy asfaltowej na istniejącej nawierzchni. Obecnie na ul. Szymanowskiego znajdują się płyty betonowe „trylinka” , na których została położona nawierzchnia asfaltowa.

 

 1. Istotne warunki  umowy lub wzór umowy** Płatność jednorazowa po zakończeniu zadania. Koszty dodatkowe po stronie wykonawcy koszty zabezpieczenia budowy, koszty związane z organizacja ruchu, koszty dozoru budowy.

        (określić istotne zapisy przyszłej umowy dotyczące realizacji zamówienia : terminy płatności, kary umowne za nienależyte         wykonanie bądź odstąpienie od umowy itp.)

           

** wpisać jeżeli dotyczy lub załączyć wzór umowy

 

 1. Oferty Wykonawca może złożyć:
 • w formie pisemnej na adres:  ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy                
 • faksem na numer 77 40 92 101
 • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej inw@glucholazy.pl

 

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  z podaniem ceny jednostkowej*** i/ lub ceny  za  realizację całości  przedmiotu zamówienia*** w terminie do dnia 26.07.2018r., do godziny 1200

 

1.    Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek 15.

2.    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie telefonu i adresu e-mail przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek 15 w zakresie prowadzonego postępowania na wykonanie zadania pn. „Remont nawierzchni drogi ul. Szymanowskiego w Głuchołazach na odcinku 173mb”

 

 

** niewłaściwe skreślić

 

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.