Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wystąpieniu do PPIS Nysa i RDOŚ w Opolu

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. , poz. 1029 ze zm.) dalej ooś, 

 

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ 

 

podaje do publicznej wiadomości informację o przesłaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Nysie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Lakiernia na mokro planowana na terenie zakładu należącego do HLT Sp. z o.o., 48-340 Głuchołazy, ul. Kolejowa nr 5” w celu uzgodnienia/zaopiniowania warunków realizacji przedsięwzięcia.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału
w każdym jego stadium.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 ustawy Kpa niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej widomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach w zakładce „Ochrona środowiska.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.