Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II

OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017r. Poz. 1073, 1566.), uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach  Nr XXVI/264/16 z dnia 28 grudnia 2016r.  w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ww. zmiany planu, w dniach od 25 lipca 2018 r.  do 23 sierpnia 2018 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15, pok. Nr 32, w godzinach pracy Urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, pok. nr 24, o godz. 15.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Burmistrza Głuchołaz w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 18 ust. 3 ww. ustawy) na adres e-mail: z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2018 r.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z:

- art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2017r., poz. 1405) w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o ww. projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. zmiany planu,

- art. 48 pkt 1 ww. ustawy o udostępnieniu informacji […] po uzyskaniu stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie wyrażających zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Burmistrz Głuchołaz odstąpił od przeprowadzenia ww. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ww. zmiany planu, zaś zgodnie z art. 54 ust. 2 organ opracowujący projekt zmiany planu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.

Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ww. ustawy o udostępnieniu informacji […] informuję o możliwości zapoznania się z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz o możliwości zgłaszania uwag, na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu oraz uwag i wniosków w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Burmistrz Głuchołaz.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.


 

Burmistrz Głuchołaz

Edward Szupryczyński