Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont drogi ul. Lutosławskiego pow. 920 m2 oraz ul. Zdrojowej pow 595 m2 wraz podwójnym utrwaleniem emulsją i grysami

Zapytanie ofertowe

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia na:
Remont drogi ul. Lutosławskiego pow. 920 m2  oraz ul. Zdrojowej pow 595 m2 wraz podwójnym utrwaleniem emulsją i grysami

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty,  Zakres zadania obejmuje wykonanie remontu nawierzchni drogi w ciągu ul. Lutosławskiego oraz ul. Zdrojowej wraz z regulacją urządzeń obcych oraz podwójnym utrwaleniem emulsją i grysami.

 

Warunki postępowania:

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

x cena 100%.

ƒ inne ……………..*

* podać jakie kryteria, jeżeli dotyczy                         

 1. Warunki gwarancji   Okres gwarancji-36 miesięcy liczony od daty spisania protokołu zdawczo - odbiorczego.
 2. Pożądany termin realizacji zamówienia:  24.09.2018r.
 3. Zakres robót:

4.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Zakres robót objętych inwestycją obejmuje w szczególności:

ul. Lutosławskiego – pow. 920 m2 (pas jezdni o szerokości 4m)

 1. uzupełnienie ubytków w nawierzchni wraz z wyrównaniem istniejącej nawierzchni drogi tłuczniem sortowanym zagęszczonym mechanicznie – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu od 8 do 10cm
 2. podwójne utrwalenie nawierzchni drogi emulsją i grysami

ul. Zdrojowa – pow. 595m2 (pas jezdni o szerokości 3,5m na odcinku 50mb oraz pas jezdni o szerokości 3m na długości 140m)

 1. uzupełnienie ubytków w nawierzchni wraz z wyrównaniem istniejącej nawierzchni drogi tłuczniem sortowanym zagęszczonym mechanicznie – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu od 8 do 10cm
 2. podwójne utrwalenie nawierzchni drogi emulsją i grysami
 3. regulacja pionowa studzienek  – ok 10 szt zasuw -7szt.

Uwaga.

1. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nawierzchni jezdni na której w których będą wykonywane przedmiotowe roboty budowlane.

 

 1. Istotne warunki  umowy lub wzór umowy** Płatność jednorazowa po zakończeniu zadania. Koszty dodatkowe po stronie wykonawcy: ubezpieczenie i zabezpieczenie terenu budowy, opracowanie projektu organizacji ruchu, dostarczenie atestów na wbudowane materiały po stronie wykonawcy,

         (określić istotne zapisy przyszłej umowy dotyczące realizacji zamówienia : terminy płatności, kary umowne za nienależyte           wykonanie bądź odstąpienie od umowy itp.)

** wpisać jeżeli dotyczy lub załączyć wzór umowy

 

 1. Ofertę Wykonawca może złożyć:
 • w formie pisemnej na adres:  ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy                
 • faksem na numer 77 40 92 101
 • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej inw@glucholazy.pl

 

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny jednostkowej*** i/ lub ceny  za  realizację całości  przedmiotu zamówienia*** w terminie do dnia 16.07.2018r., do godziny 1200

** niewłaściwe skreślić

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.