Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty za 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

KOMISJI OŚWIATY I KULTURY ZA 2022 ROK

 

Komisja oświaty i kultury pracowała w następującym składzie:

 

1. Stanisław Szul            - przewodniczący

2. Daniel Szenawa         - zastępca przewodniczącego

3. Barbara Reszka         - członek

4. Alicja Szymkowicz    - członek

5. Teresa Wilk                - członek

6. Mariusz Migała         - członek

7. Grzegorz Ptak           - członek

8. Jacek Wanicki           - członek

9. Jerzy Wojnarowski   - członek

 

Komisja w 2022 roku  odbyła 10 protokołowanych posiedzeń.

Działalność komisji w 2022 roku pracowała już normalnie ( zniesione zostały restrykcje związane z COVID-19) Wszystkie posiedzenia komisji prowadzone były na sali posiedzeń .

 

Styczeń.

          W miesiącu styczniu komisja pracowała nad przygotowaniem planu pracy na 2022 rok a także opracowała sprawozdanie z działalności za rok 2021. Na posiedzeniu członkowie komisji zapoznali się z materiałami i projektami uchwał przygotowanymi na sesję, które po dyskusji zaopiniowali.

 

Luty.

          Członkowie komisji zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Panią Naczelnik Wydziału Oświaty dotyczącym funkcjonowania naszych szkół i przedszkoli w 2021 roku, omówiono także  sprawy dotyczące bieżącej działalności naszych placówek. Omówiono i zaopiniowano  materiały przygotowane na sesję.

 

Marzec.

          Posiedzenie komisji w marcu poświęcone było omówieniu działalności Centrum Kultury w Głuchołazach. Zapoznano się ze złożonym przez Pana Dyrektora sprawozdaniem, w którym stwierdzono pewne niezgodności z faktami. Komisja podjęła wniosek o przeniesieniu tego tematu na następne posiedzenie aby zapoznać się ze złożonymi przez Dyr. wyjaśnieniami w tej sprawie a także z odpowiedziami na pytania i uwagi złożonymi przez Związki Zawodowe. Na posiedzeniu omówione zostały i zaopiniowane inne materiały i projekty uchwał przygotowane na sesję.

 

Kwiecień.

          Na posiedzeniu omawiane były materiały i odpowiedzi złożone przez Dyr. CK dotyczące działalności Centrum oraz złożony przez Burmistrza projekt uchwały związany z podziałem Centrum Kultury na dwa oddzielne podmioty ( Centrum Kultury oraz Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Głuchołazach. Na  posiedzeniu komisji obecny był prowadzący szkołę  o profilu pszczelarskim, która działa przy szkole podstawowej w Charbielinie Pan Antoni Ożóg, który przedstawił zasady funkcjonowania tej placówki. Komisja  na posiedzeniu zapoznała się z materiałami przygotowanymi na sesję, które zaopiniowała.

 

Maj.

          Posiedzenie majowe poświęcone było omówieniu materiałów związanych
z wykonaniem budżetu za rok 2021, a także z udzieleniem absolutorium dla Burmistrza. Komisja zapoznała się z raportem o stanie gminy Głuchołazy za 2021 rok  oraz  omówione zostały materiały i projekty uchwał przygotowane na sesję. Na posiedzeniu Komisji obecni byli dyrektorzy szkół podstawowych gminy Głuchołazy przedstawiając problemy i potrzeby tych placówek. Komisja podjęła wnioski w tym zakresie kierując je do Burmistrza.

 

Czerwiec.

          Na posiedzeniu Komisja dokonała  oceny działalności spółek gminnych GKTBS i „Wodociągi” a także działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Omówione zostały projekty uchwał oraz materiały przygotowane na sesję.

 

Wrzesień.

          Posiedzenie wrześniowe poświęcone było zapoznaniu się członków komisji z materiałami dotyczącymi przygotowaniu placówek oświatowych naszej gminy do nowego roku szkolnego, a także zgłosiła  wnioski do budżetu na 2023 rok. Zapoznano się  z materiałami i projektami uchwał przygotowanymi na sesję. Członkowie Komisji zapoznali się z informacjami dotyczącymi funkcjonowanie przedszkoli prowadzonych przez gminę Głuchołazy przekazanymi przez obecnych na posiedzeniu Dyrektorami tych placówek.

 

Październik.

          Na posiedzeniu zapoznano się z funkcjonowaniem placówek szkół ponadpodstawowych  w obecności Dyrektorów tych placówek. Omówiono i zaopiniowano materiały przygotowane na sesję.

 

Listopad.

          Listopadowe posiedzenie komisji poświęcone zostało zapoznaniu się i ocenie materiałów związanych z zabezpieczeniem zdrowotnym mieszkańców gminy Głuchołazy oraz z projektami uchwał a także z innymi materiałami przygotowanymi na sesję.

 

Grudzień.

          W grudniu najważniejszym tematem była dyskusja nad projektem budżetu gminy na 2023 rok, który po dyskusji został zaopiniowany pozytywnie. Komisja zapoznała się i zaopiniowała projekt planu pracy Rady na 2023 rok oraz z innymi materiałami przygotowanymi na sesję.

 

          Szczegółowe informacje na temat działalności komisji w roku 2022 zawarte są w protokołach z posiedzeń, które dostępne są w Biurze Rady a także na BIP – ie wraz z zapisem dźwiękowym. Podsumowując, chcę w tym miejscu podziękować wszystkim członkom komisji za prawie 100% udział w pracy komisji, a także podziękować Burmistrzom, Skarbnikom, Naczelnikom wydziałów oraz pracownikom urzędu za właściwe przygotowanie materiałów niezbędnych do naszej pracy.

 

Stanisław  Szul

Przewodniczący Komisji