Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

prowadzonych na terenie gminy Głuchołazy na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75)

 

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75) dane zawarte w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych z dniem 1 stycznia 2018 r. publikowane są na stronach podmiotowych właściwej gminy przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a ww. ustawy.

 

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych na terenie gminy Głuchołazy dostępny jest pod poniższym linkiem:
https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?nts=55163107013

 

Wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje na podstawie art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75). Dokumentacja związana z wpisem, zmianą wpisu czy wykreśleniem przekazywana jest wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego.

 

Burmistrz Głuchołaz wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru w terminie 7 dni od złożenia wniosku (elektronicznie).

Jeśli podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, Burmistrz odmawia dokonania wpisu żłobka lub klubu dziecięcego do Rejestru w drodze decyzji administracyjnej.

Dokumenty (wniosek o wpis, wniosek o wykreślenie, informacja o zmianie danych zawartych
w rejestrze) składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (https://empatia.mpips.gov.pl/).

Wnioski składane są zgodnie z wzorami określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym.


Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć w formie elektronicznej:

  • decyzję Komendanta Państwowej Straży Pożarnej,
  • decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego lub opinię burmistrza w przypadku klubu dziecięcego
  • zaświadczenie o niekaralności (jeśli podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy jest osobą fizyczną)

 

Do wniosku dołącza się:

  • oryginały dokumentów
  • lub uwierzytelnione kserokopie dokumentów

 

Opłaty

Jednorazowa opłata za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych ustalona została Uchwałą nr IX/77/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych i wynosi: 1 zł.

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy Gminy bądź w kasie Urzędu.

Szczegółowych informacji na temat Rejestru żłobków i Klubów dziecięcych udziela Wydział Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, tel. 77 40 92 126.