Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Straż Miejska

Pracą Straży Miejskiej kieruje Komendant - mgr inż. Tomasz Dziedziński

Straż Miejska jest umundurowaną formacją powołaną do ochrony porządku publicznego na terenie gminy, wykonującą zadania wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego, korzystając przy tym z uprawnień przewidzianych w art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

Straż Miejska W Głuchołazach została utworzona na mocy uchwały Rady Miejskiej nr. XIX/126/91 z dnia 17.10.1991r. i spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swoje zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.

Strażą kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez burmistrza miasta. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego.

Do zadań straży należy w szczególności:

  1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
  2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
  3. kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (DZ. U. Nr.5, poz.13),
  4. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
  5. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
  6. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
  7. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
  8. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
  9. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
  10. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.