Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporz. mpzp w rej. cmentarza komunalnego w Głuchołazach

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA  GŁUCHOŁAZ

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza komunalnego w Głuchołazach

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuchołazach Uchwały Nr LIII/516/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza komunalnego w Głuchołazach. Obszar objęty opracowaniem został wskazany na załączniku graficznym do ww. uchwały.

Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15, 48 – 340 Głuchołazy, w pokoju nr 31, w godzinach pracy Urzędu.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2023 r.:

  • w formie pisemnej do Burmistrza Głuchołaz, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy;
  • korespondencyjnie na adres skrytki ePUAP Urzędu Miejskiego: /gsybs47227/SkrytkaESP (opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym),
  • na adres umig@glucholazy.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, pok. 31.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko oraz imię lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Głuchołaz.

Jednocześnie informuję, że informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z powyższą sprawą znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuchołazy pod adresem https://bip.glucholazy.pl/464/594/rodo.html a także w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, Rynek 15, 48 – 340 Głuchołazy, pokój nr 31. Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuchołazy została udostępniona Informacja Burmistrza Głuchołaz o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 503 z późn. zm.) umieszczona pod adresem: http://bip.glucholazy.pl/1025/728/informacja-o-ograniczeniu-prawa-dostepu-w-toku-postepowan-planistycznych.html