Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Modernizacja kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Szymanowskiego w Głuchołazach – średnica kanału fi 400 odcinek 77mb

Zapytanie ofertowe

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia na:
Modernizacja kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Szymanowskiego w Głuchołazach – średnica kanału fi 400 odcinek 77mb

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty,  Zakres dokumentacji projektowej zadań obejmuje:

Modernizację istniejącego kanału deszczowego betonowego w ciągu ul. Szymanowskiego z wymiana istniejących rur betonowych na rury PP

Warunki postępowania

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

x cena 100%.

 inne ……………..*

* podać jakie kryteria, jeżeli dotyczy                         

 1. Warunki gwarancji   Okres gwarancji i rękojmi-36 miesięcy liczony od daty spisania protokołu zdawczo – odbiorczego.(określić warunki gwarancji)
 2. Pożądany termin realizacji zamówienia:  31.08.2018r.
 3. Zakres robót:

Przedmiotem opracowania jest m.in.

 • Wycięcie i usunięcie wierzchniej warstwy nawierzchni asfaltowej
 • Usunięcie i utylizacja trylinki
 • Modernizacja kanału deszczowego zgodnie z inspekcja TUV i wymiana uszkodzonych rur kanalizacji deszczowej 77mb średnica fi 400 (odcinki D2-D3 2-6m (4mb); D3-D2 – 12-13m (1mb); D3-D4 2-3, 22, 24-39, 46 (18mb); D4-D5 0-1 (1mb); D5-D6 15-47 (32mb); D6-D7 1-4 (3mb); D7-D8 11-30 (19mb);
 • Zasypanie i zagęszczenie wykopu;
 • Uzupełnienie warstwy tłucznia 25cm mierzona po zagęszczeniu

 

 1. Istotne warunki  umowy lub wzór umowy** Płatność jednorazowa po zakończeniu zadania. Koszty dodatkowe po stronie wykonawcy koszty zabezpieczenia budowy, koszty związane z organizacja ruchu.

         (określić istotne zapisy przyszłej umowy dotyczące realizacji zamówienia : terminy płatności, kary umowne za nienależyte           wykonanie bądź odstąpienie od umowy itp.)

           

** wpisać jeżeli dotyczy lub załączyć wzór umowy

 

 1. Oferty Wykonawca może złożyć:
 • w formie pisemnej na adres:  ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy                
 • faksem na numer 77 40 92 101
 • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej inw@glucholazy.pl

 

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  z podaniem ceny jednostkowej*** i/ lub ceny  za  realizację całości  przedmiotu zamówienia*** w terminie do dnia 18.07.2018r., do godziny 1200

 

** niewłaściwe skreślić

 

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

1.Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek 15.

2.    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie telefonu i adresu e-mail przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek 15 w zakresie postępowania na zadanie pn. Modernizacja kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Szymanowskiego w Głuchołazach – średnica kanału fi 400 odcinek 77mb