Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU (SONDAŻ RYNKU) Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie oferty cenowej na realizację n/w robót z rozbiciem kosztów na: koszty sporządzenia dokumentacji, dostawy i montażu urządzeń.

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU

(SONDAŻ RYNKU)

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie oferty cenowej na realizację n/w robót z rozbiciem kosztów na: koszty sporządzenia dokumentacji, dostawy i montażu urządzeń.

 

Przedmiotem rozeznania cenowego rynku jest realizacja zadania pn.:

„Siłownia zewnętrzna w miejscowości Gierałcice – zaprojektowanie i wykonanie”

 

Lokalizacja:

Miejscowość/wieś: Gierałcice, gmina Głuchołazy

Działka: nr 125 o pow. 0,2900 ha

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: Siłownia zewnętrzna w Gierałcicach - zaprojektowanie i wykonanie”, które polegać będzie na wykonaniu dokumentacji projektowej siłowni zewnętrznej na działce nr 125 w miejscowości Gierałcice (w trybie zgłoszenia zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) oraz wykonaniu robót budowlanych, polegających na dostawie i montażu dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację i zorganizowanie całego procesu budowlanego.

Realizacja robót rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbędnych prac projektowych oraz wykonanie na podstawie wykonanego projektu robót budowlanych.

Wkomponowanie siłowni w teren zagospodarowany urządzeniami siłowni i placem zabaw.

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień i zezwoleń, niezbędnych do przedłożenia w organie administracji architektoniczno - budowlanej:

       a) sporządzenie projektu zagospodarowania działki [szkic usytuowania obiektu na mapie zasadniczej (nie jest wymagana mapa do celów projektowych) z określeniem odległości od granic działki i istniejących obiektów budowlanych]

b) sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego siłowni zewnętrznej (do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę) – 3 egz. w wersji papierowej,

c)  sporządzenie kalkulacji kosztów (w formie tabeli)  – 1 egz. w wersji papierowej,

d) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 2 egz. w wersji papierowej,

e)  kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej (płyta CD).

 

 2) Wykonanie robót:

a)  dostawa i montaż dwóch nowych urządzeń siłowni zewnętrznej na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej,

b)  opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym mapy powykonawczej, w formie papierowej oraz elektronicznej (płyta CD) – 1egz.

 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

1) Dostawa i montaż nowych urządzeń siłowni zewnętrznej obejmuje urządzenia:

a) rower – pojedynczy, na słupie, umożliwiający korzystanie jednej osobie wraz z zachowaniem strefy bezpieczeństwa,

b) drabinka i podciąg nóg - powinno być zespolone, z pylonem, umożliwiające korzystanie przynajmniej dwóm osobom jednocześnie wraz z zachowaniem stref bezpieczeństwa,

c) tablica z regulaminem korzystania z siłowni zewnętrznej – w przypadku zamieszczenia regulaminu na urządzeniach siłowni, Zamawiający rezygnuje z zamówienia osobnej tablicy z regulaminem do korzystania z siłowni zewnętrznej.

2) Urządzenia wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne i próby zniszczeń.

3) Konstrukcja nośna urządzeń - rury stalowe,

4) Kolorystyka urządzeń (preferowane kolory pasujące do urządzeń istniejących: fiolet, szary), lecz nie wyklucza się innych kolorów,

5) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wszelkie stosowane materiały, sprzęt powinny odpowiadać polskim normom lub aprobatom technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak: atest lub świadectwo lub certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności.

 

II. Warunki postępowania:

 

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto za całość zadania – 100%

 

 1. Warunki gwarancji i rękojmi:

rozpoczyna swój bieg od daty protokolarnego potwierdzenia prawidłowości i kompletności wykonania dokumentacji i kończy swój bieg po upływie 5 lat od odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie dokumentacji, będącej przedmiotem umowy.

 

 1. Pożądany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 28 września 2018 r.

 

 1. Istotne warunki umowy:
 • wynagrodzenie ryczałtowe za w/w zadanie,
 • dopuszczalna płatność częściowa (w 2 ratach) po podpisaniu protokołu odbioru częściowego (dokumentacji projektowej), po podpisaniu protokołu odbioru końcowego (wykonania robót),
 • uzyskania niezbędnych dokumentów formalno-prawnych,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej (w tym mapy powykonawczej),
 • ubezpieczenie i zabezpieczenie terenu budowy,
 • prace projektowe oraz ujęte w nich rozwiązania muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.

 

 1. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia do wykonywania zamówienia,
 • dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunki szczegółowe w tym zakresie:

- 1 (jedną) osobą - projektantem branży architektonicznej. Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie robót w specjalności architektonicznej,

 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 1. Wykonawca  zobowiązany jest  uwzględnić w kosztach między innymi:
 • koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót,
 • koszty organizacji zaplecza budowy /placu budowy wraz z kosztami energii, wody itp.,
 • koszty dozoru budowy,
 • inne koszy, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.

 

Ofertę Wykonawca może złożyć:

 • w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy
 • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inw@glucholazy.pl

 

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 6 sierpnia 2018 r.

 

Uwaga!

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

 

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze rozeznanie cenowe rynku ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

 

Osoba do kontaktu: Elżbieta Kubik – Michalska  tel. 77 40 92 110

JPEG2017-05-25 02.27.00 1.jpeg (653,02KB)
DOCFormularz_ofertowy-BO_2018-silownia_zewnetrzna_Gieralcice dz 125_RODO.doc (22,50KB)
JPEGMapa dz. 125 Gierałcice + OPIS.jpeg (181,03KB)
PDFpzt - isyniejący plac zabaw.pdf (403,68KB)
PDFPZT-istniejąca siłownia zewnętrzna.pdf (586,27KB)